Quyết định số 418/QĐ-HQHT

  • 30/08/2018 01:53:18
  • 51 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀ CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.17 M, số trang : 5

Chi tiết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH TĨNH
Độc lập - T do - Hạnh phúc
--------
----------------
Số: 418/-HQHT
Tĩnh, ngày 30 tháng 08 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀ CÂN Ô TÔ ĐIỆN
T
CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Căn cứ Lut Hi quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 Lut s 42/2005/QH11 ngày
14/6/2005 v vic sửa đổi, b sung mt s điều ca Lut Hi quan;
Căn c Lut Qun thuế s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Lut Thuế Xut nhp khu ngày
14/6/2005;
Căn cứ Ngh định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 ca Chính ph quy định chi tiết mt s điều
ca Lut Hi quan;
Căn cứ Thông 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 ca B Tài chính hướng dn v th tc hi
quan; kim tra, giám sát hi quan; thuế xut khu, thuế nhp khu qun thuế đối vi hàng
hóa xut khu, nhp khu;
Căn cứ Thông 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 ca B Tài chính hướng dn th tc hi
quan điện t;
Căn cứ Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 ca Tng cục trưởng Tng cc Hi quan v
vic ban hành Quy trình th tc hải quan đối vi hàng hóa xut khu, nhp khẩu thương mại;
Căn cứ Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 ca Tng cục trưởng Tng cc Hi quan v
vic ban hành Quy trình th tc hải quan điện t đối vi hàng hóa xut khu, nhp khu;
Căn c Quyết định s 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 ca B Tài chính quy định chức năng,
nhim v, quyn hạn cấu t chc ca Cc Hi quan tnh, liên tnh, thành ph trc thuc
trung ương;
Trên s ch đạo ca Tng cc Hi quan ti Công văn s 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011
ca Tng cc Hi quan;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kim tra hi quan bng máy soi hành lý và
cân ô tô điện tti Cc Hi quan tnh Hà Tĩnh.
Điều 2. Quyết định này có hiu lc ktngày ký.
Điều 3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế cầu Treo, Chi cục Hải quan Hồng
Lĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải, Chi cục Hải quan Khu Kinh tế cửa khẩu Cầu
Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, Chánh Văn phòng và trưởng các phòng
chuyên môn thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.
KT. CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Cục GSQL (để b.cáo);
- Đội KSCBL, chống m.túy (để phối hợp);
- Lưu: VT, NV (3b).
Nguyễn Viết Hoa
QUY TRÌNH
KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀCÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/QĐ-HQHT ngày 30 tháng 8 năm 2012)
Phần 1.
QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Quy trình này quy định vtrình tự các bước công vic phi thc hin khi kiểm tra đối vi hành
lý ca khách xut cnh, nhp cnh và hàng hóa xut khu, nhp khu
2. Quy trình kim tra hi quan bng máy soi hành lý là mt bphn ca quy trình thc hin th
tc hải quan đối vi hành lý của người xut cnh, nhp cnh theo Quyết định 1165/QĐ-TCHQ
năm 2011 của Tng cc Hi quan. Quy trình kim tra hi quan bng cân ô tô điện tlà mt b
phn ca quy trình thc hin thtc hải quan đối vi hàng hóa xut khu, nhp khẩu thương mại
theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ năm 2009 của Tng cc Hi quan.
3. Máy soi hành lý có chức năng kiểm tra hành lý, cân ô tô điện tcó chức năng kiểm tra hàng
hóa qua vic soi chiếu, ghi trọng lượng ca hành lý, hàng hóa được kim tra. Trong thi gian
không có hành lý, hàng hóa để kim tra thì máy soi hành lý, cân ô tô điện tphải được để ở chế
độ ch. Thi gian hoạt động ca máy soi hành lý, cân ô tô điện ttheo gilàm vic ca công
chc hi quan.
