Mẫu số 8: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ pháp
cho (tập thể, nhân thành tích xuất sắc theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề ).
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ (1)
Độc lập - T do - Hạnh phúc
-----------------------
------------------------
…(2)...., ngày …. tháng …. năm …..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ pháp
(V thành tích xuất sắc theo đợt hoặc theo chuyên đề…..)
Tên đơn vị hoặc nhân, chức vụ đơn vị đề nghị khen thưởng:
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I- LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ
- Đối với đơn vị ghi sơ lược quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức, viên
chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Đối với cá nhân ghi rõ: họ và tên (bí danh), giới tính, ngày tháng năm sinh; quê quán; nơi
thường trú; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chức vụ, đơn vị công tác…
II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng,
hiệu quả…đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề; các biện pháp,
giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi
đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua...
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ (3)
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ h tên)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ h tên)
Ghi chú:
(1): Chỉ áp dụng đối với tập thể đề nghị khen thưởng.
(2): Địa danh.
(3): Đối với cá nhân: ký, ghi rõ họ, tên và Thủ trưởng đơn vị nhận xét, xác nhận, ký, đóng dấu.
(4): Theo ghi chú (4) mẫu số 4 và (4) mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định này.