Báo cáotổngkết đềtàiKHCN:Nghiên cứuứng dụngcác biện pháp phòngtrừtổnghợp sâu bệnhhạitrên cây hành tímtừsản xuất tới
bảo quản sauthuhoạch nhằm nâng caohiệu quảsản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châutỉnh SócTrăng”
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
-------------------------------
BÁO CÁO TỔNG KẾT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨUỨNG DỤNG CÁC BIỆNPHÁPPHÕNG TRỪ TỔNG
HỢPSÂU BỆNH HẠITRÊN CÂY HÀNH TÍMTỪ SẢN XUẤTTỚI
BẢO QUẢN SAUTHU HOẠCH NHẰM NÂNG CAO HIỆUQUẢ
SẢN XUẤT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER
ỞHUYỆN VĨNH CHÂU TỈNHSÓC TRĂNG
Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lộc
Thời gian thực hiện đề tài: 2009 - 2011
CầnThơ, năm 2012
Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB
1
Báo cáotổngkết đềtàiKHCN:Nghiên cứuứng dụngcác biện pháp phòngtrừtổnghợp sâu bệnhhạitrên cây hành tímtừsản xuất tới
bảo quản sauthuhoạch nhằm nâng caohiệu quảsản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châutỉnh SócTrăng”
MỤC LỤC
STT
TIÊU ĐỀ
Trang
Tóm tắt
ii
Mục lục
iii
Danh sách từ viết tắt
Danh sách bảng
Danh sách biểu đồ
I.
ĐẶT VẤN ĐỀ
1
II.
MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
2
III.
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI
NƢỚC
3
1.
Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc
3
2.
Tình hình nghiên cứu trong nƣớc
7
3.
Đặc tính một số loại thuốc sử dụng trong các thí nghiệm
13
IV.
NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
17
1.
Nội dung nghiên cứu
17
1.1
Nội dung 1: Điều tra nghiên cứu thực trạng sản xuất hành tím tại Vĩnh
17
Châu
1.2
Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu
18
bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch
1.3
Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm và chuyển giao quy trình
18
phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất
tới bảo quản sau thu hoạch
2
Vật liệu nghiên cứu
18
3
Phƣơng pháp nghiên cứu
19
3.1
Nội dung 1: Điều tra nghiên cứu thực trạng sản xuất hành tím tại Vĩnh
19
Châu.
Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB
2
Báo cáotổngkết đềtàiKHCN:Nghiên cứuứng dụngcác biện pháp phòngtrừtổnghợp sâu bệnhhạitrên cây hành tímtừsản xuất tới
bảo quản sauthuhoạch nhằm nâng caohiệu quảsản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châutỉnh SócTrăng”
3.1.1
Điều tra tình hình sản xuất và hƣớng phát triển cây hành tím tại Vĩnh
19
Châu
Sóc Trăng
3.1.2
Điều tra xác định những yếu tố hạn chế của nông dân trong kỹ thuật
19
canh tác, biện pháp phòng trừ sâu bệnh và thành phần sâu bệnh hại
trên hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch tại Vĩnh Châu –
Sóc Trăng (dùng phiếu điều tra nông hộ)
3.2.
Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu
20
bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu
hoạch
3.2.1
Hoạt động 1: Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp canh tác (mật
20
độ trồng, lƣợng phân và tỷ lệ phân hữu cơ thích hợp...) trong phòng trừ
sâu bệnh hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu
3.2.2
Hoạt động 2: Nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp sinh học và hóa học
23
trong phòng trừ sâu hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu
3.2.3
Hoạt động 3: Nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp sinh học và hóa học
26
trong phòng trừ sâu hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu
3.2.4
Hoạt động 4: Nghiên cứu ảnh hƣởng của liều lƣợng phân vô cơ, tỷ lệ
28
phân hữu cơ và mật độ trồng tới sâu bệnh hại hành tím trong quá trình
bảo quản sau thu hoạch
3.2.5
Hoạt động 5: Nghiên cứu hiệu lực của một số loại thuốc hoá học và
29
sinh học đối với sâu bệnh hại hành tím trong quá trình xử lý, bảo quản
sau thu hoạch.
3.2.6
Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ
31
sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch theo hƣớng hiệu quả và an toàn
3.3.
Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm và chuyển giao quy trình
31
phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất
tới bảo quản sau thu hoạch
3.3.1
Hoạt động 1 :Xâydựng mô hình thực nghiệm tại Vĩnh Châu-Sóc Trăng
31
3.3.2
Hoạt động 2: Tập huấn hƣớng dẫn kỹ thuật cho cán bộ địa phƣơng và
nông dân tham gia mô hình
34
3.3.3
Hoạt động 3: Tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình thử
34
nghiệm áp dụng qui trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây
hành tím
Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB
3