De kiem tra cuoi hoc ki 1 mon Toan lop 2 nam hoc 2017-2018-De thi - Kiem tra - 1245575 pdf

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để có tư liệu hỗ trợ cho quá trình học tập, rèn luyện củng cố kiến thức cho các em học sinh. Đây còn là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên trong công tác giảng dạy, biên soạn các bài đánh giá, kiểm tra năng lực của học sinh.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.32 M, số trang : 4 ,tên 1245575 pdf

Chi tiết

Mch kiến thc,
Scâu và s
Mc 1
Mc 2
Mc 3
Mc 4
kĩ năng
đim
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Svà phép tính cng, tr
Scâu
2
2
1
1
1
trong phm vi 100.
Sđim
1,0
1,5
2
2,0
1,0
Đi lượng và đo đi
lượng: đ­xi­mét, ki­lô­
gam. lít. Xem đng h.
Scâu
1
1
Sđim
0,5
0,5
Yếu thình hc: hình ch
Scâu
1
nht, hình tgiác.
Sđim
0,5
Tng
Scâu
3
3
1
1
1
1
Sđim
1,5
2,0
2,0
0,5
2, 0
1,0
Hvà tên: ......................................
KIM TRA CUI HC KÌ I ­ NĂM HC: 2017 ­ 2018
Môn: Toán – Lp 2
Thi gian: 40 phút (Không kthi gian phát đ)
Lp:............................
Đim
Bng ch
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Đ BÀI
I .
TRC NGHIM : (6 đim) Khoanh tròn vào chcái trước kết quđúng:
Câu 1:
Slin sau ca 69 là: (M1= 0.5đ)
A. 60
B. 68
C. 70
D. 80
Câu 2:
a. Phép tính nào dưới đây có kết qubé hơn 7:(M2= 0,5đ)
A. 13 ­ 6
B. 13 ­ 5
C.
13 ­ 4
D. 13 – 7
b. Phép tính nào dưới đây có kết qulà 100: (M1= 0,5đ)
A. 47 + 53
B. 68 + 22
C. 79 + 20
D. 15 + 75
Câu 3: Đin du(<, >, =) thích hp vào ô trng: 23 + 45
90 – 30 (M2= 1đ)
A. <
B. >
C. =
D. +
Câu 4: Tìm x:
x + 38 = 56 + 14 (M3 = 1đ)
A.30
B. 31
C. 32
D. 33
Câu 5: S?
a.
1 gichiu hay ….. gi(M1= 0,5đ)
A. 12
B.
13
C. 14
D. 15
Câu 6: Thtư tun này là ngày 13 tháng 12 thì thtư tun sau là ngày……tháng
12.
(M2= 0,5đ)
A. 20
B. 21
C. 22
D. 23
Câu 7 : (M3= 0,5đ)
Hình bên có bao nhiêu hình tgiác?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 8: S? (M4= 1đ)
Hiu ca stròn chc ln nht có hai chsvi sln nht có mt chslà:
……..
II. TLUN: (4 đim)
Câu 1: Đt tính ri tính:(M2 = 2đ)
a,
26 + 29
b,
45 + 38
c,
43 ­ 27
d,
100 – 28
Câu 2: Mt mnh vi xanh dài 9dm 5cm, mnh vi đngn hơn mnh vi xanh là
28cm. Hi mnh vi đdài bao nhiêu xăng – ti – mét?
(M3= 2đ)
Bài gii

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