Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Mã đề 986

Đăng ngày 11/27/2018 11:09:13 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 74 | Page: 4 | FileSize: 0.29 M | File type: PDF
Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Mã đề 986. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Mã đề 986 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn.
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
THI HKI - KHI 11
TRƢỜNG THPT CHUYÊN HUNH MẪN ĐẠT
BÀI THI: ĐỊA 11
---------------
(Thi gian làm bài: 45 phút)
ĐỀ THI: 986
Htên thí sinh:................................................SBD:.............................
Câu 1: Sngƣời nhập cƣ vào Hoa Kì giai đoạn 1820 - 1980 số lƣợng nhiu nhất đến t;
A. Châu Á.
B. Châu Phi.
C. Nam Mĩ.
D. Châu Âu.
Câu 2: Khó khăn về mt tnhiên ca min Tây Nam Hoa Kì thƣờng gp phi là:
A. Động đất, núi la, nhiệt độ cao vào mùa hè.
B. Bão tuyết, lc xoáy.
C. Bão ôn đới tàn phá ln.
D. Hn hán, thiếu nƣớc nghiêm trng.
Câu 3: Điểm nào sau đây không đúng vi thị trƣờng chung châu Âu?
A. các hn chế đối vi giao dịch thanh toán ngày càng đƣợc tăng cƣờng
B. Các nƣớc EU có chính sách thƣơng mại chung buôn bán vi ngoài khi
C. Quyn tự do đi lại, cƣ trú, chọn nghca mi công dân đƣợc đảm bo
D. Sn phm ca một nƣớc đƣợc tdo buôn bán trong toàn thị trƣờng chung
Câu 4: Nn kinh tế Hoa Kì có tính chuyên môn hóa cao và thhin rõ nht trong các ngành là:
A. Chế to máy bay, ô tô.
B. Sn xut vt liu xây dng.
C. Dt, giày da.
D. Hóa chất, đóng tàu biển.
Câu 5: Trong chính sách đối ngoi và an ninh chung ca liên minh châu Âu (EU) không có ni dung v:
A. hp tác trong chính sách nhập cƣ.
B. hp tác vchính sách an ninh.
C. hợp tác trong chính sách đối ngoi.
D. phi hợp hành động để gigìn hòa bình.
Câu 6: Năm 2005, dân số ca EU là:
A. 461,4 triệu ngƣời.
B. 446,1 triệu ngƣời.
C. 464,1 triệu ngƣời.
D. 446,4 triệu ngƣời.
Câu 7: Khu vc ven vnh Mê - hi - cô là khu vc giàu tài nguyên khoáng sn:
A. Du m.
B. Than đá.
C. St.
D. Thủy điện.
Câu 8: Dân sHoa Kì tkhi lp quốc đến nay tăng nhanh chủ yếu là do:
A. Quy mô dân sln.
B. Làn sóng nhập cƣ làm tỉ suất gia tăng cơ giới tăng cao.
C. Đời sng cao nên tsut sinh cao.
D. Đời sng cao nên tsut tgim nhanh.
Câu 9: Các nƣớc sáng lp ra thp công nghip
hàng không E-bt là:
A. Đức, Pháp, Ý.
B. Đức, Anh, Pháp.
C. Anh, Pháp, Hà Lan.
D. Pháp, Tây Ban Nha, Anh.
Câu 10: So vi thế gii dân sHoa Kì đƣợc xếp vtrí:
A. Th2 thế gii.
B. Th3 thế gii.
C. Th4 thế gii.
D. Đứng đầu thế gii.
Câu 11: Nhn xét không đúng vGDP ca EU so vi Hoa Kì và Nht Bản vào năm 2004 là:
A. lớn hơn Hoa Kì.
B. lớn hơn Nhật Bn.
C. nhỏ hơn Hoa Kì và Nht Bn cng li.
D. lớn hơn Hoa Kì và Nht Bn cng li.
Câu 12: Cộng đồng châu Âu (EU) đƣợc thành lập trên cơ sở hp nht Cng đồng than và thép châu Âu,
Cộng đồng kinh tế châu Âu, Cộng đồng nguyên tử châu Âu vào năm:
A. 1957
B. 1958
C. 1951
D. 1967
Câu 13: Nhận xét đúng về ttrng ca EU so vi Hoa Kì và Nht Bn trong xut khu ca thế gii vào
năm 2004 là:
