THTC MUA BÁN CHUNG CƯ CHƯA CÓ S ĐỎ

 

 

Ti Khon 1 Điu 20 Thông tư s16/2010/TT­BXD  ca BXây dng, ngày 1­9­2010 quy đnh cthvà hướng dn thc hin mt sni dung ca Nghđnh s71/2010/NĐ­ CP ngày 23­6­2010 ca Chính phquy đnh chi tiết và hướng dn thi hành Lut Nhà như sau:

Các bên phi lp văn bn chuyn nhượng hp đng đcơ quan công chng chng nhn theo mu quy đnh. Trên cơ svăn bn chuyn nhượng hp đng được lp theo quy đnh, mt trong hai bên theo tha thun np bn sao các giy tgm văn bn chuyn nhượng hp đng; bn sao biên lai np tin góp vn, tin mua nhà cho chđu tư và bn sao hp đng ký vi chđu tư cho cơ quan thuế đlàm thtc thu thuế thu nhp theo quy đnh ca pháp lut. Nếu vic chuyn nhượng hp đng thuc din được min thuế thu nhp thì phi có giy txác nhn vvic min  thuế thu nhp ca cơ quan  thuế.

Sau khi đã np thuế theo quy đnh, bên nhn chuyn nhượng hp  đng np mt bhồ  sơ đnghchuyn nhượng hp đng gm: bn sao biên lai thuế thu nhp hoc giy tchng minh vvic min thuế thu nhp ca cơ quan thuế; bn sao hp đng ký vi chđu tư và bn gc văn bn chuyn nhượng hp đng đã có chng nhn ca công chng đchđu tư xác nhn vào văn bn chuyn nhượng hp đng này.

Trong thi hn ti đa là 5 ngày làm vic, ktngày nhn được hsơ ca bên nhn chuyn nhượng, chđu tư có trách nhim xác nhn vào văn bn chuyn nhượng hp đng và giao li cho bên nhn chuyn nhượng, chđu tư không được thu bt kmt khon phí nào tvic chuyn nhượng hp đng này. Ktngày chđu tư xác nhn vào văn bn chuyn nhượng hp đng thì chđu tư chm dt giao dch vi bên chuyn nhượng hp đng và trc tiếp giao dch vi bên nhn chuyn nhượng hp đng; bên nhn chuyn nhượng hp  đng  được  tiếp tc thc hin các  quyn,  nghĩa  vca  bên


chuyn nhượng theo hp đng đã ký vi chđu tư và được coi là bên mua nhà kt


ngày ch


đu tư


xác  nhn  vào văn bn  chuyn  nhượng  hp  đng;  bên nhn chuyn


nhượng hp đng ln cui (là tchc, cá nhân có đơn đnghcơ quan nhà nước có  thm quyn cp giy chng nhn quyn shu vnhà ) được đng tên trong giy chng nhn quyn sdng đt và quyn shu nhà .