Hœu
Ti»p
Machine
Learning
b£n
(ang trong qu¡ tr…nh x¥y düng)
First Edition
March 4, 2017
Contents
1
Giîi thi»u ..............................................................
1
1.1
Möc ‰ch vi‚t Blog ....................................................
2
1.2
Tham kh£o th¶m
.....................................................
3
2
Ph¥n nhâm c¡c thu“t to¡n Machine Learning ...........................
4
2.1
Ph¥n nhâm düa tr¶n ph÷ìng thøc håc ...................................
4
2.2
Ph¥n nhâm düa tr¶n chøc n«ng
........................................
8
2.3
T i li»u tham kh£o
...................................................
10
3
Linear Regression
......................................................
11
3.1
Giîi thi»u............................................................
11
3.2
Ph¥n t‰ch to¡n håc....................................................
12
3.3
V‰ dö tr¶n Python ....................................................
14
3.4
Th£o lu“n
...........................................................
18
3.5
T i li»u tham kh£o ....................................................
19
4
K-means Clustering
....................................................
20
4.1
Giîi thi»u............................................................
20
4.2
Ph¥n t‰ch to¡n håc
...................................................
21
4.3
V‰ dö tr¶n Python ....................................................
25
VI
Contents
4.4
Th£o lu“n
...........................................................
28
4.5
T i li»u tham kh£o ....................................................
30
Index ......................................................................
31