De kiem tra 45 phut mon Vat ly 10 - So Giao duc va Dao tao Lang Son-De thi - Kiem tra - 1241470 pdf

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình học tập, giảng dạy, đánh giá năng lực học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để nắm rõ hơn các bài tập.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.38 M, số trang : 11 ,tên 1241470 pdf

Chi tiết

  
v
  
v v
  
v v
  
v
SGIÁO DC VÀ ĐÀO TO LNG SƠN
Đ kim tra 45 phút ­ ln 1 ­ HKI
TRƯỜNG THPT HU LŨNG
Môn: Vt lý_10 Cơ bn
( Thi gian: 45 phút )
H tên hc sinh:.......................................................Lp:...........
Mã đ: 170167
Phiếu đáp án:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
Câu 1.
Trường hp nào dưới đây vt có thđược coi là cht đim khi chuyn đng?
A.
Máy bay trên sân bay Cát Bi.
B.
Vtinh Vinasat1 chuyn đng trên quđo.
C.
Ô tô lùi xe vào gara.
D.
Con kiến bng bò trên ngón tay.
Câu 2.
Mt vt bt đu rơi tdo ti mt nơi có gia tc g, tđcao h xung mt đt. Công thc
tính vn tc ca vt rơi tdo theo đcao h là
A.
v =
2gh
B.
v =
gh
C.
v = 2gh
D.
v =
gh
2
Câu 3.
Mt vt chuyn đng vi phương trình: x = 2t2 + 6t (m). Kết lun nào sau đây là sai?
A.
Vt chuyn đng nhanh dn đu.
B.
Vn tc ban đu ca vt là 6m/s.
C.
Gia tc ca vt là 2m/s2.
D.
Vt chuyn đng theo chiu dương ca trc ta đ.
Câu 4.
Mt ô tô chuyn đng thng đu vi tc đ60km/h tBc Giang đến Hà Ni mt 25
phút. Khong cách gia Hà Ni và Bc Giang là
A.
45km.
B.
30km.
C.
60km.
D.
25km.
Câu 5.
Có ba vt (1), (2), (3). Áp dng công thc cng vn tc có thviết được phương trình nào
ksau?
A. 1,2 = v2,3 +v3,1
B.
1,3 = v3,2 + 1,2
C.
1,3 = 1,2 +v2,3
D.
v2,3 = 1,2 +v3,1
Câu 6.
Phát biu nào sau đây là đúng nht khi nói vchuyn đng thng đu?
A.
Ti mi thi đim vecto vn tc là như nhau.
B.
Vn tc luôn có giá trdương.
C.
Vn tc có đln không đi theo thi gian.
D.
Vecto vn tc có hướng không đi.
Câu 7.
Trong công thc tính vn tc ca chuyn đng thng nhanh dn đu v = v0 + at thì
A.
a luôn cùng du vi v.
B.
v luôn luôn dương.
C.
a luôn ngược du vi v.
D.
a luôn luôn dương.
Câu 8.
Đc đim nào sau đây không đúng cho chuyn đng rơi tdo?
A.
Phương thng đng.
B.
Gia tc không đi.
C.
Chuyn đng đu.
D.
Chiu ttrên
xung.
Câu 9.
Chn đáp án đúng nht: Trong các chuyn đng tròn đu thì
A.
chuyn đng nào có chu kì quay nhhơn thì tc đgóc nhhơn
B.
chuyn đng nào có tn sln hơn thì có chu kì nhhơn..
C.
chuyn đng nào có chu kì quay ln hơn thì có tc đdài ln hơn.
D.
nếu cùng chu kì chuyn đng nào có bán kính nhhơn thì có tc đgóc nhhơn.
Câu 10.
Năm nay là năm 2012 sau công nguyên, gc thi gian được chn là
A.
năm 2000.
B.
trước công nguyên.
C.
năm 2012.
D.
công nguyên.
Câu 11.
Chn câu sai: Vectơvn tc dài ca chuyn đng tròn đu có
A.
liên hvi tc đgóc theo công thc: v=r..
B.
phương và chiu không đi.
C.
đln không đi.
D.
luôn đt vào vt chuyn đng.
Câu 12.
Mt chiếc phà xuôi dòng tA đến B mt 2 gi, khi chy vmt 4 gi. Nếu phà tt máy
và trôi theo dòng nước tA đến B thì mt bao nhiêu lâu?
A.
6 gi.
B.
10 gi.
C.
4 gi.
D.
8 gi.
Câu 13. Mt người đi tA đến B mt 5 gi, trong đó 2 giđu xe chy vi tc đtrung bình 60
km/h; 3 gisau xe chy vi tc đtrung bình 40km/h. Tính tc đtrung bình ca người đó trong
sut thi gian chuyn đng.
S dng d kin sau đ tr li các câu 14, 15, 16: Mt xe máy đang chy vi vn tc 15 m/s trên
đon đường thng thì người lái xe tăng ga và xe máy chuyn đng nhanh dn đu. Sau 10 s xe đt
đến vn tc 20 m/s.Gc thi gian chn lúc bt đu tăng ga. ( Kết qu ly 03 s sau du phy và
ghi kết qu vào bng trên )
Câu 14. Tính gia tc ca xe.
Câu 15. Tính quãng đường xe đi được sau 20s?
Câu 16. Tính quãng đường xe đi được trong giây th20?
Sdng dkin sau đtr li câu 17, 18: Mt vt rơi tdo t đ cao 45m. Biết g = 10m/s2.
Câu 17. Tính quãng đường vt rơi được sau 2s?
Câu 18. Tính quãng đường vt rơi được trong 2s cui?
s dng d kin sau đ tr li câu 19, 20: Mt cht đim chuyn đng tròn đu trên đường tròn
bán kính 4m vi vn tc dài 8m/s.
Câu 19. Tính gia tc hướng tâm ca vt?
Câu 20. Tính chu kì chuyn đng ca vt? ( Kết quđnguyên spi )
SGIÁO DC VÀ ĐÀO TO LNG SƠN
Đ kim tra 45 phút ­ ln 1 ­ HKI
TRƯỜNG THPT HU LŨNG
Môn: Vt lý_10 Cơ bn
( Thi gian: 45 phút )
H tên hc sinh:.......................................................Lp:...........
Mã đ: 170256
Phiếu đáp án:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
Câu 1.
Trong công thc tính vn tc ca chuyn đng thng nhanh dn đu v = v0 + at thì
A.
a luôn ngược du vi v.
B.
v luôn luôn dương.
C.
a luôn luôn dương.
D.
a luôn cùng du vi v.
Câu 2.
Phát biu nào sau đây là đúng nht khi nói vchuyn đng thng đu?
A.
Vn tc luôn có giá trdương.
B.
Vn tc có đln không đi theo thi gian.
C.
Ti mi thi đim vecto vn tc là như nhau.
D.
Vecto vn tc có hướng không đi.
Câu 3.
Trường hp nào dưới đây vt có thđược coi là cht đim khi chuyn đng?
A.
Vtinh Vinasat1 chuyn đng trên quđo.
B.
Máy bay trên sân bay Cát Bi.
C.
Ô tô lùi xe vào gara.
D.
Con kiến bng bò trên ngón tay.
Câu 4.
Mt ô tô chuyn đng thng đu vi tc đ60km/h tBc Giang đến Hà Ni mt 25
phút. Khong cách gia Hà Ni và Bc Giang là
A.
45km.
B.
30km.
C.
60km.
D.
25km.
Câu 5.
Mt chiếc phà xuôi dòng tA đến B mt 2 gi, khi chy vmt 4 gi. Nếu phà tt máy
và trôi theo dòng nước tA đến B thì mt bao nhiêu lâu?
A.
8 gi.
B.
6 gi.
C.
4 gi.
D.
10 gi.
Câu 6.
Mt vt chuyn đng vi phương trình: x = 2t2 + 6t (m). Kết lun nào sau đây là sai?
A.
Vt chuyn đng theo chiu dương ca trc ta đ.
B.
Gia tc ca vt là 2m/s2.
C.
Vn tc ban đu ca vt là 6m/s.
D.
Vt chuyn đng nhanh dn đu.
Câu 7.
Mt vt bt đu rơi tdo ti mt nơi có gia tc g, tđcao h xung mt đt. Công thc
tính vn tc ca vt rơi tdo theo đcao h là
A.
v =
gh
2
B.
v = 2gh
C.
v =
2gh
D.
v =
gh
Câu 8.
Chn câu sai: Vectơvn tc dài ca chuyn đng tròn đu có
A.
phương và chiu không đi.
B.
đln không đi.
C.
luôn đt vào vt chuyn đng.
D.
liên hvi tc đgóc theo công thc: v=r.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