Menu & Toolbar 1 Nội Dung GUI hỗ trợ MenuStrip ContextMenuStrip ToolStrip StatusStrip 2 Menu ­ MenuStrip 3 Menu Menu cung cấp nhóm lệnh có quan hệ với nhau cho các ứng dụng Windows Menu item Menu Submenu Shortcut key 4 Menu Cách tạo menu Trong ToolBox kéo control MenuStrip thả vào form Thanh menuBar xuất hiện trên cùng của form Trong màn hình design dễ dàng tạo lập các menu item Nhập tên menu MenuBar ToolStripMenuItem MenuStrip 5 Menu Đặt ký tự & trước ký tự làm phím tắt Tạo menu item mới bằng cách nhập vào textbox 6 Menu Thiết lập Shortcut Key cho menu item Khai báo shortcut key 7 Menu Menu item có thể là TextBox hoặc ComboBox ToolStripMenuItem ToolStripComboBox Chọn nút dropdown trên textbox nhập item để hiển thị các dạng menu item khác ToolStripTextBox 8 Menu Thuộc tính của MenuStrip, ToolStripMenuItem MenuStrip Items MdiWindowListItem ToolStripMenuItem Checked Index DropDownItems ShortcutKeys Text ShowShortcutKeys Chứa những top menu item Chọn top menu item hiển thị tên các cửa sổ con Xác định trạng thái check của menu item Chỉ mục menu item trong menu cha Chứa những menu item con Phím tắt Tiêu đề menu item Xác định trạng thái hiện thị phím tắt bên cạnh menu item 9 Menu