Quyết định số 418/QĐ-HQHT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 44 | Page: 5 | FileSize: 0.17 M | File type: PDF
Quyết định số 418/QĐ-HQHT. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀ CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN TỈNH TĨNH
Độc lập - T do - Hạnh phúc
--------
----------------
Số: 418/-HQHT
Tĩnh, ngày 30 tháng 08 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀ CÂN Ô TÔ ĐIỆN
T
CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Căn cứ Lut Hi quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 Lut s 42/2005/QH11 ngày
14/6/2005 v vic sửa đổi, b sung mt s điều ca Lut Hi quan;
Căn c Lut Qun thuế s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Lut Thuế Xut nhp khu ngày
14/6/2005;
Căn cứ Ngh định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 ca Chính ph quy định chi tiết mt s điều
ca Lut Hi quan;
Căn cứ Thông 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 ca B Tài chính hướng dn v th tc hi
quan; kim tra, giám sát hi quan; thuế xut khu, thuế nhp khu qun thuế đối vi hàng
hóa xut khu, nhp khu;
Căn cứ Thông 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 ca B Tài chính hướng dn th tc hi
quan điện t;
Căn cứ Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 ca Tng cục trưởng Tng cc Hi quan v
vic ban hành Quy trình th tc hải quan đối vi hàng hóa xut khu, nhp khẩu thương mại;
Căn cứ Quyết định 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 ca Tng cục trưởng Tng cc Hi quan v
vic ban hành Quy trình th tc hải quan điện t đối vi hàng hóa xut khu, nhp khu;
Căn c Quyết định s 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 ca B Tài chính quy định chức năng,
nhim v, quyn hạn cấu t chc ca Cc Hi quan tnh, liên tnh, thành ph trc thuc
trung ương;
Trên s ch đạo ca Tng cc Hi quan ti Công văn s 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011
ca Tng cc Hi quan;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kim tra hi quan bng máy soi hành lý và
cân ô tô điện tti Cc Hi quan tnh Hà Tĩnh.
Điều 2. Quyết định này có hiu lc ktngày ký.
Điều 3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế cầu Treo, Chi cục Hải quan Hồng
Lĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải, Chi cục Hải quan Khu Kinh tế cửa khẩu Cầu
Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, Chánh Văn phòng và trưởng các phòng
chuyên môn thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.
KT. CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Cục GSQL (để b.cáo);
- Đội KSCBL, chống m.túy (để phối hợp);
- Lưu: VT, NV (3b).
Nguyễn Viết Hoa
QUY TRÌNH
KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀCÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/QĐ-HQHT ngày 30 tháng 8 năm 2012)
Phần 1.
QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Quy trình này quy định vtrình tự các bước công vic phi thc hin khi kiểm tra đối vi hành
lý ca khách xut cnh, nhp cnh và hàng hóa xut khu, nhp khu
2. Quy trình kim tra hi quan bng máy soi hành lý là mt bphn ca quy trình thc hin th
tc hải quan đối vi hành lý của người xut cnh, nhp cnh theo Quyết định 1165/QĐ-TCHQ
năm 2011 của Tng cc Hi quan. Quy trình kim tra hi quan bng cân ô tô điện tlà mt b
phn ca quy trình thc hin thtc hải quan đối vi hàng hóa xut khu, nhp khẩu thương mại
theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ năm 2009 của Tng cc Hi quan.
3. Máy soi hành lý có chức năng kiểm tra hành lý, cân ô tô điện tcó chức năng kiểm tra hàng
hóa qua vic soi chiếu, ghi trọng lượng ca hành lý, hàng hóa được kim tra. Trong thi gian
không có hành lý, hàng hóa để kim tra thì máy soi hành lý, cân ô tô điện tphải được để ở chế
độ ch. Thi gian hoạt động ca máy soi hành lý, cân ô tô điện ttheo gilàm vic ca công
chc hi quan.