A. nhỏ hơn Hoa Kì và Nht Bn cng li.
B. tƣơng đƣơng với Hoa Kì.
Mãđề thi986 - Trang s : 1
C. lớn hơn Hoa Kì và Nht Bn cng li.
D. tƣơng đƣơng với Nht Bn.
Câu 14: Nhn xét không chính xác về đặc điểm tnhiên ca vùng Trung tâm Hoa Kì là:
A. Phn phía Tây và phía Bắc có địa hình
đồi gò thp, nhiều đồng c.
B. Phần phía Nam là đồng bng phù sa màu mthun li cho trng trt.
C. Phía Bc có khí hậu ôn đới, phía Nam ven vnh
Mê-hi-cô có khí hu nhiệt đới.
D. Khoáng sn có nhiu loi vi trữ lƣợng lớn nhƣ than, sắt, du m, khí tnhiên.
Câu 15: Từ 6 nƣớc thành viên ban đầu, đến đầu năm 2014 EU đã có số nƣớc thành viên là:
A. 27
B. 28
C. 15
D. 29
Câu 16: Trong cơ cấu hàng xut khu ca Hoa Kì chiếm ttrng ln nht là sn phm ca ngành kinh tế:
A. Công nghip
khai khoáng.
B. Nông nghip.
C. Công nghip
chế biến.
D. Công nghiệp
hàng không vũ trụ.
Câu 17: Trong cơ cấu GDP nông nghip ca Hoa Kì đã có schuyn dịch theo hƣớng sau:
A. Gim ttrọng ngành chăn nuôi, tăng tỉ trng ngành trng trt.
B. Gim ttrng ngành trng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.
C. Gim ttrng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trng dch vnông nghip.
D. Gim ttrng dch vnông nghiệp,
tăng tỉ trng hoạt động thun nông.
Câu 18: Ngành công nghip thu hút 40 triệu lao động và chiếm 84, 2% giá trhàng xut khu Hoa Kì là:
A. Công nghip
thc phm.
B. Khai khoáng.
C. Công nghiệp
điện lc.
D. Công nghip
chế biến.
Câu 19: Lãnh thHoa Kì không tiếp giáp vi:
A. Thái Bình Dƣơng
B. Bắc Băng Dƣơng
C. Ấn Độ Dƣơng
D. Đại Tây Dƣơng
Câu 20: Chủ nhân đầu tiên ca Hoa Kì là ngƣời Anh Điêng hiện nay cƣ trú ở:
A. Vùng Đông Bắc.
B. Vùng duyên hi Tây Bc và Tây Nam.
C. Vùng phía Tây, vùng núi cao him tr.
D. Vùng Nam và Đông Nam.
Câu 21: Ttrng giá trdch vca Hoa Kì vào năm 2004 là:
A. 90%.
B. 77%
C. 79, 4%.
D. 62, 1%.
Câu 22: Hoạt động nào sau đây làm ví dụ rõ ràng cho liên kết vùng châu Âu?
A. Liên kết vùng Ma-xơ Rai-
B. Dán xây dựng đƣờng hm dƣới biển Măng-
C. Dán A-ri-an
D. Dán E-bt
Câu 23: So vi GDP toàn thế gii năm 2004, thì GDP ca Hoa Kì chiếm tllà;
A. 35, 4%.
B. 25, 5%.
C. 28, 5%.
D. 40, 5%.
Câu 24: Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm:
A. 1951
B. 1993
C. 1967
D. 1957
Câu 25: Năm 2004, tỉ trng ca EU trong xut khu ca thế gii chiếm:
A. 17,5%
B. 37,7%
C. 27,6%
D. 31,6%
Câu 26: Ttrng xut khẩu trong GDP năm 2004 của EU là:
A. 12,2%
B. 26,5%
C. 25,6%
D. 7,0%
Câu 27: Nơi vừa cung cp nguyên liu va là thị trƣờng tiêu thsn phm khi Hoa Kì mi thành lập nƣớc
là:
