Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng

Đăng ngày 4/25/2019 4:46:36 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 35 | Page: 150 | FileSize: 4.77 M | File type: PDF
Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. Mục tiêu tổng quát của đề tài đó là đề xuất được quy trình phòng trừ tổng hợp đối với sâu bệnh hại chủ yếu trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch có hiệu quả cao, dễ áp dụng và an toàn với môi trường, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Báo cáotổngkết đềtàiKHCN:Nghiên cứuứng dụngcác biện pháp phòngtrừtổnghợp sâu bệnhhạitrên cây hành tímtừsản xuất tới
bảo quản sauthuhoạch nhằm nâng caohiệu quảsản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châutỉnh SócTrăng”
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
-------------------------------
BÁO CÁO TỔNG KẾT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨUỨNG DỤNG CÁC BIỆNPHÁPPHÕNG TRỪ TỔNG
HỢPSÂU BỆNH HẠITRÊN CÂY HÀNH TÍMTỪ SẢN XUẤTTỚI
BẢO QUẢN SAUTHU HOẠCH NHẰM NÂNG CAO HIỆUQUẢ
SẢN XUẤT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER
ỞHUYỆN VĨNH CHÂU TỈNHSÓC TRĂNG
Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lộc
Thời gian thực hiện đề tài: 2009 - 2011
CầnThơ, năm 2012
Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB
1
Báo cáotổngkết đềtàiKHCN:Nghiên cứuứng dụngcác biện pháp phòngtrừtổnghợp sâu bệnhhạitrên cây hành tímtừsản xuất tới
bảo quản sauthuhoạch nhằm nâng caohiệu quảsản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châutỉnh SócTrăng”
MỤC LỤC
STT
TIÊU ĐỀ
Trang
Tóm tắt
ii
Mục lục
iii
Danh sách từ viết tắt
Danh sách bảng
Danh sách biểu đồ
I.
ĐẶT VẤN ĐỀ
1
II.
MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
2
III.
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI
NƢỚC
3
1.
Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc
3
2.
Tình hình nghiên cứu trong nƣớc
7
3.
Đặc tính một số loại thuốc sử dụng trong các thí nghiệm
13
IV.
NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
17
1.
Nội dung nghiên cứu
17
1.1
Nội dung 1: Điều tra nghiên cứu thực trạng sản xuất hành tím tại Vĩnh
17
Châu
1.2
Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu
18
bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch
1.3
Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm và chuyển giao quy trình
18
phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất
tới bảo quản sau thu hoạch
2
Vật liệu nghiên cứu
18
3
Phƣơng pháp nghiên cứu
19
3.1
Nội dung 1: Điều tra nghiên cứu thực trạng sản xuất hành tím tại Vĩnh
19
Châu.
Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB
2
Báo cáotổngkết đềtàiKHCN:Nghiên cứuứng dụngcác biện pháp phòngtrừtổnghợp sâu bệnhhạitrên cây hành tímtừsản xuất tới
bảo quản sauthuhoạch nhằm nâng caohiệu quảsản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châutỉnh SócTrăng”
3.1.1
Điều tra tình hình sản xuất và hƣớng phát triển cây hành tím tại Vĩnh
19
Châu
Sóc Trăng
3.1.2
Điều tra xác định những yếu tố hạn chế của nông dân trong kỹ thuật
19
canh tác, biện pháp phòng trừ sâu bệnh và thành phần sâu bệnh hại
trên hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch tại Vĩnh Châu –
Sóc Trăng (dùng phiếu điều tra nông hộ)
3.2.
Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu
20
bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu
hoạch
3.2.1
Hoạt động 1: Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp canh tác (mật
20
độ trồng, lƣợng phân và tỷ lệ phân hữu cơ thích hợp...) trong phòng trừ
sâu bệnh hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu
3.2.2
Hoạt động 2: Nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp sinh học và hóa học
23
trong phòng trừ sâu hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu
3.2.3
Hoạt động 3: Nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp sinh học và hóa học
26
trong phòng trừ sâu hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu
3.2.4
Hoạt động 4: Nghiên cứu ảnh hƣởng của liều lƣợng phân vô cơ, tỷ lệ
28
phân hữu cơ và mật độ trồng tới sâu bệnh hại hành tím trong quá trình
bảo quản sau thu hoạch
3.2.5
Hoạt động 5: Nghiên cứu hiệu lực của một số loại thuốc hoá học và
29
sinh học đối với sâu bệnh hại hành tím trong quá trình xử lý, bảo quản
sau thu hoạch.
3.2.6
Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ
31
sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch theo hƣớng hiệu quả và an toàn
3.3.
Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm và chuyển giao quy trình
31
phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất
tới bảo quản sau thu hoạch
3.3.1
Hoạt động 1 :Xâydựng mô hình thực nghiệm tại Vĩnh Châu-Sóc Trăng
31
3.3.2
Hoạt động 2: Tập huấn hƣớng dẫn kỹ thuật cho cán bộ địa phƣơng và
nông dân tham gia mô hình
34
3.3.3
Hoạt động 3: Tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình thử
34
nghiệm áp dụng qui trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây
hành tím
Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
35 lần xem

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. Mục tiêu tổng quát của đề tài đó là đề xuất được quy trình phòng trừ tổng hợp đối với sâu bệnh hại chủ yếu trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch có hiệu quả cao, dễ áp dụng và an toàn với môi trường, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng..

