Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Duyên Hải

Đăng ngày 2/11/2019 4:34:57 AM | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 93 | Page: 3 | FileSize: 0.36 M | File type: PDF
Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Duyên Hải. Nhằm giúp các bạn học sinh có cơ hội đánh giá lại lực học của bản thân cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Duyên Hải. Chúc các em thi tốt.
MA TRẬN THI HỌC II (NH:2017 - 2018)
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Thời gian làm bài: 60 phút
1/ Ma trận đề:
Cấp độ
Vn dng
Tên
chủđề
Nhn biết
Thông hiu
Cấp độ thp
Cấp độ cao
Cộng
Nêu
được
Nêu đượ
u
Vn dng
li
ích
vic
ngu
ên
công thc
ng đ
n
tiết
kim
iệ
A = P.t
g a đ n
điện
s
n
i
để
nh điện
dng
hp
điện
năng
iêu
hụ.
điện năng.
S câu
1
1
1
3
S điểm
6đ
T l %
10%
20%
30%
60%
Nhận
iế
Nêu đượ
đặc
đượ
nh
điểm, công
M
ng đ
n
hiế
ế
dng
c
a
trong n
h điện
đ
ngu
ên
đ
đặ
S câu
1
1
2
S điểm
2đ
4đ
T l %
20%
20%
40%
Tng scâu
2
2
1
5
Tng số điểm
3đ
3đ
10đ
Tl%
30%
40%
30%
100%
TRƯỜNG THCS DUYÊN HẢI
THI HỌC II (NH: 2017 - 2018)
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Thời gian làm bài: 60 phút
Câu 1: (2đ)
nh
hiế
ế
h điện g
nh
ng
ư
n
?
Câu 2: (2đ) Nêu
u
n
i
điện
ngu
ên
hung
đ
ng
i Điện- Nhiệ , h
nêu ngu
ên
iệ
n
i
điện.
Câu 3: (1đ). Nêu
iện
h
ụng hợ
iế
iệ
điện năng
h
i
iế
iệ
điện năng
Câu 4: (2đ)
h
nêu đặ
điể
ng
ụng
đ
ngu
ên
,
đ
đặ .
Câu 5: (3 điể
) Mộ
hộ gi
đ nh
ụng
ng điện 220V
ng
đ
ng
điện
u:
Stt
ng đ
n
Công suất p
Số
T
g an sử
(W)
lượng
ụng t (
)
1
Qu
n
35
1
2
2
Đèn
ợi đố
40
2
4
3
Ti vi
70
1
3
4
N
i
điện
650
1
1
)
nh điện năng
iêu
hụ
gi
đ nh đ
ng 1 ng
)
nh điện năng
iêu
hụ
gi
đ nh đ
ng 1
h
ng (30 ng
)
c)
Tính ti
n điện phi trtrong 1 tháng, biết rng giá ti
n 1
Wh điện là 110
Hết
ÁP ÁN
HỌC II (NH: 2017 - 2018)
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Thời gian làm bài: 60 phút
3/
áp án v
b ểu đ ểm:
Câu
Nộ
ung
ểm
1
-
nh
hiế
ế
h điện g
ư
:
+ X
đ nh
h điện
ng để
g .
0,5
+ Đư
ng
n
hiế
ế (
đ
ngu
ên
h điện)
h
n nh
ng
0,5
ng
n
h
h hợ
.
0,5
+
h
n
hiế
đ
ng điện
h
h hợ
h
h điện.
0,5
+
hử
iể
h điện
iệ
h
đ
ng
êu
u
hiế
ế
h
ng.
*
u
: N
i
điện
3
hận
h nh
n
i,
ng
đố
n
ng.
+ V
n
i g
h
i
, gi
h
i
ng
h
inh để
h nhiệt
+ S
ng đượ
ằng hợ
i
nh
, phía trong đượ
h
n đặ
iệ
0,5
2
để
+
h ng nh
đố n ng đượ
i
ng.
ằng hợ
i
ni
n-crom, g
đố
n
ng
h nh
0,5
0,5
n
ng
hụ.
* Ngu
ên
iệ
:
ên
ụng nhiệ
ng điện
h
ng
đố
0,5
nung n
ng,
iến đổi điện năng
h
nh nhiệ
năng.
+
iả
iêu
hụ điện năng
ng gi
điể
.
0,25
+
ụng đ
ng điện hiệu
u
để
iế
iệ
điện năng.
0,25
3
+
h
ng
ụng
ng
h
điện năng.
0,25
+V
ụ:
Khi
h
i
nh
điện
h
ng,
điện
đèn
h
ng
n
0,25
hiế ,......
-
đ
+ Đặ
điể
:
hỉ nêu
ên
ối
iên hệ
điện
h
n
ử.
0,5
4
+
-
ng
đ
ụng:
đ
ng để
hiểu ngu
ên
iệ
h điện.
0,5
+ Đặ
điể
:
iểu
h
,
h
đặ
h
n
ử.
0,5
+
ng
ụng:
iệu,
đặ
h
h điện.
0,5
a/ Điện năng
iêu
hụ
gi
đ nh
ng 1 ng
.
Angày = (P1. t1) + (P2 .t2) + (P3 .t3 ) + (P4 .t4 ) =
= 35.2 + 40.2.4 + 70.3 + 650.1 = 1250 (Wh)
1,0
5
b/ Điện năng gi đ nh ử ụng ng h ng, iế h ng đ
Atháng= Angày.30= 1250 .30 = 37500 (Wh) = 37,5 (kWh)
30 ng
y:
1,0
/
i
n điện
hải
ng 1
h
ng
:
= 37,5 .1100 = 41250 đ
1,0
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
93 lần xem

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Duyên Hải. Nhằm giúp các bạn học sinh có cơ hội đánh giá lại lực học của bản thân cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Duyên Hải. Chúc các em thi tốt..