A. Bc Á.
B. Nam Mĩ.
C. Khu vực Đông Nam Á. D. Tây Âu.
Câu 28: Cu trúc địa hình lãnh thnội địa ca Hoa Kì từ Tây sang Đông có các dạng cơ bản sau:
A. Đồng bng, núi trvà núi già.
B. Núi già, núi trẻ và đồng bng.
C. Núi trẻ, đồng bng và núi già.
D. Đồng bng, núi già và núi tr.
Câu 29: Nhận xét đúng nhất vtự do lƣu thông ở Thị trƣờng chung châu Âu là:
A. Con ngƣời, hàng hóa, cƣ trú.
B. Tin vốn, con ngƣời, dch v.
C. Dch v, hàng hóa, tin vốn, con ngƣời.
D. Dch v, tin vn, chọn nơi làm việc.
Mãđề thi986 - Trang s : 2
Câu 30: Điểm nào sau đây không đúng với thƣơng mại ca EU:
A. EU là bn hàng ln nht của các nƣớc đang phát triển
B. Kinh tế của các nƣớc EU phthuc nhiu vào xut, nhp khu
C. EU không khuyến khích cho tdo buôn bán thế gii
D. Cácnƣớc EU đã dbhàng rào thuế quan buôn bán vi nhau
Câu 31: Đặc điểm nào sau đây không đúng vi EU?
A. Là liên kết khu vc có nhiu quc gia.
B. Là lãnh thcó sphát triển đồng đều gia các vùng.
C. Là trung tâm kinh tế ln trên thế gii.
D. Là tchức thƣơng mại hàng đầu thế gii.
Câu 32: Cho bng sliu: Giá trxut, nhp khu của các cƣờng quốc thƣơng mại thế gii - năm 2004.
(Đơn v: t USD)
Nƣớc
Xut Khu
Nhp Khu
Hoa Kì
818,5
1525,7
CHLB Đức
911,6
718,0
Trung Quc
593,4
560,7
Nht Bn
565,7
454,5
Pháp
423,8
442,0
Nhận xét nào sau đây chƣa chính xác:
A. Hoa Kì có giá trxut, nhp khu ln nht thế gii.
B. Hoa Kì là một cƣờng quc vxut, nhp khẩu và là nƣớc xut siêu.
C. Pháp có giá trxut, nhp khu nhnht trong các cƣờng quc.
D. CHLB Đức có giá trxut khu ln nht thế gii.
Câu 33: Cho bng sliu: Ttrng GDP, dân sca EU và mt số nƣớc trên thế gii - năm 2004
(Đơn vị:%)
Các nƣớc, khu vc
GDP
Dân s
EU
31,0
7,1
Hoa Kì
28,5
4,6
Nht Bn
11,3
2,0
Trung Quc
4,0
20,3
Ấn Độ
1,7
17,0
Các nƣớc còn li
23,5
49,0
Biểu đồ thích hp nht thhin ttrng GDP, dân sca EU và mt số nƣớc trên thế gii - năm 2004 là:
A. Biểu đồ min.
B. Biểu đồ đƣờng.
C. Biểu đồ tròn.
D. Biểu đồ ct.
Câu 34: Đồng tin chung của châu Âu ( đồng Ơ-rô)đƣợc chính thức đƣa vào giao dch thanh toán vào
năm nào?
A. 1995
B. 2002
C. 1990
D. 1999
Câu 35: Vtnhiên, A-lat-xca ca Hoa Kì không có đặc điểm:
A. địa hình chyếu là đồi núi.
B. khí hậu ôn đới hải dƣơng.
C. là bán đảo rng ln.
D. có trữ lƣợng ln vdu mvà khí tnhiên.
Câu 36: Tài nguyên chyếu ca bphn lãnh thphía Tây Hoa Kì là:
A. Qung sắt và than đá có trữ lƣợng ln.
B. Đá vôi, apatit, cát thủy tinh có trữ lƣợng ln.
C. Kim loi màu, trữ năng thủy điện có trữ lƣợng ln.
D. Đất nông nghip rng ln màu mỡ, than đá có trữ lƣợng ln.
Mãđề thi986 - Trang s : 3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
74 lần xem

Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Mã đề 986. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Mã đề 986 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn..