4. Quy định về lưu giữ hình nh, dliu ca máy soi hành lý, cân điện t
- Đối vi máy soi hành lý:
Hình nh, sliu ca máy soi hành lý phải được lưu giữ theo thông skthut ca hthng,
trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển lưu ra ổ cng hoặc đĩa DVD đảm bo thi gian là 1
năm.
Đối với các trường hp xy ra vi phạm, thông tin được lưu trữ theo quy định ca pháp lut về lưu
trhồ sơ hải quan.
- Đối với cân ô tô điện tử:
Sliệu cân ô tô điện tphải được lưu theo thông số kthut ca hthống trường hợp vượt quá
dung lượng thì chuyn lưu ra ổ cng hoc đĩa DVD đảm bo thi gian là 1 năm. Đối vi sliu
vtrọng lượng liên quan đến hành vi vi phm hành chính hi quan thì thời gian lưu trữ theo quy
định ca pháp lut về lưu trữ hsơ hi quan.
5. Công chc hi quan phtrách máy soi, cân ô tô điện tcó trách nhim ghi Snht ký theo dõi
hoạt động và bàn giao ca theo mu kèm theo.
Trường hp bàn giao ca cho công chức khác điều khin hthng thì phi ký giao nhn vào s
nht ký theo dõi hoạt động và bàn giao ca.
6. Trường hp máy soi, cân ô tô điện txy ra sc, hng hóc, công chc phtrách có trách
nhim báo cáo cho Lãnh đạo đội và Chi cục để phương án xử lý.
7. Vic bo trì, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên và định kthc hin theo quy trình vn hành
máy soi hành lý, cân ô tô điện tử. Định k01 ln/tun vsinh và kiểm tra tính năng hoạt động ca
máy soi hành lý, cân ô tô điện t. Công chức được giao nhim vcó trách nhim vn hành thiết
bị theo đúng trình tca nhà sn xut.
Phn 2.
QUY ĐỊNH C TH
I. Đối với máy soi
1. Hành lý của người xut cnh, nhp cnh, hành lý ký gi phải được soi chiếu (trhàng hóa có
chế độ riêng được hưởng quy chế min trngoi giao hoc hàng an ninh quc phòng). Riêng đối
vi hành lý ca hành khách vào, ra Khu Kinh tế ca khu Cu Treo chsoi chiếu khi có du hiu
nghi ng.
2. Công chc giám sát hải quan hướng dn hành khách xut nhp cảnh đưa hành lý vào băng ti
để thc hin kim tra bng máy soi.
Công chc hi quan phtrách máy soi thc hin vic soi chiếu theo quy trình vn hành ca máy.
3. Xlý kết qukim tra
3.1. Trường hp không có vi phm:
Trường hp qua soi chiếu không phát hin sai phm, công chc hi quan phtrách máy soi
hướng dn hành khách nhn hành lý và ra khi khu vc kim tra.
3.2. Trường hp có vi phm:
Trường hp qua quan sát hình nh trên màn hình (hoc thông tin khác) phát hin có du hiu vi
phm thì công chc hi quan yêu cu hành khách mhành lý để thc hin kim tra thcông. Khi
mhành lý phi có schng kiến ca chhành lý và hai công chc hi quan, nếu phát hin có
du hiu vi phm hành chính vhi quan thì chuyển ngay cho các bước xlý tiếp theo quy định.
4. Công chc hi quan phtrách máy soi có trách nhiệm hướng dn hành khách thc hiện đúng
các quy định khi kim tra bng máy soi. Khi có hành vi vi phm xy ra hoc scphi báo cáo
vi lãnh đạo đội và chi cục để xin ý kiến. Căn chình nh soi chiếu trên màn hình và thông tin
khác để phân tích, đánh giá và quyết định vic áp dng bin pháp kim tra. Công chc hi quan
phtrách máy soi phi chu trách nhim vhành lý đã kim tra.
