Biểu mẫu Biên bản trả lại hàng bán

  • 30/08/2018 05:11:30
  • 9894 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu Biên bản trả lại hàng bán dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.31 M, số trang : 1

Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV CNG HÒA XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM................................... Đc lp ­ Tdo  ­ Hnh phúc

 

 

BIÊN BN TRLI HÀNG BÁN

Hôm nay ngày ... tháng ... năm ....., chúng tôi gm có:

Bên A (Bên bán): .........................................................

Đa ch: .........................................................

Đin thoi: ....................................... Fax: ................................... Tài khon: ................ ti Ngân hàng ...................................

Mã sthuế: ......................................

Do bà: ................................ Giám đc làm đi din

 

Bên B (Bên mua): ......................................

Đa ch: .......................................

Đin thoi : .................. Fax : .......................

Tài khon : ............................ ti Ngân hàng ............................................... Mã sthuế : ....................................

Do ông: .......................... Giám đc làm đi din

 

Ngày ....................., Bên B có mua 1 lô hàng theo hóa đơn s.............. xut ngày ................ vi stin là .........................

(Bng ch: ................................................)

 

Sau khi sdng, bên B nhn thy hàng hóa không đt cht lượng theo yêu cu nên đnghxut trli hàng. Cthnhư sau:

STT

Tên hàng hóa,dch v

ĐVT

S

Lượng

Đơn Giá

Thành Tin

1

.....................

Kg

............

...........

...........

2

............................

Kg

...........

...........

...........

3

......................

Kg

..........

...........

...........

4

Thành tin trước thuế

 

 

 

...........

5

Thuế VAT 10%

 

 

 

...........

6

Thành tin sau thuế

 

 

 

...........

(Bng ch: ...........................................................................................)

 

Biên bn này xác nhn rng Bên B nht trí trli hàng và Bên A nht trí nhn li shàng   trên.

Bên B có trách nhim xut trli hóa đơn cho Bên A shàng đã nêu trên.

Biên bn này được lp thành 02 bn, bên A gi01 bn, bên B gi01 bn, có giá trngang nhau.

 

ĐI DIN BÊN A ĐI DIN BÊN B

Giám Đc Giám Đc

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