CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp ­ Tdo ­ Hnh phúc
­­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­­­
BIÊN BN GIAO NHN TIN ĐT CC
S: …./17T9/THNC
Hôm nay, ngày …. Tháng… năm 20….;
ti Hà Ni, Chúng tôi gm :
I. BÊN A:
BÊN NHN TIN ĐT CC
(Sau đây được gi là
"Bên A")
Ông:
CMND s:
Hkhu:
Và v:
CMND s:
Hkhu:
Là đng s hu căn h s
, tng
, nhà , Khu đô th Trung Hoà ­ Nhân
Chính, qun Thanh Xuân, Hà Ni.
II. BÊN B:
BÊN GIAO TIN ĐT CC
LUT SƯ TƯ VN PHÁP LUT TRC TUYN (24h/7) GI:
1900 6816 hoc 1900 6916
(Sau đây được gi là
"Bên B")
Ông:
CMND s:
Hkhu:
Và v:
CMND s:
Hkhu:
Hai bên đã tiến hành lp Biên bn giao nhn tin đt cc theo Thothun đt cc
chuyn nhượng quyn shu căn hs…/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai
bên đã ký kết, vi ni dung như sau:
1.
Bên A đã nhn dstin đt cc do Bên B giao là: .......000.000 đng (......
triu đng chn).
2.
Lý do đt cc: Thc hin theo đúng quy đnh ti Điu 3 ca Thothun đt
cc.
3.
Stin đt cc này sđược trvào stin thanh toán ln thnht theo quy
đnh ti đim a khon 4.3 Điu 4 ca Thothun đt cc.
4.
Biên bn giao nhn tin đt cc này được lp thành 02 bn ging nhau, mi
bên
gi
01 bn
đ
làm bng
chng cho
vic
thc
hin Tho
thun
đt
cc
chuyn nhượng quyn shu căn hs
, ngày ././20...
BÊN NHN ĐT CC
BÊN ĐT CC
LUT SƯ TƯ VN PHÁP LUT TRC TUYN (24h/7) GI:
1900 6816 hoc 1900 6916
LUT SƯ TƯ VN PHÁP LUT TRC TUYN (24h/7) GI:
1900 6816 hoc 1900 6916