CNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM

 

Đc lp ­ Tdo ­ Hnh phúc

 

 

 

 

 

 

HP ĐNG MUA BÁN TÀI SN GN LIN VI ĐT

 

 

 

 

Chúng tôi gm có:

 

Bên bán (sau đây gi là bên A):

 

1.  Đi vi cá nhân:

 

Ông: ................................................................................................................

 

Sinh ngày: ........./........./...................................................................................

 

Giy chng minh nhân dân/H chiếu s :.................................................. cp

ngày....../......./........ti ............................................................................... Quc tch i vi người nước ngoài): ........................................................... Cùng vlà bà: .................................................................................................

Sinh ngày: ........./........./...................................................................................

 

Giy chng minh nhân dân/H chiếu s :.................................................. cp

ngày......./......./..........ti ............................................................................ Quc tch i vi người nước ngoài): ........................................................... Đa chliên h: ................................................................................................

Sđin thoi: ...................................... .........................................................

 


Email:...............................................................................................................

 

 

2.  Đi vi t chc:

 

Tên tchc:.....................................................................................................

 

Đa chtrschính:.........................................................................................

 

.........................................................................................................................

 

Giy chng nhn đăng ký kinh doanh/Giy phép đu tư/Quyết đnh thành lp s:................ngày......./....../......... do....................................................cp

Stài khon: ...................................................................................................

 

Hvà tên người đi din:................................................................................

 

Chc v: ..........................................................................................................

 

Sinh ngày:........../......../....................................................................................

 

Giy chng minh nhân dân/H chiếu s :.................................................. cp

ngày......./......./........ti ..............................................................................

 

Đa chliên h: ................................................................................................

 

Sđin thoi: ..................................................................................................

 

Email:...............................................................................................................

 

Sfax: .............................................................................................................

 

 

 

Bên mua (sau đây gi là bên B):

 

1.  Đi vi cá nhân:

 

Ông: ................................................................................................................

 


Sinh ngày: ........./........./...................................................................................

 

Giy chng minh nhân dân/H chiếu s :.................................................. cp

ngày....../......./........ti ............................................................................... Quc tch i vi người nước ngoài): ........................................................... Cùng vlà bà: .................................................................................................

Sinh ngày: ........./........./...................................................................................

 

Giy chng minh nhân dân/H chiếu s :.................................................. cp

ngày......./......./..........ti ............................................................................ Quc tch i vi người nước ngoài): ........................................................... Đa chliên h: ................................................................................................

Sđin thoi: ..................................................................................................

 

Email:...............................................................................................................

 

 

2.  Đi vi t chc:

 

Tên tchc:.....................................................................................................

 

Đa chtrschính:.........................................................................................

 

.........................................................................................................................

 

Giy chng nhn đăng ký kinh doanh/Giy phép đu tư/Quyết đnh thành lp s:................ngày......./....../......... do....................................................cp

Stài khon: ...................................................................................................

 

Hvà tên người đi din:................................................................................

 

Chc v: ..........................................................................................................

 

Sinh ngày:........../......../....................................................................................

 


Giy chng minh nhân dân/H chiếu s :.................................................. cp

ngày......./......./........ti ..............................................................................

 

Đa chliên h: ................................................................................................

 

Sđin thoi: ..................................................................................................

 

Email:...............................................................................................................

 

Sfax: .............................................................................................................

 

 

 

Hai bên đng ý thc hin vic mua bán tài sn gn lin vi đt vi theo các thothun sau đây :

 

 

ĐIU 1. TÀI SN MUA BÁN

 

 

 

Tài sn thuc quyn s hu ca bên A theo Giy chng

nhn:.................s: .................... do ............................ cp ngày ......./........../............., c

thnhư sau:

 

(La chn mt trong các loi tài sn gn lin vi đt dưới đây) Nếu tài sn gn lin vi đt là nhà:

Nhà:

 

­ Loi nhà: .......................................................................................................

 

­ Tng din tích s dng: ................................................................................

 

­ Din tích xây dng:.......................... ............................................................

 

­ Kết cu nhà: ................... ..............................................................................

 

­ Stng:..........................................................................................................

 


Nếu tài sn gn lin vi đt là công trình xây dng:

 

Công trình xây dng:

 

­ Loi công trình: ............................. ..............................................................

 

­ Din tích xây dng:.......................................................................................

 

­ Kết cu: .........................................................................................................

 

­ Stng: .........................................................................................................

 

Nếu tài sn gn lin vi đt là rng sn xut là rng trng:

 

Rng sn xut là rng trng:

 

­ Din tích: ......................................................................................................

 

­ Loi cây: .......................................................................................................

 

Nếu tài sn gn lin vi đt là vườn cây lâu năm:

 

Vườn cây lâu năm:

 

­ Din tích: ......................................................................................................

 

­ Loi cây: .......................................................................................................

 

............................... nêu trên là tài sn gn lin vi tha đt sau:

 

­ Tên ngươì sử dung đất:   .................................................................................

 

­ Tha đt s: ..................................................................................................

 

­ Tbn đs:.................................................................................................

 

­ Đa chtha đt: ...........................................................................................

 

­ Din tích: ............................... m2 (bng ch: ..............................................)

 

­ Hình thc sdng:

 

+ Sdng riêng: ..................................... m2

 


+ Sdng chung: .................................... m2

 

­ Mc đích sdng:.........................................................................................

 

­ Thi hn sdng:..........................................................................................

 

­ Ngun gc sdng:......................................................................................

 

 

 

Nhng hn chế v quyn s dng đt (nêú  co)́: .............................................

