Đơn vị:………………… Bộ phận:…………

Mã đơn vị SDNS:……… Số:……………....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

 

……ngày…….tháng…..năm…..

 

TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT

(V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng)

 

- Căn cứ: …………………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………………

 

- Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ngày......của Tổng Giám đốc Cty

 

Kính đề nghị Tổng Giám đốc phê duyệt cho sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng như sau:

 

1.  Họ tên người đi công tác: ……….………………… chức danh: ……………………

 

……….…………………...chức danh: ……………...........

 

2.  Được đi công tác bằng phương tiện: ……………………… hạng: ……………………........

 

3. Lý do: ……………………………………………………………………………………………

 

Người lập

(ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên)