CÔNG TY TNHH MTV CNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM................................... Đc lp ­ Tdo  ­ Hnh phúc

 

 

BIÊN BN TRLI HÀNG BÁN

Hôm nay ngày ... tháng ... năm ....., chúng tôi gm có:

Bên A (Bên bán): .........................................................

Đa ch: .........................................................

Đin thoi: ....................................... Fax: ................................... Tài khon: ................ ti Ngân hàng ...................................

Mã sthuế: ......................................

Do bà: ................................ Giám đc làm đi din

 

Bên B (Bên mua): ......................................

Đa ch: .......................................

Đin thoi : .................. Fax : .......................

Tài khon : ............................ ti Ngân hàng ............................................... Mã sthuế : ....................................

Do ông: .......................... Giám đc làm đi din

 

Ngày ....................., Bên B có mua 1 lô hàng theo hóa đơn s.............. xut ngày ................ vi stin là .........................

(Bng ch: ................................................)

 

Sau khi sdng, bên B nhn thy hàng hóa không đt cht lượng theo yêu cu nên đnghxut trli hàng. Cthnhư sau:

STT

Tên hàng hóa,dch v

ĐVT

S

Lượng

Đơn Giá

Thành Tin

1

.....................

Kg

............

...........

...........

2

............................

Kg

...........

...........

...........

3

......................

Kg

..........

...........

...........

4

Thành tin trước thuế

 

 

 

...........

5

Thuế VAT 10%

 

 

 

...........

6

Thành tin sau thuế

 

 

 

...........

(Bng ch: ...........................................................................................)

 

Biên bn này xác nhn rng Bên B nht trí trli hàng và Bên A nht trí nhn li shàng   trên.

Bên B có trách nhim xut trli hóa đơn cho Bên A shàng đã nêu trên.

Biên bn này được lp thành 02 bn, bên A gi01 bn, bên B gi01 bn, có giá trngang nhau.

 

ĐI DIN BÊN A ĐI DIN BÊN B

Giám Đc Giám Đc