4. Quy định về lưu giữ hình nh, dliu ca máy soi hành lý, cân điện t
- Đối vi máy soi hành lý:
Hình nh, sliu ca máy soi hành lý phải được lưu giữ theo thông skthut ca hthng,
trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển lưu ra ổ cng hoặc đĩa DVD đảm bo thi gian là 1
năm.
Đối với các trường hp xy ra vi phạm, thông tin được lưu trữ theo quy định ca pháp lut về lưu
trhồ sơ hải quan.
- Đối với cân ô tô điện tử:
Sliệu cân ô tô điện tphải được lưu theo thông số kthut ca hthống trường hợp vượt quá
dung lượng thì chuyn lưu ra ổ cng hoc đĩa DVD đảm bo thi gian là 1 năm. Đối vi sliu
vtrọng lượng liên quan đến hành vi vi phm hành chính hi quan thì thời gian lưu trữ theo quy
định ca pháp lut về lưu trữ hsơ hi quan.
5. Công chc hi quan phtrách máy soi, cân ô tô điện tcó trách nhim ghi Snht ký theo dõi
hoạt động và bàn giao ca theo mu kèm theo.
Trường hp bàn giao ca cho công chức khác điều khin hthng thì phi ký giao nhn vào s
nht ký theo dõi hoạt động và bàn giao ca.
6. Trường hp máy soi, cân ô tô điện txy ra sc, hng hóc, công chc phtrách có trách
nhim báo cáo cho Lãnh đạo đội và Chi cục để phương án xử lý.
7. Vic bo trì, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên và định kthc hin theo quy trình vn hành
máy soi hành lý, cân ô tô điện tử. Định k01 ln/tun vsinh và kiểm tra tính năng hoạt động ca
máy soi hành lý, cân ô tô điện t. Công chức được giao nhim vcó trách nhim vn hành thiết
bị theo đúng trình tca nhà sn xut.
Phn 2.
QUY ĐỊNH C TH
I. Đối với máy soi
1. Hành lý của người xut cnh, nhp cnh, hành lý ký gi phải được soi chiếu (trhàng hóa có
chế độ riêng được hưởng quy chế min trngoi giao hoc hàng an ninh quc phòng). Riêng đối
vi hành lý ca hành khách vào, ra Khu Kinh tế ca khu Cu Treo chsoi chiếu khi có du hiu
nghi ng.
2. Công chc giám sát hải quan hướng dn hành khách xut nhp cảnh đưa hành lý vào băng ti
để thc hin kim tra bng máy soi.
Công chc hi quan phtrách máy soi thc hin vic soi chiếu theo quy trình vn hành ca máy.
3. Xlý kết qukim tra
3.1. Trường hp không có vi phm:
Trường hp qua soi chiếu không phát hin sai phm, công chc hi quan phtrách máy soi
hướng dn hành khách nhn hành lý và ra khi khu vc kim tra.
3.2. Trường hp có vi phm:
Trường hp qua quan sát hình nh trên màn hình (hoc thông tin khác) phát hin có du hiu vi
phm thì công chc hi quan yêu cu hành khách mhành lý để thc hin kim tra thcông. Khi
mhành lý phi có schng kiến ca chhành lý và hai công chc hi quan, nếu phát hin có
du hiu vi phm hành chính vhi quan thì chuyển ngay cho các bước xlý tiếp theo quy định.
4. Công chc hi quan phtrách máy soi có trách nhiệm hướng dn hành khách thc hiện đúng
các quy định khi kim tra bng máy soi. Khi có hành vi vi phm xy ra hoc scphi báo cáo
vi lãnh đạo đội và chi cục để xin ý kiến. Căn chình nh soi chiếu trên màn hình và thông tin
khác để phân tích, đánh giá và quyết định vic áp dng bin pháp kim tra. Công chc hi quan
phtrách máy soi phi chu trách nhim vhành lý đã kim tra.
II. Đối với cân ô điện tử.
1. Hàng hóa xut khu, nhp khẩu được phân lung kim tra thc tế mà công chc hi quan xét
thy cn thiết phi kim tra bằng cân ô tô điện t.
