Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT số 1 Nghĩa Hành

Đăng ngày 11/5/2018 10:43:45 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 22 | Page: 3 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT số 1 Nghĩa Hành. Nhằm giúp các em học sinh đang chuẩn bị bước vào kì kiểm tra tốt hơn. TaiLieu.VN mời các em tham khảoĐề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT số 1 Nghĩa Hành để giúp các em ôn tập và hệ thống kiến thức môn học, nâng cao kĩ năng giải đề và biết phân bổ thời thời gian hợp lý trong bài kiểm tra. Chúc các em thi tốt!
Ab
D d
Ab
d
ABD
Trường THPT số I Nghĩa Hành
KIỂM TRA 1 TIẾT
SINH 12
2017-2018
HỌ VÀ TÊN:
Thời gian: 45 phút
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
B
C
D
Mã đề: 146
Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vật chất di truyền của sinh vật nhân thực?
A. Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hóa axit
amin (êxôn) là các đoạn không mã hóa axit amin (intron).
B.
Vật chất di truyền trong nhân ở cấp độ phân tử là ADN xoắn kép, dạng mạch thẳng.
C.
Nếu biết số lượng từng loạiNUtrêngenthì xác định được số lượng từng loạinuclêôtit trên mARN.
D. Bộ ba quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã nằm trong vùng mã hóa của gen.
Câu 2. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, enzim ARN pôlimeraza thường xuyên phiên mã ở loại gen nào
sau đây?A. Gen cấu trúc Y. B. Gen cấu trúc A. C. Gen cấu trúc Z. D. Gen điều hòa.
Câu 3. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa
A và B là 20%. Xét phép lai aB XE XE
ab XE Y, kiểu hình A-bbddE- ở đời con chiếm tỉ lệ
A. 35%.
B.
40%
C. 45%.
D. 22,5%.
Câu 4. Alen B dài 408 nm và có 3000 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua
hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 3597 nuclêôtít
loại Ađênin và 3600 nuclêôtít loại Guanin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là :
A. thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.
B. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X. .
C. mất một cặp G-X.
D. mất một cặp A-T.
Câu 5. Cho một số bệnh và hội chứng bệnh di truyền ở người:
(1) Bệnh phêninkêto niệu. (2) Hội chứng Đao.(3) Hội chứng Tơcnơ
(4) Bệnh máu khó đông.
Những bệnh hoặc hội chứng bệnh có nguyên nhân do đột biến gen là:
A. (2) và (3).
B. (1) và (4).
C.
(1) và (3).
D. (3) và (4).
Câu 6. Để mã hóa một chuỗi polipeptit hoàn chỉnh có 200 axit amin thì tối thiểu gen phải có bao nhiêu bộ ba mã
hóa?
A. 202
B. 200
C.
199
D.
198
Câu 7. Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung
gian khác nhau giữa tím và đỏ tuỳ thuộc vào
A.
cường độ ánh sáng.
B.
độ pH của đất.C.
hàm lượng phân bón
D.
nhiệt độ môi trường.
Câu 8. Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ
tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đâycho đời concó các kiểu genphân li theo tỉ lệ 1:2:1? Đáp án đúng là
(1) AAAa × AAAa.
(2) Aaaa × Aaaa.
(3) AAaa × AAAa.
(4) AAaa × Aaaa.
A. (3), (4).
B. (2), (3).
C. (1), (4).
D. (1), (2).
Câu 9. Trong trường hợp mỗi gen quy đinh 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, nếu có hiện tượng hoán
vị gen, cơ thể có kiểu gen abd tự thụ phấn đời con, số kiểu gen và kiểu hình là tối đa là
A. 36 kiểu gen;8 kiểu hình. B. 27 kiểu gen; 8 kiểu hình.
C. 36 kiểu gen; 4 kiểu hình.
D.
9 kiểu gen; 8 kiểu hình.
Câu 10. Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì
A.
làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.
B. . làm gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ
C.
làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin.