II. Đối với cân ô điện tử.
1. Hàng hóa xut khu, nhp khẩu được phân lung kim tra thc tế mà công chc hi quan xét
thy cn thiết phi kim tra bằng cân ô tô điện t.
2. Công chc hi quan kim hóa hướng dn xe ô tô vào vị trí cân điện tử, đồng thi chuyn h
sơ vào bộ phn phtrách cân
Công chc phtrách cân có trách nhim nhp dliu ca tkhai vào hthống cân điện t
thc hiện điều khin cân theo quy trình vn hành ca hthng
3. Xlý kết qukim tra.
3.1. Trường hp không có vi phm
Trường hp qua cân ô tô điện tkhông phát hin sai phm, công chc hi quan phtrách cân
hướng dẫn người lái đưa xe ô tô ra khỏi khu vc kim tra.
Đối vi thtc hải quan điện t: công chc hi quan kim hóa ghi li kết quvào mu “Phiếu ghi
kết qukim tra hàng hóa”. Đối vi thtc hi quan thcông: Công chc kim hóa ghi li kết qu
trọng lượng vào mc 4.1.1 ca Lnh hình thc, mức độ kim tra và ghi vào phn ghi kết qukim
tra thc tế ca 02 tkhai hi quan. Chuyn hồ sơ cho bộ phn thông quan theo quy trình thtc
hi quan ban hành theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ năm 2009 của Tng cc Hi quan
3.2. Trường hp có vi phm:
Trường hp dliu sau khi cân thhin hàng hóa chênh lch vtrọng lượng thì công chc hi
quan thc hiện theo điểm 4.2 bước 2 phn I Quy trình thtc hải quan đối vi hàng hóa xut
khu, nhp khẩu thương mại ban hành theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 ca
Tng cục trưởng Tng cc Hi quan.
4. Công chc hi quan phụ trách cân ô tô điện tcó trách nhiệm hướng dn doanh nghip thc
hiện đúng các quy định khi kim tra bằng cân điện tử, căn cứ dliu trên màn hình và thông tin
khác để phân tích, đánh giá kết qucân. Khi có hành vi vi phm xy ra hoc scphi báo cáo
vi lãnh đạo đội và chi cục để xin ý kiến. Công chc phtrách cân chu trách nhim vtrng
lượng hàng hóa đã kim tra.
Phần 3.
T CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục hải quan.
- Phân công, hướng dn, kim tra công chc tha hành thc hin nhim vụ đúng quy trình
hướng dn.
- Btrí công chc có trình độ chuyên môn, nghip vphù hp vi công việc được phân công
theo hướng chuyên sâu, không gây phin hà, sách nhiu.
- Trường hp khi có scdẫn đến không thc hin kiểm tra được bng máy soi hành lý và cân ô
tô điện tthì có phương án và bố trí công chc thc hin kim tra thcông, tránh gây ùn tc,
đảm bảo thông quan theo quy định.
- Các đơn vị sdng máy soi hành lý, cân ô tô điện tcó trách nhiệm báo cáo định kvCc
Hi quan tnh Hà Tĩnh kết quhoạt động, tình hình thiết b(qua Phòng Nghip vụ và Văn phòng
Cục) vào trước ngày 17 của tháng đầu quý (theo mu ban hành theo Công văn 4770/TCHQ-
GSQL ngày 30/9/2011 ca Tng cc Hi quan) và báo cáo đột xut khi có yêu cu.
Trong quá trình thc hin, các chi cc báo cáo vướng mắc phát sinh vượt thm quyn mt cách
kp thi vCc Hi quan tnh Hà Tĩnh để được hướng dn gii quyết.
2. Trách nhiệm của lãnh đạo các phòng chuyên môn.
- Tham mưu cho lãnh đạo Cục trong hướng dn, kim tra vic thc hin quy trình nghip v, bo
qun, sdng tài sản, đào tạo, khen thưởng và klut.