2. Công chc hi quan kim hóa hướng dn xe ô tô vào vị trí cân điện tử, đồng thi chuyn h
sơ vào bộ phn phtrách cân
Công chc phtrách cân có trách nhim nhp dliu ca tkhai vào hthống cân điện t
thc hiện điều khin cân theo quy trình vn hành ca hthng
3. Xlý kết qukim tra.
3.1. Trường hp không có vi phm
Trường hp qua cân ô tô điện tkhông phát hin sai phm, công chc hi quan phtrách cân
hướng dẫn người lái đưa xe ô tô ra khỏi khu vc kim tra.
Đối vi thtc hải quan điện t: công chc hi quan kim hóa ghi li kết quvào mu “Phiếu ghi
kết qukim tra hàng hóa”. Đối vi thtc hi quan thcông: Công chc kim hóa ghi li kết qu
trọng lượng vào mc 4.1.1 ca Lnh hình thc, mức độ kim tra và ghi vào phn ghi kết qukim
tra thc tế ca 02 tkhai hi quan. Chuyn hồ sơ cho bộ phn thông quan theo quy trình thtc
hi quan ban hành theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ năm 2009 của Tng cc Hi quan
3.2. Trường hp có vi phm:
Trường hp dliu sau khi cân thhin hàng hóa chênh lch vtrọng lượng thì công chc hi
quan thc hiện theo điểm 4.2 bước 2 phn I Quy trình thtc hải quan đối vi hàng hóa xut
khu, nhp khẩu thương mại ban hành theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 ca
Tng cục trưởng Tng cc Hi quan.
4. Công chc hi quan phụ trách cân ô tô điện tcó trách nhiệm hướng dn doanh nghip thc
hiện đúng các quy định khi kim tra bằng cân điện tử, căn cứ dliu trên màn hình và thông tin
khác để phân tích, đánh giá kết qucân. Khi có hành vi vi phm xy ra hoc scphi báo cáo
vi lãnh đạo đội và chi cục để xin ý kiến. Công chc phtrách cân chu trách nhim vtrng
lượng hàng hóa đã kim tra.
Phần 3.
T CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục hải quan.
- Phân công, hướng dn, kim tra công chc tha hành thc hin nhim vụ đúng quy trình
hướng dn.
- Btrí công chc có trình độ chuyên môn, nghip vphù hp vi công việc được phân công
theo hướng chuyên sâu, không gây phin hà, sách nhiu.
- Trường hp khi có scdẫn đến không thc hin kiểm tra được bng máy soi hành lý và cân ô
tô điện tthì có phương án và bố trí công chc thc hin kim tra thcông, tránh gây ùn tc,
đảm bảo thông quan theo quy định.
- Các đơn vị sdng máy soi hành lý, cân ô tô điện tcó trách nhiệm báo cáo định kvCc
Hi quan tnh Hà Tĩnh kết quhoạt động, tình hình thiết b(qua Phòng Nghip vụ và Văn phòng
Cục) vào trước ngày 17 của tháng đầu quý (theo mu ban hành theo Công văn 4770/TCHQ-
GSQL ngày 30/9/2011 ca Tng cc Hi quan) và báo cáo đột xut khi có yêu cu.
Trong quá trình thc hin, các chi cc báo cáo vướng mắc phát sinh vượt thm quyn mt cách
kp thi vCc Hi quan tnh Hà Tĩnh để được hướng dn gii quyết.
2. Trách nhiệm của lãnh đạo các phòng chuyên môn.
- Tham mưu cho lãnh đạo Cục trong hướng dn, kim tra vic thc hin quy trình nghip v, bo
qun, sdng tài sản, đào tạo, khen thưởng và klut.
- Phân công, hướng dn công chc tha hành tng hp báo cáo Tng cc Hải quan theo định k
và đột xut.
3. Trách nhiệm của công chức hải quan.
- Chp hành sphân công, chỉ đạo, kim tra ca lãnh đạo phtrách.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