Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu đề xuất chính sách giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong việc nghiên cứu và quản lý môi trường (E-environment)

Đăng ngày 3/14/2019 11:45:53 PM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 73 | Page: 7 | FileSize: 0.39 M | File type: PDF
Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu đề xuất chính sách giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong việc nghiên cứu và quản lý môi trường (E-environment). Nội dung báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình bày về tổng quan các vấn đề về ứng dụng CNTT&VT trong việc nghiên cứu và quản lý môi trường; ngiên cứu chính sách, giải pháp ứng dụng CNTT&VT phục vụ nghiên cứu và quản lý môi trường tại các nước đang phát triển và ở Việt Nam từ đó đề xuất chính sách, giải pháp sử dụng các ứng dụng CNTT&VT trong công tác nghiên cứu và quản lý môi trường.
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BÁO CÁO TÓM TẮT
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH GIẢI PHÁP
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG
TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
(E-ENVIRONMENT)
Mã số: 41-15-KHKT-RD
Chủ trì đề tài
:
Nguyễn Quỳnh Anh
aaaaaaa
Cộng tác viên
:
Ngô Quốc Thái
Mai Thị Thanh Bình
Nguyễn Quỳnh Thu
Nguyễn Ngọc Quế
Lê Ngọc Hà
Hà Nội, 2015
1
BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
1. TÊN ĐỀ TÀI
Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông
trong việc nghiên cứu và quản lý môi trường (e-environment)
Mã số: 41-15-KHKT-RD
Chủ trì đề tài: Nguyễn Quỳnh Anh
2. KẾT QUẢ CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI
Thế giới ngày càng phát triển đã gây ra những tác động xấu đến môi trường, làm cho môi
trường ngày càng biến đổi sâu sắc, bị ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa sự sống còn của cả
hành tinh. Công nghệ thông tin và viễn thông (CNTT&VT) đã được chứng minh là một
công cụ quan trọng để giải quyết các vấn đề môi trường, là chìa khoá để nâng cao hiệu
quả quản lý môi trường, gắn chặt bảo vệ môi trường với phát triển bền vững.
Ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài gồm 04
chương:
Chương 1: Tổng quan các vấn đề về ứng dụng CNTT&VT trong việc nghiên cứu và
quản lý môi trường
Khái niệm "e-environment" được đưa ra lần đầu tiên trong Kế hoạch hành động của Hội
nghị Thượng đỉnh thế giới về xã hội thông tin (WSIS) năm 2003. Theo đó, e-environment
được hiểu là: (i) việc sử dụng CNTT để bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững các tài
nguyên thiên nhiên; (ii) các hành động sản xuất bền vững, tiêu thụ và loại bỏ, tái chế an
toàn với môi trường các thiết bị hoặc các bộ phận phần cứng trong lĩnh vực CNTT; (iii)
việc sử dụng CNTT để dự báo, giám sát tác động của những thảm họa từ thiên nhiên hoặc
do con người gây ra, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, kém phát triển hoặc những
nền kinh tế nhỏ.
Theo Khuyến nghị CM/REC (2009) về dân chủ điện tử được Ủy ban Bộ trưởng Hội đồng
châu Âu thông qua ngày 18/2/2009, “e-environment” là việc sử dụng và thúc đẩy ứng
dụng CNTT nhằm mục đích đánh giá và bảo vệ môi trường, quy hoạch không gian, sử
dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như thu hút sự tham gia của cộng
đồng trong lĩnh vực trên. CNTT ở đây được sử dụng nhằm thu hút và tăng cường sự tham
gia của cộng đồng để nâng cao quản trị dân chủ đối với các vấn đề môi trường.
Phạm vi của đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT&VT
trong công tác nghiên cứu và quản lý môi trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự
báo, giám sát tác động, quản lý môi trường của quốc gia và các vùng lãnh thổ nhờ sử
dụng các công cụ, ứng dụng CNTT&VT. Đề tài nghiên cứu sáu lĩnh vực ứng dụng
CNTT&TT trong công tác nghiên cứu và quản lý môi trường, bao gồm: Quan trắc môi
trường, phân tích dữ liệu về môi trường, lập quy hoạch môi trường, quản lý và bảo vệ
môi trường và nâng cao năng lực môi trường.
2