Mẫu số 7: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ pháp
cho (tập thể, nhân thành tích xuất sắc đột xuất).
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
Độc lập - T do - Hạnh phúc
-----------------
---------------------
…(1)…., ngày …. tháng …. năm …..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ pháp
(V thành tích xuất sắc đột xuất…..)
Tên đơn vị hoặc nhân, chức vụ đơn vị đề nghị khen thưởng:
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I- LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ
- Đối với đơn vị ghi sơ lược quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức, viên
chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), giới tính, ngày tháng năm sinh; quê quán; nơi
thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…
II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong việc thực hiện
nhiệm vụ được giao đạt thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt kế hoạch, thời gian đã đề ra được
cấp trên ghi nhận; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ
tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân…)
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ (2)
TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (3)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ h tên)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ h tên)
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Đốivớicá nhân: ký, ghirõ họ, tên vàThủ trưởng đơn vịnhận xét, xác nhận, ký, đóng dấu.
(3): Theo ghi chú (4) mẫu số 4 và (4) mẫu số 5 ban hành kèm theo Quyết định này.