Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng sở.
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------------
…(1)….,
ngày …. tháng …. năm ……
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
V việc xét, đề nghị khen thưởng …...( 2)
Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….
Địa điểm: ………
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …(3) ... tiến hành họp xét, đề nghị Thủ trưởng ……(3)... trình
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng
cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc năm…(đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)
Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: …………..
Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các
đồng chí:
1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;
4. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của cá
nhân, tập thể đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các
cá nhân, tập thể. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ..(3)... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết
quả nhất trí….%, đề nghị Thủ trưởng ….(3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các
cá nhân, tập thể có tên sau:
STT
Tên cá nhân/ tập thể
Hình thức khen thưởng
Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….
THƯ KÝ
CH TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi h tên)
(ký, ghi h tên)
Ghi chú:
(1): Địa danh.
(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (thành tích năm, đột xuất, theo đợt hoặc theo chuyên
đề).
(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.