CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp – Tdo – Hnh phúc
Đa danh, ngày … tháng… năm….
PH LC HP ĐNG THUÊ NHÀ
S.................
­
Căn c theo HĐKT s......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………...
­
Căn c nhu cu thc tế 2 bên..................................................................................
Chúng tôi gm có.
BÊN THUÊ/MUA/S DNG DCH V (Bên A):
CÔNG TY…………………………………………..
Đi diên
: Ông Nguyn Văn A
Chc v
: Giám đc
Đa ch
: ………………
Đin thoi
: +84…………..
Fax: +84…………
Mã sthuế
:……………….
Stài khon
:………………..
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CP DCH V (Bên B):
CÔNG TY…………………………………………………..
Đi diên
: Nguyn Văn B
Chc v
: Giám đc
Đa ch
: ………………
Đin thoi
: +84…………..
Fax: +84…………
Mã sthuế
:……………….
Stài khon
:………………..
Sau khi xem xét, tha thuân hai bên đã đi đến thng nht ký Ph Lc HĐMB s....... v
……..đi vi hp đng đã ký s ….., ngày……, tháng……năm………c th như sau:
1.
…………………..…………………..…………………..…………………..………………
2. …………………..…………………..…………………..…………………..………………
3. …………………..…………………..…………………..…………………..………………
4. …………………..…………………..…………………..…………………..………………
6. Điu khon chung :
Quyn và nghĩa vca mi bên được quy đnh trong hp đng
s……………………................................…
­ Phlc hp đng được lp thành my bn, có ni dung & giá trpháp lý như nhau, mi bên
gi..............
­ Phlc này là 1 phn không thtách ri ca HĐKT s...và có giá trktngày
ký…...............................
ĐI DIN BÊN A
ĐI DIN BÊN B
GIÁM ĐC
GIÁM ĐC