- Phân công, hướng dn công chc tha hành tng hp báo cáo Tng cc Hải quan theo định k
và đột xut.
3. Trách nhiệm của công chức hải quan.
- Chp hành sphân công, chỉ đạo, kim tra ca lãnh đạo phtrách.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
44 lần xem

Quyết định số 418/QĐ-HQHT. QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀ CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ.

Nội dung

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 418/QĐ-HQHT Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀ CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 về vi ệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật Thuế Xuất nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đi ện tử; Căn cứ Quyết đị nh 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; Căn cứ Quyết đị nh 2396/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục trưở ng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Quyết đị nh số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉ nh, liên tỉ nh, thành phố trực thuộc trung ương; Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011 của Tổng cục Hải quan; Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi hành lý và cân ô tô điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Điều 2. Quyết đị nh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế cầu Treo, Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải, Chi cục Hải quan Khu Kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, Chánh Văn phòng và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: Như đi ều 3; - Cục GSQL (để b.cáo); - Đội KSCBL, chống m.túy (để phối hợp); - Lưu: VT, NV (3b). - Nguyễn Viết Hoa QUY TRÌNH KIỂM TRA HẢI QUAN BẰNG MÁY SOI HÀNH LÝ VÀ CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 418/QĐ-HQHT ngày 30 tháng 8 năm 2012) Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG:
  2. 1. Quy trình này quy đị nh về trình tự các bước công vi ệc phải thực hiện khi kiểm tra đối với hành lý của khách xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 2. Quy trình kiểm tra hải quan bằng máy soi hành lý là một bộ phận của quy trình thực hi ện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh theo Quyết định 1165/QĐ-TCHQ năm 2011 của Tổng cục Hải quan. Quy trình kiểm tra hải quan bằng cân ô tô điện tử là một bộ phận của quy trình thực hi ện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại theo Quyết định 1171/QĐ- TCHQ năm 2009 của Tổng c ục Hải quan. 3. Máy soi hành lý có chức năng kiểm tra hành lý, cân ô tô đi ện tử có chức năng kiểm tra hàng hóa qua việc soi chi ếu, ghi trọng lượng của hành lý, hàng hóa được kiểm tra. Trong thời gian không có hành lý, hàng hóa để kiểm tra thì máy soi hành lý, cân ô tô đi ện tử phải được để ở chế độ chờ. Thời gian hoạt động của máy soi hành lý, cân ô tô đi ện tử theo giờ l àm vi ệc của công chức hải quan. 4. Quy đị nh về lưu giữ hình ảnh, dữ liệu của máy soi hành lý, cân đi ện tử - Đối với máy soi hành lý: Hình ảnh, số li ệu của máy soi hành lý phải được lưu giữ theo thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển lưu ra ổ cứng hoặc đĩa DVD đảm bảo thời gian là 1 năm. Đối với các trường hợp xảy ra vi phạm, thông tin được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ hồ sơ hải quan. - Đối với cân ô tô điện tử: Số li ệu cân ô tô đi ện tử phải được lưu theo thông số kỹ thuật của hệ thống trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển lưu ra ổ cứng hoặc