CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
----------o0o----------
HỒ
THEO
DÕI,
QUẢN
HOẠT
ĐỘNG
PHÒNG
CHÁY
CHỮA
CHÁY
Tên sở:
NHÀ HÀNG SƯỜN CAY
Địa chỉ:
27 Quang Đạo, thành phố Huế
Điện thoại:
……………………………………………………………………………………………
Huế, ngày 28
tháng 12 năm 2016
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
QUYẾT ĐỊNH
LẬP HỒ THEO DÕI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
sở:
Nhà hàng Sườn Cay
Địa chỉ:
27 Quang Đạo, TP Huế
Tôi tên là:
Ngô Thị Thanh Hiền
Chức vụ:
Chủ Nhà hàng Sườn Cay
Phê duyệt lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC
Hồ sơ loại III để lưu tại cơ sở và đăng ký tại Cơ quan PCCC.
TP Huế, ngày 28
tháng 12
năm 2016
Người lập tên
Ngô Thị Thanh Hiền
THỐNG TÀI LIỆU TRONG HỒ
STT
Trích yếu
Từ tờ đến tờ
Chuyển dịch tài
liệu
01
Quyết định hồ sơ theo dõi công
tác phòng cháy chữa cháy
02
Quyết định thành lập Ban chỉ
huy phòng cháy chữa cháy.
03
Quyết định thành lập lực lượng
phòng Cháy Chữa Cháy.
04
Danh sách Đội phòng cháy chữa
cháy cơ sở
05
Công tác tuyên truyền phòng
cháy chữa cháy
06
Công tác huấn luyện phòng cháy
chữa cháy
07
Thống kê phương tiện dụng cụ
chữa cháy.
08
Phương án chữa cháy cụ thể