Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT...

  • 05/11/2018 06:31:15
  • 116 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Bến Tre dưới đây, hi vọng tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, đồng thời giúp các em cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.09 M, số trang : 4

Chi tiết

TRƯỜNG THPT BẾN TRE
NH: 2018-2019
Đề kiểm tra 1 tiết-Khối 12
Môn : GDCD
Câu 1: Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng
A. đối với người sản xuất kinh doanh.
B.trong 1 số lĩnh vực quan trọng
C.đối với người vi phạm.
D. trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Câu 2: Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể
hiện đặc trưng nào dưới đây?
A.Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
B.Tính quy phạm phổ biến.
C.Tính phù hợp về mặt nội dung.
D.Tính bắt buộc chung.
Câu 3: Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền là thể
hiện bản chất nào dưới đây của Pháp luật?
A.Bản chất xã hội
B.Bản chất giai cấp
C.Bản chất nhân dân.
D.Bản chất dân tộc
Câu 4: Pháp luật là các quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng
nào dưới đây của pháp luật?
A.Tính quy phạm phổ biến
B.Tính phổ cập
C.Tính rộng rãi
D.Tính nhân dân
Câu 5: Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung, nghĩa là quy định bắt buộc đối với
A.mọi người từ 18 tuổi trở lên.
B.mọi các nhân, tổ chức.
C.một số đối tượng cần thiết.
D.mọi cán bộ, công chức.
Câu 6: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật
A.đi vào cuộc sống
B.gắn bó với thực tiễn
C.quen thuộc trong cuộc sống
D.có chỗ đứng trong thực tiễn.
Câu 7: Thực hiện pháp luật là hành vi
A.thiện chí của cá nhân, tổ chức.
B.hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
C.tự nguyện của mọi người.
D.dân chủ trong xã hội.
Câu 8: Dấu hiệu nào dưới đây không phải là vi phạm pháp luật?
A.Không thích hợp
B.Lỗi
C.Trái pháp luật.
D.Do người có năng lực pháp lí thực hiện
Câu 9: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây?
A.Quản lí nhà nước
B.An toàn lao động.
C.Kí kết hợp đồng.
D.Công vụ nhà nước.
Câu 10-: Có mấy hình thức thực hiện pháp luật?
A.Bốn hình thức.
B.Ba hình thức.
C.Hai hình thức.
D.Một hình thức.
Câu 11: Có mấy loại vi phạm pháp luật?
A.Bốn loại.
B.Năm loại
C.Sáu loại.
D.Hai loại.
Câu 12: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A.các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
B.các quan hệ kinh tế và quan hệ lao động.
C.các quy tắc quản lí nhà nước.
D.trật tự an toàn xã hội.
Câu 13: Lê Văn A đã ăn trộm của ông Trần Thanh B một con chó trị giá khoảng 300.000đ. Vậy Lê Văn A
phải chịu trách nhiệm pháp lí về
A.dân sự
B.hành chính
C.hình sự
D.kỉ luật
Câu 14: Người phải chịu hình phạt tù là phải chịu trách nhiệm
A.hình sự.
B.hành chính.
C.kỉ luật.
D.dân sự.
Câu 15: Hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân là
A.vi phạm hành chính.
B.vi phạm dân sự.
TRƯỜNG THPT BẾN TRE
NH: 2018-2019
C.vi phạm kinh tế.
D.vi phạm quyền tác giả.
Câu 16: Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội là thể
hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?
A.Bản chất xã hội
B.Bản chất giai cấp
C.Bản chất nhân dân
D.Bản chất hiện đại
Câu 17: Hệ thống các quy tắc xử sự chung áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ
xã hội được gọi là
A.chính sách
B.pháp luật
C.chủ trương
D.văn bản
Câu 18: Pháp luật mang bản chất giai cấp, vì pháp luật do
A.nhân dân ban hành.
B.Nhà nước ban hành
C.chính quyền các cấp ban hành
D.các đoàn thể quần chúng ban hành
Câu 19: Luật giao thông đường bộ quy định người đi xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm. Quy định này thể hiện
A.tính chất chung của pháp luật
B.tính quy phạm phổ biến của pháp luật
C.tính phù hợp của pháp luật
D.tính phổ biến rộng rãi của pháp luật
Câu 20: Pháp luật không bao gồm đặc trưng nào dưới đây?
A.Tính quy phạm phổ biến
B.Tính cụ thể về mặt nội dung.
C.Tính quyền lực bắt buộc chung
D.Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 21: Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và
A.tổ chức thực hiện pháp luật.
B.xây dựng chủ trương, chính sách.
C.xây dựng kế hoạch phát triển đất nước.
D.tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ công
dân.
Câu 22: Khoản 3 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “…cha mẹ không được xúi giục,
ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội” là thể hiện mối quan hệ nào dưới đây?
A.Giữa gia đình với đạo đức.
B.Giữa pháp luật với đạo đức.
C.Giữa đạo đức với xã hội.
D.Giữa pháp luật với gia đình.
Câu 23: Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào?
A.Vi phạm pháp luật
B.Không vi phạm pháp luật
C.Sai phạm nặng hơn vi phạm pháp luật.
D.Vi phạm kỉ luật
Câu 24: Quản lí xã hội bằng pháp luật nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật,
đưa pháp luật vào đời sống của
A.mỗi cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền.
B.từng người dân và của toàn xã hội.
C.một số đối tượng cụ thể trong xã hội.
D.những người cần được giáo dục, giúp đỡ.
Câu 25: Ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác thể hiện ở chỗ, pháp luật được
áp dụng
A.đối với tất cả mọi người
B.chỉ với những người từ 18 tuổi trở lên.
C.chỉ với những người là công chức nhà nước.
D.đối với những người vi phạm pháp luật.
Câu 26: Trách nhiệm kỉ luật không bao gồm hình thức nào dưới đây?
A.Cảnh cáo.
B.Phê bình.
C.Chuyển công tác khác
D.Buộc thôi việc.
Câu 27: Chủ thể nào dưới đây có quyền áp dụng pháp luật?
A.Mọi cán bộ, công chức nhà nước.
B.Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền.
C.Mọi cơ quan, tổ chức.
D.Mọi công dân.
Câu 28: Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
A.Từ đủ 14 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
TRƯỜNG THPT BẾN TRE
NH: 2018-2019
C. Từ đủ 17 tuổi trở lên
D. Từ đủ 18 tuổi trở lên
Câu 29: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiện hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố
ý?
A. Từ đủ 12 tuổi trở lên
B. Từ đủ 14 tuổi trở lên
C. Từ đủ 16 tuổi trở lên
D. Từ đủ 18 tuổi trở lên
Câu 30: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do
mình gây ra?
A. Từ đủ 12 tuổi trở lên
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên
C. Từ đủ 17 tuổi trở lên
D. Từ đủ 18 tuổi trở lên
Câu 31: Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt anh A vì chở quá số người quy định. Cảnh sát giao thông
đã:
A.sử dụng pháp luật
B.áp dụng pháp luật
C.thi hành pháp luật
D.tuân thủ pháp luật
Câu 32: Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm pháp lí
nào dưới đây?
A.Trách nhiệm hành chính.
B.Trách nhiệm dân sự.
C.Trách nhiệm xã hội.
D.Trách nhiệm kỉ luật.
Câu 33: Công chức nhà nước vi phạm điều cấm không được làm là vi phạm
A.hành chính
B.kỉ luật.
C.nội quy lao động.
D.quy tắc an toàn lao động.
Câu 34: Hành vi nào dưới đây không phải là trái pháp luật?
A.Đi xe máy vượt đèn đỏ theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
B.Học sinh 16 tuổi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy.
C.Học sinh 12 tuổi đi xe đạp điện đến trường.
D.Đỗ xe đạp dưới lòng đường.
Câu 35: Người trong độ tuổi nào dưới đây khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo
pháp luật đồng ý?
A.Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi.
B. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
C. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.
D. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 17 tuổi.
Câu 36: Nhà nước đã ban hành luật bảo vệ môi trường để bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư, trong hoạt
động sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện, pháp luật bắt nguồn từ đâu?
A.Từ cuộc sống ở đô thị.
B.Từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
C.Từ thực tiễn đời sống xã hội.
D.Từ yêu cầu bảo vệ môi trường.
Câu 37: Trên cơ sở Luật giáo dục, học sinh thực hiện quyền học tập phù hợp với khả năng và điều kiện của
mình. Điều này thể hiện vai trò pháp luật là phương tiện để công dân
A.bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
B.thực hiện quyền của mình.
C.thực hiện nhu cầu của bản thân.
D.bảo vệ nhu cầu cuộc sống của công dân.
Câu 38: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm
trọng?
A. Từ đủ 12 tuổi trở lên
B. Từ đủ 14 tuổi trở lên
C. Từ đủ 16 tuổi trở lên
D. Từ đủ 18 tuổi trở lên
Câu 39: Khoản 2 Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Con cái có nghĩa vụ và quyền
chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi nhân sự, ốm đau, già yếu, khuyết
tật” là thể hiện mối quan hệ giữa
A.pháp luật với chính trị
B. pháp luật với đạo đức

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