D. làm biến đổi cấu trúc gen dẫn tới cơ thể s/vật không kiểm soát được quá trình tái bản của gen
Câu 11. Axit amin xistêin được mã hóa bởi hai bộ ba trên mARN là 5'UGU3' và 5'UGX3'. Ví dụ này thể hiện đặc
điểm nào sau đây của mã di truyền?A. Tính phổ biến.
B. Tính liên
tục.C.Tính đặc hiệu.
D.
Tính thoái hóa.
Câu 12. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật?
AB AB
AB
AB
(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma.
(2) Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính trạng
thường.
(3) Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm
sắc thể giới tính XY.
(4) Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa
giới đực và giới cái. A. 1.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
Câu 13. Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cho
cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 2n có kiểu gen Aa thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là
A. 35 cao: 1 thấp. B. 5 cao: 1 thấp. C. 3 cao: 1 thấp. D. 11 cao: 1 thấp.
Câu 14. Ở phép lai giữa ruồi giấm có kiểu gen ab XDXd với ruồi giấm ab XDY cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn về tất
cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen là A. 30%
B. 35%
C. 20%
D. 40%
Câu 15. Cho biết các gen phân li độc lập, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết,
phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?
A.
AaBb × AaBb.
B. AaBB × AABb.
C.
Aabb × aaBb.
D. AaBB × AaBb.
Câu 16. Trong tế bào sinh dưỡng của một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10. Đột biến có thể
tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể một ở loài này? A. 9
B. 4
C.
5
D. 10
Câu 17.
Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là
A. 5'AUG3'.
B. 3'XAU5'.
C. 5'XAU3'.
D.
3'AUG5'.
Câu 18. .Nhận định nào sau đây là không đúng?
A. Con lai mang tính trạng của mẹ nên di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.
B.
Trong sự di truyền, nếu con lai mang tính trạng của mẹ thì đó là di truyền theo dòng mẹ.
C.
Tất cả các hiện tương di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.
D. Di truyền tế bào chất còn gọi là di truyền ngoài nhân hay di truyền ngoài nhiễm sắc thể.
Câu 19. Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:
A.
UUG, UGA, UAG
B.
UGU, UAA, UAG
C. UAG, UAA, UGA
D.
UUG, UAA, UGA
Câu 20. Một đoạn của gen cấu trúc có trật tự nucleotit trên mạch gốc như sau:
3'TAX - AAG - GAG - AAT - GTT- TTA - XXT - XGG- GXG - GXX - GAA - ATT 5'
Nếu đột biến thay thế nuclêôtit thứ 19 là X thay bằng A, thì số axit amin (aa) môi trường cung cấp cho gen đột
biến tổng hợp làA. 4 aa.
B. 7 aa.
C. 5 aa.
D.
6aa.
Câu 21. Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự
A.
vùng khởi động - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A).
B.
gen điều hòa - vùng vận hành - vùng khởi động - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A).
C.
gen điều hòa - vùng khởi động - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A).
D.
vùng khởi động - gen điều hòa - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A).
Câu 22. Cá thể có kiểu gen
ab tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu gen
Ab thu được ở F1 nếu biết hoán vị gen đều
xảy ra trong giảm phân hình thành hạt phấn và noãn với tần số 20%
A.
8%
B.
4%
C. 16%
D. . 9%
Câu 23. .Mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 30nm là
A. sợi ADN.
B. sợi cơ bản.
C. sợi nhiễm sắc.
D. cấu trúc siêu xoắn.
Câu 24. Điều không đúng về điểm khác biệt giữa thường biến và đột biến là: thường biến
A.
biến đổi liên tục, đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với đều kiện môi trường.
B.
di truyền được và là nguồn nguyên liệu của chọn giống cũng như tiến hóa.
C.
phát sinh do ảnh hưởng của môi trường như khí hậu, thức ăn... thông qua trao đổi chất.
D.
bảo đảm sự thích nghi của cơ thể trước sự biến đổi của môi trường.
Câu 25.
Khi nào thì prôtêin ức chế làm ngưng hoạt động của opêron Lac?
A.
Khi môi trường có nhiều lactôzơ.
B.
Khi môi trường không có lactôzơ
C.
Khi có hoặc không có lactôzơ.
D.
