Ch¬ng 1
Giao diÖn m«i trêng
lµm viÖc cña Maple
1.1.
Giao diÖn c¸c menu lÖnh cña Maple.........................2
1.1.1. File................................................................................................................ 2
1.1.2. Edit............................................................................................................... 2
1.1.3. Insert............................................................................................................ 3
1.1.4. Windows...................................................................................................... 4
1.1.5. View............................................................................................................. 5
1.1.6. Format.......................................................................................................... 6
1.2. M«i trêng tÝnh to¸n c¸c ®èi tîng trong trang lµm viÖc7
1.2.1. Côm (Execution Group).................................................................... 8
1.2.2. LÖnh kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña Maple...................................................... 8
1.2.3. Môc (Section) ............................................................................................. 9
1.2.4. §å thÞ (Graph).............................................................................................. 9
1.2.5. Siªu liªn kÕt (Hyperlink)........................................................................... 10
1.2.6. V¨n b¶n ®o¹n v¨n b¶n (text paragraph)................................... 10
1.3. Mét qui ®Þnh chung ...........................................................10
1.4. TÝnh to¸n qua m¹ng...............................................................11
ViÖc cµi ®Æt vµ khëi ®éng ch¬ng tr×nh Maple trªn m«i trêng Windows kh«ng
cã g× kh¸c biÖt so víi c¸c ch¬ng tr×nh øng dông kh¸c. §Ó cµi ®Æt Maple, chØ cÇn
cho ch¹y file setup.exe (cã s½n trong bé ch¬ng tr×nh cµi ®Æt) vµ thùc hiÖn c¸c khai
b¸o ®¬n gi¶n theo ®óng tr×nh tù. Sau khi cµi ®Æt xong, ta sÏ thÊy xuÊt hiÖn mét
nhãm ch¬ng tr×nh cña Maple. Cho ch¹y ch¬ng tr×nh Maple ta sÏ thÊy xuÊt hiÖn
giao diÖn lµm viÖc. Giao diÖn cña Maple kh¸ gièng víi giao diÖn lµm viÖc cña c¸c
ch¬ng tr×nh øng dông kh¸c trªn Windows vµ còng rÊt “th©n thiÖn” víi ngêi sö
dông.
1.1. Giao diÖn vµ c¸c menu lÖnh cña Maple
Giao diÖn lµm viÖc cña Maple còng gièng nhgiao diÖn cña c¸c ch¬ng tr×nh
øng dông kh¸c trªn m«i trêng Windows, tøc lµ còng gåm c¸c thanh menu lÖnh.
Menu lÖnh lµ mét b¶ng chän c¸c chøc n¨ng cña mét ch¬ng tr×nh. VÒ c¬ b¶n,
Menu cña Maple còng t¬ng tù nhMenu cña c¸c ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n
trªn m«i trêng Windows. Tuy nhiªn, Maple lµ ch¬ng tr×nh thiªn vÒ tÝnh to¸n, nªn
nã còng cã mét sè chøc n¨ng ®Æc thï riªng, vµ ë ®©y chóng t«i chØ tËp trung vµo
giíi thiÖu nh÷ng chøc n¨ng nµy (c¸c chøc n¨ng cßn l¹i chóng t«i chØ giíi thiÖu lít
qua, v× b¹n ®äc ®Òu ®· quen biÕt trong c¸c ch¬ng tr×nh tin häc phæ th«ng).
1.1.1. File
Menu nµy chøa nh÷ng chøc n¨ng thao t¸c trªn file. Cô thÓ lµ:
T¹o mét file (trang lµm viÖc - worksheet) míi b»ng chøc n¨ng New;
Më mét file ®· cã b»ng chøc n¨ng Open;
Ghi c¸c th«ng tin ®ang so¹n th¶o b»ng chøc n¨ng Save;
Ghi c¸c th«ng tin ®ang më sang mét file míi b»ng chøc n¨ng Save As;
ChuyÓn ®æi v¨n b¶n ®ang so¹n th¶o (tõ d¹ng Maple) sang mét sè d¹ng
kh¸c (Plain Text, LaTex, HTML,...) b»ng chøc n¨ng Export As;
Muèn ®ãng File ®ang so¹n th¶o, sö dông chøc n¨ng Close;
In v¨n b¶n (hoÆc c¸c trang trî gióp) b»ng c¸c chøc n¨ng Print;
Tho¸t ra khái Maple b»ng chøc n¨ng Exit.
