Common Dialog 1 Nội Dung Giới thiệu Common Dialog OpenFileDialog SaveFileDialog FontDialog ColorDialog MessageBox 2 Common Dialog Các dialog thường được sử dụng Được warp thành các lớp trong FCL/BCL OpenFileDialog SaveFileDialog FontDialog ColorDialog PrintDialog PrintPreviewDialog 3 Color & Font Dialogs Common Dialog Cách sử dụng 1. Kéo thả dialog vào form VS sẽ tạo thể hiện chứa trong lớp form 2. Khai báo đối tượng và tạo thể hiện của lớp CD VD: OpenFileDialog oFile = new OpenFileDialog(); 5 Nội Dung Giới thiệu Common Dialog OpenFileDialog SaveFileDialog FontDialog ColorDialog MessageBox 6 OpenFileDialog Sử dụng để chọn file lưu trên đĩa Cách sử dụng từ ToolBox Drag & drop Code phát sinh tự động dlgColor.ShowDialog( ) xyz.Designer.cs dlgFont.ShowDialog( ) dlgPrint.ShowDialog( ) 7 OpenFileDialog Code phát sinh của VS xyz.Designer.cs Tạo thể hiện Hiển thị Form 8 OpenFileDialog Code tự viết – không dùng Toolbox 9 OpenFileDialog Thuộc tính FileName FileNames Filter InitialDirectory Multiselect Title Phương thức ShowDialog Sự kiện FileOk Thuộc tính, phương thức Lấy tên file được chọn Lấy tên tất cả các file được chọn Xác định kiểu file cần mở Thư mục khởi tạo Cho phép chọn nhiều file Tiêu đề của dialog Hiển thị dialog Xuất hiện khi user kích vào OK 10 OpenFileDialog Ví dụ: Chọn tập tin private void mởFileToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { //Gán tập tin đang chọn nếu trước đó đã chọn openFileDialog1.FileName = txtFile.Text; if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { //Gán tập tin chọn vào điều khiển TextBox txtFile.Text = openFileDialog1.FileName; } } 11 OpenFileDialog Ví dụ: Đối tượng OpenFileDialog private void mởFileToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { //Khai báo và khởi tạo đối tượng OpenFileDialog openFileDialog OD = new openFileDialog();