Ngôn
ng
C#
t t
Content
1.
Cấu
trúc
chương
trình
C#
2.
Kiểu
dữ
liệu,
từ
khoá,
định
danh
biến,
hằng…
3.
Chuyển
đổi
kiểu
4.
Console
I/O
5.
Tham
số
ref,
out,
param
6.
Lệnh
phân
nhánh
switch,
lệnh
nhảy
7.
Lệnh
lặp
for,
while,
do
while,
foreach
8.
Mảng
1
chiều,
đa
chiều
9.
Kiểu
enumeration
2
tr
trì
using dng>
namespace ên Namespace>
{
[Khóa truy xut class ên lp>
{
public tatic void Main()
{
}
// thành viên khác …
}
// lp khác …
Cu
trúc
chương
trình
C#
using dng>
namespace ên Namespace>
{
[Khóa truy xut] ] class ên lp>
{
publicsstatic void Main()
{
}
// thành viên khác …
}
// lp khác …
3