Chương 3 LẬP TRÌNH GIAO DIỆN Graphical User Interface (GUI) 1 Nội Dung Graphical User Interface (GUI) Event Driven Programming Ứng dụng Windows Form dùng C# Khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn Cách tạo ứng dụng Windows Form Tạo ứng dụng Form Chỉnh sửa form Thêm component vào form Viết phần xử lý cơ bản 2 GUI Command line interface: CLI Tương tác qua keyboard Thực thi tuần tự Text user interface: TUI GUI dựa trên text Mức độ tương tác cao hơn 3 GUI Graphical User Interface: GUI Tương tác qua giao diện đồ họa độ phân giải cao Đa số các hệ OS hiện đại đều dùng GUI Cho phép user dễ dàng thao tác 4 GUIs Chương trình hiện đại đều dùng GUI Graphical: text, window, menu, button… User: người sử dụng chương trình Interface: cách tương tác chương trình Thành phần đồ họa điển hình Window: một vùng bên trong màn hình chính Menu: liệt kê những chức năng Button: nút lệnh cho phép click vào TextBox: cho phép user nhập dữ liệu text 5 GUI Application Windows Form là nền tảng GUI cho ứng dụng desktop (Ngược với Web Form ứng dụng cho Web) Single Document Interface (SDI) Multiple Document Interface (MDI) Các namespace chứa các lớp hỗ trợ GUI trong .NET System.Windows.Forms: Chứa GUI components/controls và form System.Drawing: Chức năng liên quan đến tô vẽ cho thành phần GUI Cung cấp chức năng truy cập đến GDI+ cơ bản 6 Event­ Driven Programming Cách truyền thống Danh sách các lệnh thực thi tuần tự Việc kế tiếp xảy ra chính là lệnh tiếp theo trong danh sách Chương trình được thực thi bởi máy tính Event­Driven Programming Các đối tượng có thể kích hoạt sự kiện và các đối tượng khác phản ứng với những sự kiện đó Việc kế tiếp xảy ra phụ thuộc vào sự kiện kế tiếp Luồng chương trình được điều kiển bởi sự tương tác User­ Computer 7 Event­Driven Programming Chương trình GUI thường dùng Event-Drive Programming Chương trình chờ cho event xuất hiện và xử lý Ví dụ sự kiện: Firing an event: khi đối tượng khởi tạo sự kiện Listener: đối tượng chờ cho sự kiện xuất hiện Event handler: phương thức phản ứng lại sự kiện 8 Event­Driven Programming Minh họa xử lý trong form User nhập text vào texbox ­> click Button để add chuỗi nhập vào listbox Click invoke Lấy dữ liệu từ textbox Add vào listbox Button đưa ra sự kiện click Form có event handler cho click của button 9 Event­Driven Programming Event GUI-based events Mouse move Mouse click Mouse double-click Key press Button click Menu selection Change in focus Window activation … Danh sách event cho Form