1.1.2. Edit
Menu nµy chøa nh÷ng lÖnh liªn quan ®Õn so¹n th¶o, rÊt gièng víi c¸c chøc
n¨ng quen biÕt trong Word vµ c¸c m«i trêng so¹n th¶o kh¸c, cho nªn chóng t«i
kh«ng giíi thiÖu l¹i. ChØ xin lu ý mét sè tÝnh n¨ng bæ sung nhsau.
Chøc n¨ng Copy Examples còng t¬ng tù Copy (sao chÐp), nhng nã chØ ho¹t
®éng khi ®ang më mét trang híng dÉn (trî gióp) nµo ®ã vµ khi Êy nã cã kh¶ n¨ng
sao chÐp toµn bé phÇn vÝ dô cã trong trang trî gióp ®ã (Mµ kh«ng cÇn b«i ®en ®Ó
chän tríc).
2
Xo¸ toµn bé ®o¹n v¨n b¶n (paragraph) mµ con trá ®ang ®øng b»ng chøc n¨ng
Delete Paragraph.
Chän (b«i ®en) c¶ trang v¨n b¶n b»ng chøc n¨ng Select All.
Nhóng mét ®èi tîng (OLE object) vµo trang lµm viÖc b»ng chøc n¨ng Insert
OLE Object. Khi chøc n¨ng nµy ®îc chän, mét hép tho¹i xuÊt hiÖn víi mét danh
môc tªn c¸c lo¹i Object mµ cã thÓ nhóng vµo trang lµm viÖc ®îc, vÝ dô nh:
Bitmap Imagine, Media Clip, MathType Equation, AutoCAD Drawing,...
T×m mét ®o¹n v¨n b¶n trong trang lµm viÖc b»ng chøc n¨ng Find.
1.1.3. Insert
§©y lµ menu chøa nh÷ng lÖnh vÒ chÌn.
Insert /Text Input
LÖnh nµy chuyÓn tr¹ng th¸i sang chÕ ®é so¹n th¶o v¨n b¶n (t¬ng ®¬ng víi
viÖc nhÊn vµo nót cã ch÷ T trªn thanh c«ng cô).
Insert /Maple Input
LÖnh nµy chuyÓn ®Þnh d¹ng v¨n b¶n tõ text sang d¹ng lÖnh cña Maple.
Insert /Execution Group
LÖnh nµy cho chÌn vµo mét côm (execution group, xem chi tiÕt trong
Môc 2), còng cã nghÜa lµ ®a mét dÊu nh¾c lÖnh ë vÞ trÝ tríc con trá (before
cursor) hoÆc sau con trá (after cursor).
Insert /Paragraph
LÖnh nµy cho vµo trang lµm viÖc mét ®o¹n v¨n b¶n míi (ë vÞ trÝ tríc hoÆc sau
con trá, tuú theo viÖc chän Before hay After Cursor). Lu ý r»ng Maple thêng
kh«ng coi viÖc nhÊn phÝm Enter (xuèng dßng) lµ vµo mét ®o¹n v¨n b¶n míi (nh
thêng thÊy trong c¸c ch¬ng tr×nh so¹n th¶o th«ng thêng), cho dï con trá cã
nh¶y xuèng dßng díi. Muèn ch¾c ch¾n cã ®o¹n v¨n b¶n míi th× nªn dïng chøc
n¨ng insert paragraph nhvõa nãi.
Insert /Section
LÖnh nµy cho vµo trang lµm viÖc mét môc míi ngang cÊp víi môc ®ang chøa
con trá. Môc vµ tiÓu môc trong Maple ®îc ph©n ho¹ch rÊt râ rµng nhê c¸ch thÓ
hiÖn "gãi - më". C¸c "môc con" bao giê còng ®îc gãi trong "môc mÑ". ThÝ dô,
Môc 1.1. (Giao diÖn cña Maple) chøa 6 môc con, tõ 1.1.1 ®Õn 1.1.6, trong ®ã Môc
con 1.1.3 (Insert) l¹i chøa tíi 8 "môc ch¸u"(kh«ng ®¸nh sè thø tù). Ta chØ cã thÓ
nh×n thÊy môc con khi môc mÑ ®ang ë trong tr¹ng th¸i më (expanded). Më
(expand) hoÆc ®ãng (close) c¸c môc b»ng viÖc nhÊn chuét vµo nót vu«ng ë ®Çu
môc.
3