Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành pháp, Bằng
khen của Bộ trưởng Bộ pháp cho nhân.
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
-------------------------
…(1)…., ngày …. tháng …. năm …..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng…..(2)….
--------------------------
I- LƯỢC LỊCH
- Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
Nam, nữ:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quê quán:
- Nơi thường trú:
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Sơ lược thành tích của đơn vị: (Chỉ áp dụng đối với cá nhân là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì
nêu tóm tắt khái quát thành tích của đơn vị).
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận.
- Thành tích đạt được: Nêu rõ kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; kết quả cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ
tiêu, các biện pháp đổi mới công tác quản lý (nếu là lãnh đạo); những sáng kiến kinh nghiệm, đề
tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả, có đóng góp cho ngành
Tư pháp (3).
III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN
Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
S quyết định, ngày, tháng, năm
1. Danh hiệu thi đua
- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm …
- Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp năm …
…..
2. Hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương năm ..
- Bằng khen của UBND tỉnh năm…
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm…
…..
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHẬN XÉT, XÁC
NGƯỜI BÁO CÁO
NHẬN
(Ký, ghi h tên)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ h tên)
TH TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4)
(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ h tên)
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp; Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp).
(3): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các thành tích đã đạt được trong việc thực hiện
nhiệm vụ. Đối với Chiến sỹ thi đua Ngành thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 03 năm (năm đề
nghị và 02 năm trước liền kề); đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì báo cáo nêu rõ
thành tích trong 2 năm (năm đề nghị và năm trước liền kề).
(4): - Đối với cá nhân là Phó Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức trong các đơn vị thuộc Bộ
là nhận xét, xác nhận của Thủ trưởng đơn vị;
- Đối với cá nhân là Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ là nhận xét, xác nhận của Lãnh đạo Bộ phụ
trách;
- Đối với cá nhân của Chi cục THADS, đơn vị thuộc Cục THADS và phó Cục trưởng Cục
THADS là nhận xét, xác nhận của Cục trưởng Cục THADS;
- Đối với cá nhân là Cục trưởng Cục THADS là nhận xét, xác nhận của Tổng cục trưởng
Tổng cục THADS Bộ Tư pháp;
- Đối với cá nhân là Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, Tư pháp – Hộ tịch cấp xã
là nhận
xét, xác nhận của Chủ tịch UBND cùng cấp;
- Đối với cá nhân là cán bộ, công chức thuộc Phòng Tư pháp cấp huyện là nhận xét, xác nhận
của Trưởng phòng Tư pháp;
- Đối với cá nhân là cán bộ, công chức các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp và Phó Giám đốc
Sở Tư pháp là nhận xét, xác nhận của Giám đốc Sở Tư pháp;
- Đối với cá nhân Giám đốc Sở Tư pháp là nhận xét, xác nhận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.