Khi môi trường có lactôzơ.
Đáp án mã đề: 146
01. -
-
=
-
08. -
-
-
~
15. -
-
=
-
22. ;
-
-
-
02. -
-
-
~
09. ;
-
-
-
16. -
-
=
-
23. -
-
=
-
03. -
-
-
~
10. ;
-
-
-
17. -
-
=
-
24. -
/
-
-
04. -
-
-
~
11. -
-
-
~
18. -
-
=
-
25. -
/
-
-
05. -
-
=
-
12. ;
-
-
-
19. -
-
=
-
06. ;
-
-
-
13. -
-
-
~
20. -
-
-
~
07. -
/
-
-
14. ;
-
-
-
21. ;
-
-
-
Đáp án mã đề: 180
01. -
/
-
-
08. -
/
-
-
15. -
-
-
~
22. -
-
=
-
02. -
-
-
~
09. ;
-
-
-
16. -
-
-
~
23. -
-
=
-
03. -
-
-
~
10. -
-
=
-
17. -
/
-
-
24. -
/
-
-
04. -
/
-
-
11. -
-
=
-
18. -
-
-
~
25. -
-
=
-
05. -
/
-
-
12. -
-
=
-
19. ;
-
-
-
06. -
/
-
-
13. -
-
-
~
20. ;
-
-
-
07. -
-
=
-
14. ;
-
-
-
21. ;
-
-
-
Đáp án mã đề: 214
01. -
-
=
-
08. ;
-
-
-
15. -
/
-
-
22. ;
-
-
-
02. ;
-
-
-
09. ;
-
-
-
16. -
/
-
-
23. -
-
-
~
03. ;
-
-
-
10. -
/
-
-
17. -
-
-
~
24. -
-
=
-
04. -
-
-
~
11. -
-
-
~
18. -
-
=
-
25. ;
-
-
-
05. -
-
-
~
12. -
-
=
-
19. ;
-
-
-
06. -
-
=
-
13. -
-
=
-
20. -
-
-
~
07. -
-
-
~
14. ;
-
-
-
21. -
/
-
-
Đáp án mã đề: 248
01. -
-
=
-
08. -
-
=
-
15. -
/
-
-
22. -
-
-
~
02. ;
-
-
-
09. ;
-
-
-
16. ;
-
-
-
23. ;
-
-
-
03. ;
-
-
-
10. -
-
=
-
17. -
-
=
-
24. -
-
-
~
04. -
/
-
-
11. -
/
-
-
18. -
/
-
-
25. -
/
-
-
05. -
-
-
~
12. -
/
-
-
19. -
/
-
-
06. -
/
-
-
13. -
/
-
-
20. -
-
-
~
07. -
-
=
-
14. -
-
=
-
21. -
/
-
-
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
22 lần xem

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT số 1 Nghĩa Hành. Nhằm giúp các em học sinh đang chuẩn bị bước vào kì kiểm tra tốt hơn. TaiLieu.VN mời các em tham khảoĐề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT số 1 Nghĩa Hành để giúp các em ôn tập và hệ thống kiến thức môn học, nâng cao kĩ năng giải đề và biết phân bổ thời thời gian hợp lý trong bài kiểm tra. Chúc các em thi tốt!.