Nội dung

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƢỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT --------------- THI HKI - KHỐI 11 BÀI THI: ĐỊA 11 (Thời gian làm bài: 45 phút) MÃ ĐỀ THI: 986 Họ tên thí sinh:................................................SBD:............................. Câu 1: Số ngƣời nhập cƣ vào Hoa Kì giai đoạn 1820 - 1980 số lƣợng nhiều nhất đến từ; A. Châu Á. B. Châu Phi. C. Nam Mĩ. D. Châu Âu. Câu 2: Khó khăn về mặt tự nhiên của miền Tây Nam Hoa Kì thƣờng gặp phải là: A. Động đất, núi lửa, nhiệt độ cao vào mùa hè. B. Bão tuyết, lốc xoáy. C. Bão ôn đới tàn phá lớn. D. Hạn hán, thiếu nƣớc nghiêm trọng. Câu 3: Điểm nào sau đây không đúng với thị trƣờng chung châu Âu? A. các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng đƣợc tăng cƣờng B. Các nƣớc EU có chính sách thƣơng mại chung buôn bán với ngoài khối C. Quyền tự do đi lại, cƣ trú, chọn nghề của mọi công dân đƣợc đảm bảo D. Sản phẩm của một nƣớc đƣợc tự do buôn bán trong toàn thị trƣờng chung Câu 4: Nền kinh tế Hoa Kì có tính chuyên môn hóa cao và thể hiện rõ nhất trong các ngành là: A. Chế tạo máy bay, ô tô. B. Sản xuất vật liệu xây dựng. C. Dệt, giày da. D. Hóa chất, đóng tàu biển. Câu 5: Trong chính sách đối ngoại và an ninh chung của liên minh châu Âu (EU) không có nội dung về: A. hợp tác trong chính sách nhập cƣ. B. hợp tác về chính sách an ninh. C. hợp tác trong chính sách đối ngoại. D. phối hợp hành động để giữ gìn hòa bình. Câu 6: Năm 2005, dân số của EU là: A. 461,4 triệu ngƣời. B. 446,1 triệu ngƣời. C. 464,1 triệu ngƣời. D. 446,4 triệu ngƣời. Câu 7: Khu vực ven vịnh Mê - hi - cô là khu vực giàu tài nguyên khoáng sản: A. Dầu mỏ. B. Than đá. C. Sắt. D. Thủy điện. Câu 8: Dân số Hoa Kì từ khi lập quốc đến nay tăng nhanh chủ yếu là do: A. Quy mô dân số lớn. B. Làn sóng nhập cƣ làm tỉ suất gia tăng cơ giới tăng cao. C. Đời sống cao nên tỉ suất sinh cao. D. Đời sống cao nên tỉ suất tử giảm nhanh. Câu 9: Các nƣớc sáng lập ra tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt là: A. Đức, Pháp, Ý. B. Đức, Anh, Pháp. C. Anh, Pháp, Hà Lan. D. Pháp, Tây Ban Nha, Anh. Câu 10: So với thế giới dân số Hoa Kì đƣợc xếp vị trí: A. Thứ 2 thế giới. B. Thứ 3 thế giới. C. Thứ 4 thế giới. D. Đứng đầu thế giới. Câu 11: Nhận xét không đúng về GDP của EU so với Hoa Kì và Nhật Bản vào năm 2004 là: A. lớn hơn Hoa Kì. B. lớn hơn Nhật Bản. C. nhỏ hơn Hoa Kì và Nhật Bản cộng lại. D. lớn hơn Hoa Kì và Nhật Bản cộng lại. Câu 12: Cộng đồng châu Âu (EU) đƣợc thành lập trên cơ sở hợp nhất Cộng đồng than và thép châu Âu, Cộng đồng kinh tế châu Âu, Cộng đồng nguyên tử châu Âu vào năm: A. 1957 B. 1958 C. 1951 D. 1967 Câu 13: Nhận xét đúng về tỉ trọng của EU so với Hoa Kì và Nhật Bản trong xuất khẩu của thế giới vào năm 2004 là: A. nhỏ hơn Hoa Kì và Nhật Bản cộng lại. B. tƣơng đƣơng với Hoa Kì. Mãđề thi986 - Trang số : 1 C. lớn hơn Hoa Kì và Nhật Bản cộng lại. D. tƣơng đƣơng với Nhật Bản. Câu 14: Nhận xét không chính xác về đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kì là: A. Phần phía Tây và phía Bắc có địa hình đồi