Nội dung

Báo cáotổngkết đềtàiKHCN:“Nghiên cứuứng dụngcác biện pháp phòngtrừtổnghợp sâu bệnhhạitrên cây hành tímtừsản xuất tới bảo quản sauthuhoạch nhằm nâng caohiệu quảsản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châutỉnh SócTrăng” BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ------------------------------- BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB Tên đề tài: NGHIÊN CỨUỨNG DỤNG CÁC BIỆNPHÁPPHÕNG TRỪ TỔNG HỢPSÂU BỆNH HẠITRÊN CÂY HÀNH TÍMTỪ SẢN XUẤTTỚI BẢO QUẢN SAUTHU HOẠCH NHẰM NÂNG CAO HIỆUQUẢ SẢN XUẤT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER ỞHUYỆN VĨNH CHÂU TỈNHSÓC TRĂNG Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lộc Thời gian thực hiện đề tài: 2009 - 2011 CầnThơ, năm 2012 Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB 1 Báo cáotổngkết đềtàiKHCN:“Nghiên cứuứng dụngcác biện pháp phòngtrừtổnghợp sâu bệnhhạitrên cây hành tímtừsản xuất tới bảo quản sauthuhoạch nhằm nâng caohiệu quảsản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châutỉnh SócTrăng” MỤC LỤC STT TIÊU ĐỀ Trang Tóm tắt ii Mục lục iii Danh sách từ viết tắt Danh sách bảng I. II. III. 1. 2. 3. IV. 1. 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 Danh sách biểu đồ ĐẶT VẤN ĐỀ 1 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI 3 NƢỚC Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc 3 Tình hình nghiên cứu trong nƣớc 7 Đặc tính một số loại thuốc sử dụng trong các thí nghiệm 13 NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 Nội dung nghiên cứu 17 Nội dung 1: Điều tra nghiên cứu thực trạng sản xuất hành tím tại Vĩnh 17 Châu Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu 18 bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm và chuyển giao quy trình 18 phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch Vật liệu nghiên cứu 18 Phƣơng pháp nghiên cứu 19 Nội dung 1: Điều tra nghiên cứu thực trạng sản xuất hành tím tại Vĩnh 19 Châu. Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB 2 Báo cáotổngkết đềtàiKHCN:“Nghiên cứuứng dụngcác biện pháp phòngtrừtổnghợp sâu bệnhhạitrên cây hành tímtừsản xuất tới bảo quản sauthuhoạch nhằm nâng caohiệu quảsản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châutỉnh SócTrăng” 3.1.1 3.1.2 3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Điều tra tình hình sản xuất và hƣớng phát triển cây hành tím tại Vĩnh 19 Châu– Sóc Trăng Điều tra xác định những yếu tố hạn chế của nông dân trong kỹ thuật 19 canh tác, biện pháp phòng trừ sâu bệnh và thành phần sâu bệnh hại trên hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch tại Vĩnh Châu – Sóc Trăng (dùng phiếu điều tra nông hộ) Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu 20 bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch Hoạt động 1: Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp canh tác (mật 20 độ trồng, lƣợng phân và tỷ lệ phân hữu cơ thích hợp...) trong phòng trừ sâu bệnh hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu Hoạt động 2: Nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp sinh học và hóa học 23 trong phòng trừ sâu hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu Hoạt động 3: Nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp sinh học và hóa học 26 trong phòng trừ sâu hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu Hoạt động 4: Nghiên cứu ảnh hƣởng của liều lƣợng phân vô cơ, tỷ lệ 28 phân hữu cơ và mật độ trồng tới sâu bệnh hại hành tím trong quá trình bảo quản sau thu hoạch Hoạt động 5: Nghiên cứu hiệu lực của một số loại thuốc hoá học và 29 sinh học đối với sâu bệnh hại hành tím trong quá trình xử lý, bảo quản sau thu hoạch. Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ 31 sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch theo hƣớng hiệu quả và an toàn Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm và chuyển giao quy trình 31 phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch Hoạt động 1 :Xâydựng mô hình thực nghiệm tại Vĩnh Châu-Sóc Trăng 31 Hoạt động 2: Tập huấn hƣớng dẫn kỹ thuật cho cán bộ địa phƣơng và 34 nông dân tham gia mô hình Hoạt động 3: Tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình thử 34 nghiệm áp dụng qui trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB 3 Báo cáotổngkết đềtàiKHCN:“Nghiên cứuứng dụngcác biện pháp phòngtrừtổnghợp sâu bệnhhạitrên cây hành tímtừsản xuất tới bảo quản sauthuhoạch nhằm nâng caohiệu quảsản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châutỉnh SócTrăng” 3.3.4 3.3.5 V. 1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3. Hoạt động 4: Xây dựng mô hình bảo quản hành tím sau thu hoạch 34 Hoạt động 5: Tổ chức hội thảo thực địa đánh giá kết quả bảo quản sau 36 thu hoạch và quảng bá nhân rộng mô hình bảo quản hành tím sau thu hoạch KÉT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 36 Kết quả nghiên cứu khoa học 36 Điều tra nghiên cứu thực trạng sản xuất hành tím tại Vĩnh Châu 36 Điều tra tình hình sản xuất và hƣớng phát triển cây hành tím tại Vĩnh 36 Châu– Sóc Trăng Điều tra tình hình canh tác, sâu bệnh gây hại và biện pháp phòng trừ 37 sâu bệnh trên hành tím tại Vĩnh Châu – Sóc Trăng Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính 49 trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp canh tác (mật độ trồng, 49 lƣợng phân và tỷ lệ phân hữu cơ thích hợp...) trong phòng trừ sâu bệnh hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu Kết quả nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp sinh học và hóa học trong 61 phòng trừ sâu hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu

Tài liệu liên quan