Windows Controls D:\TRAN THI KIM CHI\LAPTRINHWINDOW\BGTHI\Demo_C_ 2\Module5_bt2_TreeView va ListView 1 Nội Dung TreeView ListView 2 TreeView 3 TreeView Hiển thị thông tin theo dạng cây Mỗi item gọi là một node Root Node: node không có node cha. Một cây có thể có nhiều node root. Mỗi node root có thể có hoặc không có node con Child Node: node con của một node nào đó Windows Explorer dùng treeview hiển thị thông tin các ổ đĩa và thư mục Lớp TreeView dẫn xuất từ System.Windows.Forms.Control 4 TreeView Trình bày dữ liệu ở dạng nút các cây. Chương 1: GIAO DIỆN NÂNG CAO 5 TreeView Trình bày dữ liệu theo dạng cây. CheckBoxes Nodes SelectedNode Thuộc tính của TreeView Xuất hiện CheckBox trên từng node của cây Đại diện cho tập các node root của TreeView. Thuộc tính này chứa các phương thức: add, remove , clear để thêm xóa các node root Node đang chọn trên treeview ShowRootLine ImageList Nếu True, cho phép hiển thị đường nối giữa các node root Khai báo đối tượng ImageList ShowLine LabelEdit ImageIndex SelectedImageIndex Nếu True, cho phép hiển thị đường viền từ node root đến node con Cho phép thay đổi chuỗi hiển thị của node trên cây. Chỉ mục hình từ 0 đến N-1 (N là số lượng hình có trong ImageList) Chỉ mục hình ứng với node được chọn. 6 TreeView Thuộc tính của TreeNode Nodes Đại diện cho tập các node con. Thuộc tính này chứa các phương thức: add, remove , clear để thêm xóa các node của nó TreeNode TreeNode TreeNode FirstNode LastNode NextNode Tham chiếu đến node con đầu tiên Tham chiếu đến node cuối cùng Tham chiếu đến node kế tiếp cùng cấp TreeNode PrevNode String Text Object Tag Tham chiếu đến node trước cùng cấp Text của node Lưu một nội dung bất kỳ 7 TreeView Các phương thức của TreeView CollapseAll: thu gọn tất cả các node trên TreeView. ExpandAll: trình bày tất cả các node trên cây. Sự kiện của TreeView AfterCheck AfterCollapse AfterExpand AfterSelect BeforeCheck BeforeCollapse BeforeExpand BeforeSelect 8 8 TreeView (tt) Click DoubleClick 9 9 TReeView Control Add nodes to the TReeView private void btnCN_Click(object sender, EventArgs e) { TreeNode nodecha = new TreeNode(); nodecha.Text = txtMa.Text; nodecha.Nodes.Add(txtHT.Text); nodecha.Nodes.Add(txtDC.Text); nodecha.Nodes.Add(dtpNS.Text); nodecha.Nodes.Add(cboLop.Text);