gò thấp, nhiều đồng cỏ. B. Phần phía Nam là đồng bằng phù sa màu mỡ thuận lợi cho trồng trọt. C. Phía Bắc có khí hậu ôn đới, phía Nam ven vịnh Mê-hi-cô có khí hậu nhiệt đới. D. Khoáng sản có nhiều loại với trữ lƣợng lớn nhƣ than, sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên. Câu 15: Từ 6 nƣớc thành viên ban đầu, đến đầu năm 2014 EU đã có số nƣớc thành viên là: A. 27 B. 28 C. 15 D. 29 Câu 16: Trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Hoa Kì chiếm tỉ trọng lớn nhất là sản phẩm của ngành kinh tế: A. Công nghiệp khai khoáng. B. Nông nghiệp. C. Công nghiệp chế biến. D. Công nghiệp hàng không vũ trụ. Câu 17: Trong cơ cấu GDP nông nghiệp của Hoa Kì đã có sự chuyển dịch theo hƣớng sau: A. Giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi, tăng tỉ trọng ngành trồng trọt. B. Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi. C. Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp. D. Giảm tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp, tăng tỉ trọng hoạt động thuần nông. Câu 18: Ngành công nghiệp thu hút 40 triệu lao động và chiếm 84, 2% giá trị hàng xuất khẩu ở Hoa Kì là: A. Công nghiệp thực phẩm. B. Khai khoáng. C. Công nghiệp điện lực. D. Công nghiệp chế biến. Câu 19: Lãnh thổ Hoa Kì không tiếp giáp với: A. Thái Bình Dƣơng B. Bắc Băng Dƣơng C. Ấn Độ Dƣơng D. Đại Tây Dƣơng Câu 20: Chủ nhân đầu tiên của Hoa Kì là ngƣời Anh Điêng hiện nay cƣ trú ở: A. Vùng Đông Bắc. B. Vùng duyên hải Tây Bắc và Tây Nam. C. Vùng phía Tây, vùng núi cao hiểm trở. D. Vùng Nam và Đông Nam. Câu 21: Tỉ trọng giá trị dịch vụ của Hoa Kì vào năm 2004 là: A. 90%. B. 77% C. 79, 4%. D. 62, 1%. Câu 22: Hoạt động nào sau đây làm ví dụ rõ ràng cho liên kết vùng châu Âu? A. Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ B. Dự án xây dựng đƣờng hầm dƣới biển Măng-sơ C. Dự án A-ri-an D. Dự án E-bớt Câu 23: So với GDP toàn thế giới năm 2004, thì GDP của Hoa Kì chiếm tỉ lệ là; A. 35, 4%. B. 25, 5%. C. 28, 5%. Câu 24: Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm: A. 1951 B. 1993 C. 1967 Câu 25: Năm 2004, tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thế giới chiếm: A. 17,5% B. 37,7% C. 27,6% Câu 26: Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP năm 2004 của EU là: A. 12,2% B. 26,5% C. 25,6% D. 40, 5%. D. 1957 D. 31,6% D. 7,0% Câu 27: Nơi vừa cung cấp nguyên liệu vừa là thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm khi Hoa Kì mới thành lập nƣớc là: A. Bắc Á. B. Nam Mĩ. C. Khu vực Đông Nam Á. D. Tây Âu. Câu 28: Cấu trúc địa hình lãnh thổ nội địa của Hoa Kì từ Tây sang Đông có các dạng cơ bản sau: A. Đồng bằng, núi trẻ và núi già. B. Núi già, núi trẻ và đồng bằng. C. Núi trẻ, đồng bằng và núi già. D. Đồng bằng, núi già và núi trẻ. Câu 29: Nhận xét đúng nhất về tự do lƣu thông ở Thị trƣờng chung châu Âu là: A. Con ngƣời, hàng hóa, cƣ trú. B. Tiền vốn, con ngƣời, dịch vụ. C. Dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn, con ngƣời. D. Dịch vụ, tiền vốn, chọn nơi làm việc. Mãđề thi986 - Trang số : 2 Câu 30: Điểm nào sau đây không đúng với thƣơng mại của EU: A. EU là bạn hàng lớn nhất của các nƣớc đang phát triển B. Kinh tế của các nƣớc EU phụ thuộc nhiều vào xuất, nhập khẩu C. EU không khuyến khích cho tự do buôn bán thế giới D. Cácnƣớc EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan buôn bán với nhau Câu 31: Đặc điểm nào sau đây không đúng với EU? A. Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia. B. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng. C. Là trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. D. Là tổ chức thƣơng mại hàng đầu thế giới. Câu 32: Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập khẩu của các cƣờng quốc thƣơng mại thế giới - năm 2004. (Đơn vị: tỉ USD) Nƣớc Xuất Khẩu Nhập Khẩu Hoa Kì CHLB Đức Trung Quốc Nhật Bản Pháp 818,5 1525,7 911,6 718,0 593,4 560,7 565,7 454,5 423,8 442,0 Nhận xét nào sau đây chƣa chính xác: A. Hoa Kì có giá trị xuất, nhập khẩu lớn nhất thế giới. B. Hoa Kì là một cƣờng quốc về xuất, nhập khẩu và là nƣớc xuất siêu. C. Pháp có giá trị xuất, nhập khẩu nhỏ nhất trong các cƣờng quốc. D. CHLB Đức có giá trị xuất khẩu lớn nhất thế giới. Câu 33: Cho bảng số liệu: Tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nƣớc trên thế giới - năm 2004 (Đơn vị:%) Các nƣớc, khu vực GDP Dân số EU 31,0 7,1 Hoa Kì 28,5 4,6 Nhật Bản 11,3 2,0 Trung Quốc 4,0 20,3 Ấn Độ 1,7 17,0 Các nƣớc còn lại 23,5 49,0 Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nƣớc trên thế giới - năm 2004 là: A. Biểu đồ miền. B. Biểu đồ đƣờng. C. Biểu đồ tròn. D. Biểu đồ cột. Câu 34: Đồng tiền chung của châu Âu ( đồng Ơ-rô)đƣợc chính thức đƣa vào giao dịch thanh toán vào năm nào? A. 1995 B. 2002 C. 1990 D. 1999 Câu 35: Về tự nhiên, A-lat-xca của Hoa Kì không có đặc điểm: A. địa hình chủ yếu là đồi núi. B. khí hậu ôn đới hải dƣơng. C. là bán đảo rộng lớn. D. có trữ lƣợng lớn về dầu mỏ và khí tự nhiên. Câu 36: Tài nguyên chủ yếu của bộ phận lãnh thổ phía Tây Hoa Kì là: A. Quặng sắt và than đá có trữ lƣợng lớn. B. Đá vôi, apatit, cát thủy tinh có trữ lƣợng lớn. C. Kim loại màu, trữ năng thủy điện có trữ lƣợng lớn. D. Đất nông nghiệp rộng lớn màu mỡ, than đá có trữ lƣợng lớn. Mãđề thi986 - Trang số : 3 Câu 37: Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày tháng năm nào? A. 20/10/2000. B. 12/7/1954. C. 20/10/1945. D. 12/7/1995. Câu 38: Đƣờng hầm giao thông dƣới biển Măng-xơ nối liền nƣớc Anh với châu Âu tại bờ biển của: A. Đan Mạch. B. Pháp. C. Hà Lan. D. Tây Ban Nha. Câu 39: Tài nguyên thiên nhiên của Hoa Kì đƣợc xếp hàng đầu thế giới là: A. Sắt, than. B. Đồng, thiếc. C. Chì, đất nông nghiệp. D. Than đá, dầu mỏ. Câu 40: Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập khẩu của các cƣờng quốc thƣơng mại thế giới - năm 2004. (Đơn vị: tỉ USD) Nƣớc Hoa Kì CHLB Đức Trung Quốc Nhật Bản Pháp Xuất Khẩu 818,5 911,6 593,4 565,7 423,8 Nhập Khẩu 1525,7 718,0 560,7 454,5 442,0 Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của các cƣờng quốc thƣơng mại thế giới - năm 2004 là: A. Biểu đồ miền. B. Biểu đồ tròn. C. Biểu đồ cột. D. Biểu đồ đƣờng. ----------------- Hết ----------------- Mãđề thi986 - Trang số : 4

Tài liệu liên quan