 

 


Giy t


v quyn s


dng đt có:


Giy chng

 


nhn:....................................s: .................... do ................................ cp ngày ......./........../.............,

ĐIU 2. GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THC THANH TOÁN

 

1. Giá mua bán tài sn nêu ti Điu 1 ca Hp đng này là: .........................đng (bng ch:........................................đng Vit Nam).

2. Phương thc thanh toán: .............................................................................

 

3. Vic thanh toán stin nêu ti khon 1 Điu này do hai bên tthc hin và chu  trách nhim trước pháp lut.

 

 

ĐIU 3. VIC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYN SHU

 

TÀI SN GN LIN VI ĐT, ĐĂNG KÝ QUYN SDNG ĐT

 

 

 

1.   Bên A có nghĩa vgiao tài sn nêu ti Điu 1 ca Hp đng này cùng giy tvquyn shu tài sn gn lin vi đt, giy tvquyn sdng đt cho bên B vào thi đim ........................................................................................

 


2.  Bên B có nghĩa vđăng ký quyn shu tài sn gn lin vi đt, đăng ký quyn sdng đt theo quy đnh ca pháp lut.

 

 

 

ĐIU 4. TRÁCH NHIM NP THU, LPHÍ

 

 

 

Thuế, lphí liên quan đến vic mua bán tài sn gn lin vi đt theo Hp đng này do bên ..................... chu trách nhim np.

 

 

 

ĐIU 5. PHƯƠNG THC GII QUYT TRANH CHP HP ĐNG

 

 

 

Trong quá trình thc hin Hp đng này, nếu phát sinh tranh chp, các bên cùng nhau thương lượng gii quyết trên nguyên tc tôn trng quyn li ca nhau; trong trường hp không gii quyết được thì mt trong hai bên có quyn khi kin đyêu cu toà án có thm quyn gii quyết theo quy đnh ca pháp lut.

ĐIU 6. CAM ĐOAN CA CÁC BÊN

 

 

 

Bên A và bên B chu trách nhim trước pháp lut vnhng li cam đoan sau đây:

 

1.  Bên A cam đoan:

 

1.1. Nhng thông tin vnhân thân, vtài sn đã ghi trong Hp đng này là đúng s tht;

 

 


1.2.  Taì sản thuộc trươǹ g hợp được bań luật


taì sảńn liền với đất theo quy định cua pháp

 


1.3.  Ti thi đim giao kết Hp đng này:

 

a)  Tài sn và tha đt có tài sn không có tranh chp;

 


b)  Tài sn và quyn sdng đt có tài sn không bkê biên đ bo đm thi hành án;

 

1.4.   Vic giao kết Hp đng này hoàn toàn tnguyn, không bla di, không bị ép buc;

1.5.  Thc hin đúng và đy đcác thothun đã ghi trong Hp đng này.

 

2.  Bên B cam đoan:

 

2.1. Nhng thông tin vnhân thân đã ghi trong Hp đng này là đúng s tht;

 

2.2.  Đã xem xét k, biết rõ vtài sn gn lin vi đt, tha đt có tài sn nêu ti Điu  1 ca Hp đng này và các giy tvquyn shu tài sn gn lin vi đt, quyn sdng đt;

2.3.   Vic giao kết Hp đng này hoàn toàn tnguyn, không bla di, không bị ép buc;

2.4.  Thc hin đúng và đy đcác thothun đã ghi trong Hp đng này.

 

 

 

ĐIU .......

 

.............................................................................................

 

 

i vi các điu khon nêu trên các bên giao kết hp đng có thghi thêm ni dung vào điu khon đó, cũng có thghi thêm điu khon mi vào hp đng; ni dung, điu khon ghi thêm không được vi phm điu cm ca pháp lut, không trái đo đc xã  hi)

ĐIU .......

 

ĐIU KHON CUI CÙNG

 


Hai bên đã hiu rõ quyn, nghĩa v, li ích hp pháp ca mình và hu qupháp lý ca vic giao kết Hp đng này.

 

 

 

 


Bên A

 

(Ký và ghi rõ htên)


Bên B

 

(Ký và ghi rõ htên)

 


LI CHNG CA CÔNG CHNG VIÊN

 

 

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bng ch..............................................),

 

ti Phòng Công chng s ......... tnh/thành ph.....................................................,

 


tôi   .............................................,   Công   chng   viên   Phòng   Công   chng s

tnh/thành ph..............................................,


..........

 


 

 

 

CÔNG CHNG:

 

 

­      Hp  đng  mua  bán  tài  sn  gn  lin  vi  đt  được  giao  kết  gia  bên  A          là ................................................................................................................................. bên

B là …….................................................................……............................; các bên đã t

nguyn thothun giao kết hp đng;

 

 

 

­   Ti thi đim công chng, các bên đã giao kết hp đng có năng lc hành vi dân sphù hp theo quy đnh ca pháp lut;

 

 

­   Ni dung thothun ca các bên trong hp đng không vi phm điu cm ca pháp lut, không trái đo đc xã hi;

 

 

­   Các bên giao kết đã đc/nghe công chng viên đc Hp đng này, đã đng ý toàn bni dung ghi trong hp đng và đã ký/đim chvào Hp đng này trước scó mt ca tôi;

 


 

 

­     Hp  đng  này  được  làm  thành  ..........  bn  chính  (mi  bn  chính  gm  ....... t,

........trang), giao cho:

 

+ Bên A ...... bn chính;

 

+ Bên B ....... bn chính;

 

Lưu ti Phòng Công chng mt bn chính.

 

 

 

Scông chng....................., quyn s...................TP/CC­SCC/HĐGD.

 

 

 

CÔNG CHNG VIÊN

 

(Ký, đóng du và ghi rõ htên)