Mẫu 07: Dành cho quan, đơn v tổng hợp số liệu các quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC báo cáo về các trường hợp hồ giải
quyết bị quá hạn
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH CÀ MAU
Độc lập - T do - Hạnh phúc
--------
----------------
Số:
/BC-UBND
Mau, ngày
tháng
năm 2012
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG
TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH1 TRONG QUÝ III NĂM 2012
Kính gi: Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính).
1. Tng hợp nguyên nhân quá hạn
STT
Lĩnh vực, công việc giải quyết
S lượng
Nguyên nhân quá hạn
Ghi chú
h
1
2
3
4
5
1
Thành lập và hoạt động ca doanh nghiệp
08
03 hồ sơ đăng ký thay đổi chờ bổ sung hồ sơ,
05 hồ sơ đăng ký mới trễ do mã số trả chậm.
2
Lĩnh vực Ngân sách nhà nước
03
Do chủ đầu tư chưa cung cấp đủ hồ sơ theo
quy định.
3
Lĩnh vực pháp cấp huyện
20
Do bộ phận tham mưu thẩm tra hồ sơ trễ.
4
Lĩnh vực Giao thông Vận tải cấp huyện
01
Do bộ phận tham mưu thẩm tra hồ sơ trễ.
5
Lĩnh vực Đất đai cấp
08
Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn, người
dân tranh chấp không hợp tác, chồng lấn với
đất công do xã qun lý, không chấp nhận giải
quyết của UBND cấp xã.
Tổng số:
2. Các trường hợp quá hạn do quy định hành chính
a) a1x5:
1 Các trường hợp tồn đọng nêu tại cột số 11 của mẫu báo cáo 01, 02, 03, 04, 05, 06
STT
Tên TTHC
Nội dung vưóng mắc
Văn bản QPPL
1
2
3
4
I
Lĩnh vực A
1
Thủ tục hành chính 1
Chưa rõ ràng ở quy định về
Quy định tại Điều ... Khoản ... Điểm... của Nghị định
(ví dthủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình,
nhà ở riêng lẻ)
điều kiện ... (ví d điều kiện về
khu dân hiện hữu, ổn định)
số.../.../NĐ-CP ngày ... tháng... năm ... của Chính phủ về
….
(ví dụ: quy định tại Khoản 7 Điều 4 của Quyết định số
68/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của UBND
TP HCM v cấp phép xây dựng và quản xây dựng theo
giấy phép trên địa bàn thành ph Hồ Chí Minh);
2
Thủ tục hành chính 2
II
Lĩnh vực B
1
Thtc hành chính 3
2
Thủ tục hành chính 4
3
Thủ tục hành chính 5
b) a2x3: