ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BẮC TRÀ MY
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 532/QĐ-UBND
Bắc Trà My, ngày 21 tháng 03 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,
công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TRÀ MY
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính
phvchế độ tiền lương đối vi cán b, công chc, viên chc và lực lượng vũ
trang;
Căn cứ các Nghị định: 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 ca Chính ph, Ngh
định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 ca Chính ph, Nghị định số 17/2013/NĐ-
CP ngày 19/02/2013 ca Chính phvsửa đổi, bsung mt số điều Nghị định s
204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/ 2004 ca Chính phvchế độ tiền lương đối vi cán
b, công chc, viên chc và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của BNi
vvviệc hướng dn thc hin chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bc
lương trước thi hạn đối vi cán b, công chc, viên chức và người lao động;
Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 ca UBND tnh
Quảng Nam Quy định vqun lý cán b, công chc, viên chức cơ quan hành chính,
đơn vị snghip, các Hi và cán bqun lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chs
hu thuc y ban nhân dân tnh Qung Nam;
Căn
cứ
Công
văn
số
4772/UBND
NC
ngày 03/12/2013
ca UBND
tnh
Qung Nam vvic nâng bậc lương trước thi hn do lp thành tích xut sắc đối
vi cán b, công chc, viên chức và người lao động;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bắc Trà My,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nâng bậc lương trước
hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện
nhiệm vụ.
Điều 2. Quyết định này có hiu lc ktngày ký.
1
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Phòng Nội vụ
huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn
cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh (b/c);
- TT HĐND, UBND huyện;
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;
- Cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.
Trần Anh Tuấn
2
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN BẮC TRÀ MY
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ
Về việc Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,
công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2014
của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phm vi điều chỉnh, đối tượng áp dng
1. Phm vi và đối tượng áp dng:
a) Cán b, công chc, viên chc xếp lương theo bảng lương chuyên môn,
nghip v, tha hành, phc vlàm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước t
cp huyn đến xã, thtrấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và trong các đơn vị s
nghip công lp thuc UBND huyn Bc Trà My, gm:
- Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước cp huyn thuc din xếp
lương theo ngạch, bc công chức hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;
- Công chc, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị snghip công lp
xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp v, tha hành, phc v;
- Cán bcấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và công chc cp xã quy
định tại điểm 3 khoản 2 Điu 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10
năm 2009 của Chính phvchc danh, số lượng, mt schế độ, chính sách đối vi
cán b, công chc ở xã, phường, thtrn và những người hoạt động không chuyên
trách cấp xã (sau đây gọi là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP).
b) Những người làm vic theo chế độ hợp đồng xếp lương theo bảng lương do
Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị snghip công lp theo quy
định hin hành ca pháp lut.
c) Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuc ch
tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cp kinh phí trong các hi có tính chất đặc
thù
quy định
ti
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21
tháng 4
năm 2010
của
Chính
ph
quy
định
v
t
chc,
hoạt
động
qun
hi
Quyết
định
s
68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phvvic
quy định hi có tính chất đặc thù.
Các đối tượng tại các điểm a, b, c khoản này sau đây gọi chung là cán b,
công chc, viên chức và người lao động.
3