Nội dung

MA TRẬN THI HỌC KÌ II (NH:2017 - 2018) MÔN: CÔNG NGHỆ 8 Thời gian làm bài: 60 phút 1/ Ma trận đề: Cấp độ Nhận biết Tên chủđề Nêu được lợi ích việc ng đ n tiết kiệm g a đ n điện và sử dụng hợp lí điện năng. Số câu 1 Số điểm 1đ Tỉ lệ % 10% Thông hiểu Nêu đượ u ngu ên iệ n i điện 1 2đ 20% Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Vận dụng công thức A = P.t để nh điện năng iêu hụ. 1 3 3đ 6đ 30% 60% Nhận iế đượ nh M ng đ n hiế ế trong n h điện Số câu 1 Số điểm 2đ Tỉ lệ % 20% Nêu đượ đặc điểm, công dụng c a đ ngu ên đ đặ 1 2 2đ 4đ 20% 40% Tổng số câu 2 2 Tổng số điểm 3đ 4đ Tỉ lệ % 30% 40% 1 5 3đ 10đ 30% 100% TRƯỜNG THCS DUYÊN HẢI Ề THI HỌC KÌ II (NH: 2017 - 2018) MÔN: CÔNG NGHỆ 8 Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1: (2đ) nh hiế ế h điện g nh ng ư n ? Câu 2: (2đ) Nêu u n i điện ngu ên hung đ ng i Điện- Nhiệ , h nêu ngu ên iệ n i điện. Câu 3: (1đ). Nêu iện h ử ụng hợ iế iệ điện năng h i ụ iế iệ điện năng Câu 4: (2đ) h nêu đặ điể ng ụng đ ngu ên , đ đặ . Câu 5: (3 điể ) Mộ hộ gi đ nh ử ụng ng điện 220V ng đ ng điện u: Stt ng đ n Công suất p Số T ờ g an sử (W) lượng ụng t ( ) 1 Qu n 35 1 2 2 Đèn ợi đố 40 2 4 3 Ti vi 70 1 3 4 N i điện 650 1 1 ) nh điện năng iêu hụ gi đ nh đ ng 1 ng ) nh điện năng iêu hụ gi đ nh đ ng 1 h ng (30 ng ) c) Tính ti n điện phải trả trong 1 tháng, biết rằng giá ti n 1 Wh điện là 1100đ Hết ÁP ÁN HỌC KÌ II (NH: 2017 - 2018) MÔN: CÔNG NGHỆ 8 Thời gian làm bài: 60 phút 3/ áp án v b ểu đ ểm: Câu Nộ ung ểm 1 - nh hiế ế h điện g ư : + X đ nh h điện ng để g . 0,5 + Đư hư ng n hiế ế ( ẽ đ ngu ên h điện) h n nh ng 0,5 hư ng n h h hợ . 0,5 + h n hiế đ ng điện h h hợ h h điện. 0,5 + hử iể h điện iệ h đ ng êu u hiế ế h ng. 2 * u : N i điện 3 ộ hận h nh n i, ng đố n ng. + V n i g h i , gi h i ng h inh để h nhiệt + S ng đượ ằng hợ i nh , phía trong đượ h ộ n đặ iệ 0,5 để h ng nh i ng. 0,5 + đố n ng đượ ằng hợ i ni n-crom, g đố n ng h nh 0,5 ố n ng hụ. * Ngu ên iệ : ên ụng nhiệ ng điện h ng đố 0,5 nung n ng, iến đổi điện năng h nh nhiệ năng. + iả iêu hụ điện năng ng gi + ử ụng đ ng điện hiệu u để 3 + h ng ử ụng ng h điện năng. +V ụ: Khi h i nh điện hiế ,...... điể . 0,25 iế iệ điện năng. 0,25 0,25 h ng, điện ộ ố đèn h ng n 0,25 4 - đ + Đặ điể : hỉ nêu ên ối iên hệ điện h n ử. 0,5 + ng ụng: ng để hiểu ngu ên iệ h điện. 0,5 - đ đ + Đặ điể : iểu h , h đặ h n ử. 0,5 + ng ụng: ậ iệu, đặ ử h h điện. 0,5 a/ Điện năng iêu hụ gi đ nh ng 1 ng . Angày = (P1. t1) + (P2 .t2) + (P3 .t3 ) + (P4 .t4 ) = = 35.2 + 40.2.4 + 70.3 + 650.1 = 1250 (Wh) 5 b/ Điện năng gi đ nh ử ụng ng h ng, iế h ng đ 30 ng y: Atháng= Angày.30= 1250 .30 = 37500 (Wh) = 37,5 (kWh) 1,0 1,0 / i n điện hải ả ng 1 h ng : = 37,5 .1100 = 41250 đ 1,0

Tài liệu liên quan