Nội dung

Trường THPT số I Nghĩa Hành HỌ VÀ TÊN: KIỂM TRA 1 TIẾT SINH 12 2017-2018 Thời gian: 45 phút 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A B C D Mã đề: 146 Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vật chất di truyền của sinh vật nhân thực? A. Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hóa axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hóa axit amin (intron). B. Vật chất di truyền trong nhân ở cấp độ phân tử là ADN xoắn kép, dạng mạch thẳng. C. Nếu biết số lượng từng loạiNUtrêngenthì xác định được số lượng từng loạinuclêôtit trên mARN. D. Bộ ba quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã nằm trong vùng mã hóa của gen. Câu 2. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, enzim ARN pôlimeraza thường xuyên phiên mã ở loại gen nào sau đây?A. Gen cấu trúc Y. B. Gen cấu trúc A. C. Gen cấu trúc Z. D. Gen điều hòa. Câu 3. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%. Xét phép lai aB XE XE  ab XE Y, kiểu hình A-bbddE- ở đời con chiếm tỉ lệ A. 35%. B. 40% C. 45%. D. 22,5%. Câu 4. Alen B dài 408 nm và có 3000 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 3597 nuclêôtít loại Ađênin và 3600 nuclêôtít loại Guanin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là : A. thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T. B. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X. . C. mất một cặp G-X. D. mất một cặp A-T. Câu 5. Cho một số bệnh và hội chứng bệnh di truyền ở người: (1) Bệnh phêninkêto niệu. (2) Hội chứng Đao.(3) Hội chứng Tơcnơ (4) Bệnh máu khó đông. Những bệnh hoặc hội chứng bệnh có nguyên nhân do đột biến gen là: A. (2) và (3). B. (1) và (4). C. (1) và (3). D. (3) và (4). Câu 6. Để mã hóa một chuỗi polipeptit hoàn chỉnh có 200 axit amin thì tối thiểu gen phải có bao nhiêu bộ ba mã hóa? A. 202 B. 200 C. 199 D. 198 Câu 7. Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tuỳ thuộc vào A. cường độ ánh sáng. B. độ pH của đất.C. hàm lượng phân bón D. nhiệt độ môi trường. Câu 8. Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đâycho đời concó các kiểu genphân li theo tỉ lệ 1:2:1? Đáp án đúng là (1) AAAa × AAAa. (2) Aaaa × Aaaa. (3) AAaa × AAAa. (4) AAaa × Aaaa. A. (3), (4). B. (2), (3). C. (1), (4). D. (1), (2). Câu 9. Trong trường hợp mỗi gen quy đinh 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, nếu có hiện tượng hoán vị gen, cơ thể có kiểu gen ABD tự thụ phấn đời con, số kiểu gen và kiểu hình là tối đa là A. 36 kiểu gen;8 kiểu hình. B. 27 kiểu gen; 8 kiểu hình. C. 36 kiểu gen; 4 kiểu hình. D. 9 kiểu gen; 8 kiểu hình. Câu 10. Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì A. làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin. B. . làm gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ C. làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin. D. làm biến đổi cấu trúc gen dẫn tới cơ thể s/vật không kiểm soát được quá trình tái bản của gen Câu 11. Axit amin xistêin được mã hóa bởi hai bộ ba trên mARN là 5'UGU3' và 5'UGX3'. Ví dụ này thể hiện đặc điểm nào sau đây của mã di truyền?A. Tính phổ biến. B. Tính liên tục.C.Tính đặc hiệu. D. Tính thoái hóa. Câu 12. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật? (1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma. (2) Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính trạng thường. (3) Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. (4) Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữa giới đực và giới cái. A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 13. Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cho cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 2n có kiểu gen Aa thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là A. 35 cao: 1 thấp. B. 5 cao: 1 thấp. C. 3 cao: 1 thấp. D. 11 cao: 1 thấp. Câu 14. Ở phép lai giữa ruồi giấm có kiểu gen ab XDXd với ruồi giấm ab XDY cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen là A. 30% B. 35% C. 20% D. 40% Câu 15. Cho biết các gen phân li độc lập, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1? A. AaBb × AaBb. B. AaBB × AABb. C. Aabb × aaBb. D. AaBB × AaBb. Câu 16. Trong tế bào sinh dưỡng của một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể một ở loài này? A. 9 B. 4 C. 5 D. 10 Câu 17. Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là A. 5'AUG3'. B. 3'XAU5'. C. 5'XAU3'. D. 3'AUG5'. Câu 18. .Nhận định nào sau đây là không đúng? A. Con lai mang tính trạng của mẹ nên di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ. B. Trong sự di truyền, nếu con lai mang tính trạng của mẹ thì đó là di truyền theo dòng mẹ. C. Tất cả các hiện tương di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất. D. Di truyền tế bào chất còn gọi là di truyền ngoài nhân hay di truyền ngoài nhiễm sắc thể. Câu 19. Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là: A. UUG, UGA, UAG B. UGU, UAA, UAG C. UAG, UAA, UGA D. UUG, UAA, UGA Câu 20. Một đoạn của gen cấu trúc có trật tự nucleotit trên mạch gốc như sau: 3'TAX - AAG - GAG - AAT - GTT- TTA - XXT - XGG- GXG - GXX - GAA - ATT 5' Nếu đột biến thay thế nuclêôtit thứ 19 là X thay bằng A, thì số axit amin (aa) môi trường cung cấp cho gen đột biến tổng hợp làA. 4 aa. B. 7 aa. C. 5 aa. D. 6aa. Câu 21. Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự A. vùng khởi động - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A). B. gen điều hòa - vùng vận hành - vùng khởi động - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A). C. gen điều hòa - vùng khởi động - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A). D. vùng khởi động - gen điều hòa - vùng vận hành - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A). Câu 22. Cá thể có kiểu gen ab tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu gen Ab thu được ở F1 nếu biết hoán vị gen đều xảy ra trong giảm phân hình thành hạt phấn và noãn với tần số 20% A. 8% B. 4% C. 16% D. . 9% Câu 23. .Mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 30nm là A. sợi ADN. B. sợi cơ bản. C. sợi nhiễm sắc. D. cấu trúc siêu xoắn. Câu 24. Điều không đúng về điểm khác biệt giữa thường biến và đột biến là: thường biến A. biến đổi liên tục, đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với đều kiện môi trường. B. di truyền được và là nguồn nguyên liệu của chọn giống cũng như tiến hóa. C. phát sinh do ảnh hưởng của môi trường như khí hậu, thức ăn... thông qua trao đổi chất. D. bảo đảm sự thích nghi của cơ thể trước sự biến đổi của môi trường. Câu 25. Khi nào thì prôtêin ức chế làm ngưng hoạt động của opêron Lac? A. Khi môi trường có nhiều lactôzơ. B. Khi môi trường không có lactôzơ C. Khi có hoặc không có lactôzơ. D. Khi môi trường có lactôzơ. Đáp án mã đề: 146 01. - - = - 08. - - - ~ 15. - - = - 22. ; - - - 02. - - - ~ 09. ; - - - 16. - - = - 23. - - = - 03. - - - ~ 04. - - - ~ 10. ; - - - 11. - - - ~ 17. - - = - 18. - - = - 24. - / - - 25. - / - - 05. - - = - 12. ; - - - 19. - - = - 06. ; - - - 07. - / - - 13. - - - ~ 14. ; - - - 20. - - - ~ 21. ; - - - Đáp án mã đề: 180 01. - / - - 02. - - - ~ 08. - / - - 09. ; - - - 15. - - - ~ 16. - - - ~ 22. - - = - 23. - - = - 03. - - - ~ 10. - - = - 17. - / - - 24. - / - - 04. - / - - 11. - - = - 18. - - - ~ 25. - - = - 05. - / - - 12. - - = - 19. ; - - - 06. - / - - 13. - - - ~ 20. ; - - - 07. - - = - 14. ; - - - 21. ; - - - Đáp án mã đề: 214 01. - - = - 08. ; - - - 15. - / - - 22. ; - - - 02. ; - - - 09. ; - - - 16. - / - - 23. - - - ~ 03. ; - - - 10. - / - - 17. - - - ~ 24. - - = - 04. - - - ~ 11. - - - ~ 18. - - = - 25. ; - - - 05. - - - ~ 12. - - = - 19. ; - - - 06. - - = - 13. - - = - 20. - - - ~ 07. - - - ~ Đáp án mã đề: 248 01. - - = - 02. ; - - -03. ; - - -04. - / - - 14. ; - - - 08. - - = -09. ; - - -10. - - = -11. - / - - 21. - / - - 15. - / - -16. ; - - -17. - - = -18. - / - - 22. - - - ~ 23. ; - - -24. - - - ~ 25. - / - - 05. - - - ~ 06. - / - - 12. - / - - 13. - / - - 19. - / - - 20. - - - ~ 07. - - = - 14. - - = - 21. - / - -

Tài liệu liên quan