đĩa DVD đảm bảo thời gian l à 1 năm. Đối với số l iệu về trọng lượng liên quan đến hành vi vi phạm hành chính hải quan thì thời gian lưu trữ theo quy đị nh của pháp luật về l ưu trữ hồ sơ hải quan. 5. Công chức hải quan phụ trách máy soi, cân ô tô điện tử có trách nhi ệm ghi Sổ nhật ký theo dõi hoạt động và bàn giao ca theo mẫu kèm theo. Trường hợp bàn giao ca cho công chức khác đi ều khiển hệ thống thì phải ký giao nhận vào sổ nhật ký theo dõi hoạt động và bàn giao ca. 6. Trường hợp máy soi, cân ô tô điện tử xảy ra sự cố, hỏng hóc, công chức phụ trách có trách nhiệm báo cáo cho Lãnh đạo đội và Chi cục để có phương án xử lý. 7. Vi ệc bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên và định kỳ thực hi ện theo quy trình vận hành máy soi hành lý, cân ô tô điện tử. Đị nh kỳ 01 lần/tuần vệ sinh và kiểm tra tính năng hoạt động của máy soi hành lý, cân ô tô điện tử. Công chức được giao nhiệm vụ có trách nhiệm vận hành thi ết bị theo đúng trình tự của nhà sản xuất. Phần 2. QUY ĐỊ NH CỤ THỂ I. Đối với máy soi 1. Hành l ý của người xuất cảnh, nhập cảnh, hành lý ký gửi phải được soi chiếu (trừ hàng hóa có chế độ riêng được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao hoặc hàng an ninh quốc phòng). Riêng đối với hành l ý của hành khách vào, ra Khu Kinh t ế cửa khẩu Cầu Treo chỉ soi chiếu khi có dấu hi ệu nghi ngờ. 2. Công chức giám sát hải quan hướng dẫn hành khách xuất nhập cảnh đưa hành lý vào băng tải để thực hi ện kiểm tra bằng máy soi. Công chức hải quan phụ trách máy soi thực hiện việc soi chi ếu theo quy trình vận hành của máy. 3. Xử lý kết quả ki ểm tra 3.1. Trường hợp không có vi phạm: Trường hợp qua soi chi ếu không phát hiện sai phạm, công chức hải quan phụ trách máy soi hướng dẫn hành khách nhận hành lý và ra khỏi khu vực kiểm tra. 3.2. Trường hợp có vi phạm: Trường hợp qua quan sát hình ảnh trên màn hình (hoặc thông tin khác) phát hiện có dấu hi ệu vi phạm thì công chức hải quan yêu cầu hành khách mở hành lý để thực hiện kiểm tra thủ công. Khi mở hành lý phải có sự chứng ki ến của chủ hành lý và hai công chức hải quan, nếu phát hi ện có dấu hiệu vi phạm hành chính về hải quan thì chuyển ngay cho các bước xử l ý ti ếp theo quy định.
  3. 4. Công chức hải quan phụ trách máy soi có trách nhiệm hướng dẫn hành khách thực hiện đúng các quy đị nh khi kiểm tra bằng máy soi. Khi có hành vi vi phạm xảy ra hoặc sự cố phải báo cáo với lãnh đạo đội và chi cục để xin ý kiến. Căn cứ hình ảnh soi chi ếu trên màn hình và thông tin khác để phân tích, đánh giá và quyết định việc áp dụng biện pháp kiểm tra. Công chức hải quan phụ trách máy soi phải chị u trách nhiệm về hành lý đã ki ểm tra. II. Đối với cân ô tô điện tử. 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phân luồng kiểm tra thực tế mà công chức hải quan xét thấy cần thiết phải kiểm tra bằng cân ô tô điện tử. 2. Công chức hải quan kiểm hóa hướng dẫn xe ô tô vào vị trí cân đi ện tử, đồng thời chuyển hồ sơ vào bộ phận phụ trách cân Công chức phụ trách cân có trách nhiệm nhập dữ li ệu của tờ khai vào hệ thống cân điện tử và thực hiện đi ều khiển cân theo quy trình vận hành của hệ thống 3. Xử lý kết quả ki ểm tra. 3.1. Trường hợp không có vi phạm Trường hợp qua cân ô tô điện tử không phát hi ện sai phạm, công chức hải quan phụ trách cân hướng dẫn người lái đưa xe ô tô ra khỏi khu vực kiểm tra. Đối với thủ tục hải quan đi ện tử: công chức hải quan kiểm hóa ghi lại kết quả vào mẫu “Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa”. Đối với thủ tục hải quan thủ công: Công chức ki ểm hóa ghi lại kết quả trọng lượng vào mục 4.1.1 của Lệnh hình thức, mức độ ki ểm tra và ghi vào phần ghi kết quả ki ểm tra thực tế của 02 tờ khai hải quan. Chuyển hồ sơ cho bộ phận thông quan theo quy trình thủ tục hải quan ban hành theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ năm 2009 của Tổng cục Hải quan 3.2. Trường hợp có vi phạm: Trường hợp dữ li ệu sau khi cân thể hi ện hàng hóa chênh lệch về trọng lượng thì công chức hải quan thực hi ện theo đi ểm 4.2 bước 2 phần I Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 4. Công chức hải quan phụ trách cân ô tô điện tử có trách nhi ệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hi ện đúng các quy đị nh khi ki ểm tra bằng cân điện tử, căn cứ dữ li ệu trên màn hình và thông tin khác để phân tích, đánh giá kết quả cân. Khi có hành vi vi phạm xảy ra hoặc sự cố phải báo cáo với lãnh đạo đội và chi cục để xin ý kiến. Công chức phụ trách cân chịu trách nhi ệm về trọng lượng hàng hóa đã kiểm tra. Phần 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục hải quan. - Phân công, hướng dẫn, kiểm tra công chức thừa hành thực hiện nhi ệm vụ đúng quy trình hướng dẫn. - Bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được phân công theo hướng chuyên sâu, không gây phiền hà, sách nhiễu. - Trường hợp khi có sự cố dẫn đến không thực hi ện kiểm tra được bằng máy soi hành lý và cân ô tô điện tử thì có phương án và bố trí công chức thực hiện ki ểm tra thủ công, tránh gây ùn tắc, đảm bảo thông quan theo quy định. - Các đơn vị sử dụng máy soi hành lý, cân ô tô điện tử có trách nhi ệm báo cáo định kỳ về Cục Hải quan tỉ nh Hà Tĩnh kết quả hoạt động, tình hình thiết bị (qua Phòng Nghiệp vụ và Văn phòng Cục) vào trước ngày 17 của tháng đầu quý (theo mẫu ban hành theo Công văn 4770/TCHQ- GSQL ngày 30/9/2011 của Tổng cục Hải quan) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, các chi cục báo cáo vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền một cách kịp thời về Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn giải quyết. 2. Trách nhiệm của lãnh đạo các phòng chuyên môn. - Tham mưu cho lãnh đạo Cục trong hướng dẫn, kiểm tra vi ệc thực hi ện quy trình nghiệp vụ, bảo quản, sử dụng tài sản, đào tạo, khen thưởng và kỷ luật. - Phân công, hướng dẫn công chức thừa hành tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan theo định kỳ và đột xuất. 3. Trách nhiệm của công chức hải quan. - Chấp hành sự phân công, chỉ đạo, kiểm tra của lãnh đạo phụ trách.
  4. - Chịu trách nhi ệm trước cấp trên và trước pháp luật việc thực hiện các công việc được phân công trong quy trình. - Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định được làm và không được làm đối với CBCC hải quan
  5. CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CỤC HẢI QUAN……….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Mẫu SỔ NHẬT KÝ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG VÀ BÀN GIAO CA HÀ TĨNH .......... THÁNG ........ NĂM .... Ngày giờ ca làm việc Tình trạng Sự cố kỹ thuật Vụ việc phát sinh về Công chức vận Công chức nhận Việc vệ sinh và TT (từ.... giờ ...ngày đến ... hệ thống lúc và phương án nghiệp vụ trong ca làm hành hiện tại kiểm tra tính bàn giao (Ký tên, giờ... ngày ...) đầu ca khắc phục trong việc (hành vi vi phạm, tên, (Ký tên, đóng đóng dấu) năng của máy ca làm việc địa chỉ của tổ chức, cá dấu công chức) nhân vi phạm)