Bài giảng Nhạc sinh hoạt chia tay

  • 3 months ago
  • 6 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài giảng sưu tầm các bài hát để phục vụ cho buổi sinh hoạt chia tay tại các trường học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với với giáo viên Tổng Phụ Trách trong quá trình tổ chức, điều hành sinh hoạt chia tay như lễ tổng kết năm học, lễ ra trường... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 1.00 M, số trang : 25

Chi tiết

TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG KHOA CÔNG TÁC ĐỘI TRƯƠNG ĐÌNH DU Phó Trưởng khoa Công tác Đội 0909.44.3210 – 0963.44.3210 0906.44.3210 – 0917.44.3210 dinhdu_75@yahoo.com.vn; Web: truongdinhdu-amnhac.jimdo.com NGỒI LẠI BÊN NHAU Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi. Ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi. Giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa. Truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe. Chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường. Về ngày hôm nay với bao ước vọng. Nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng. ĐK: Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào. Nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười. Nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng. Và những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. - Hãy thắp sáng thắp sáng trong tim bạn bè. Những ước muốn ước muốn với bao hy vọng. Những sóng gió bão tố có nhau trong đời. Và gắng sống xứng đáng cho nhau. MONG ƯỚC KỈ NIỆM XƯA Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. ĐK: Nếu có ước muốn cho cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng. Sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn cho cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm. Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi. Trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa. Mai chia tay baïn ôi coù nhôù, nhôù töøng nuï cöôøi trong aùnh maét thaân quen. Mai ñi xa baïn ôi coù nhôù, nhôù töøng kyû nieäm tình baïn chia tay loøng toâi vaãn nhôù. Nhôù luùc beân nhau, nhôù kyû nieäm thaân trao. Nhôù luùc chia tay nhôù tieáng cöôøi thaân quen. Mai ñi xa roài tình ñoïng laïi nôi ñaây. CHIA TAY Vui ñaõ nhieàu roài baây giôø mình chia tay. Chuùc caùc anh chò thaønh coâng treân ñöôøng daøi. Mình chia tay hoâm nay cuøng ñi chung chí höôùng. Mình chia tay hoâm nay seõ coù nhau ngaøy mai. BAØI CA TAÏM BIEÄT Gaëp nhau ñaây roài chia tay, ngaøy daøi nhö ñaõ vuït qua trong phuùt giaây. Nieàm haêng say coøn chöa phai, ñöôøng tröôøng soâng nuùi heïn mai ta sum vaày. Coøn trong ta, tình bao la, cuoäc ñôøi nieân thieáu böøng leân trong bao öôùc mô. Roài suy tö, lôøi ñeâm qua, daën loøng haõy nhôù lôøi yeâu thöông nhaén veà. Röøng linh thieâng, röøng Lam Sôn, röøng traàm leân tieáng goïi caây xanh Chí Linh. Veà queâ höông, veà Chi Laêng. Ñöôøng veà xao xuyeán löûa nung soi maùu hoàng. GIAÂY PHUÙT BEÂN Nhöõng giaâyUphuùt vui beân nhau qua roài. Chæ coøn laïi trong tim ta laø noãi nhôù. Chæ coøn laïi trong tim ta laø kyû nieäm. Taïm bieät nheù! Taïm bieät nheù! Baïn ôi! BÚP BÊ BẰNG BÔNG Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò, biết bắn, biết bơi. Búp bê bằng bông bên bạn bươm bướm. Bươm bướm bềnh bồng bỏ bạn bay bay. Bươm bướm bay, bươm bướm bay. Bỏ bạn bỏ bè, bỏ búp bê. Bươm bướm bay, bươm bướm bay. Búp bê buồn buồn, biền biệt bay bay. CA TAÏM BIEÄT Vì ñaâu anh em chuùng ta, giôø ñaây saép cuøng buøi nguøi xa caùch. Côù sao ta khoâng coøn troâng roài ñaây coù ngaøy mình coøn gaëp nhau. Caùch nhau nhöng ta haèng vui vì nay bieát sau coøn ngaøy sung söôùng. Caùch xa nhöng ta haèng mong roàiñaây coù ngaøy mình coøn HAÙT CHIA TAY 1 Naém tay nhau thaät laâu, baïn ôi. Moät ngaøy vui mau choùng ñaõ qua. Giôø ñaây, baïn ôi ñeán luùc chia tay. Haùt vôùi nhau baøi ca tình baïn. Giôø chia tay xin nhôù nhau nhieàu hôn. Heïn nhau moät ngaøy gaëp HAÙT CHIA TAY 2 Giôø chia tay, giôø chia tay đaõ saép ñeán roài baïn ôi! Naøo cuøng haùt, naøo cuøng haùt vang leân ñoùn chaøo ngaøy môùi. Ta haùt ca vang vang trong giôø taïm bieät, ta giöõ trong tim ta nhöõng ngaøy vui ñaõ qua. Taïm bieät nheù! Taïm bieät nheù! Ñaõ ñeán giôø chia tay. Taïm bieät nheù! Taïm bieät nheù! Duø caùch xa nhöng ta vaãn nhôù nhau hoaøi. Heïn gaëp nheù! Heïn gaëp nheù! Ñaõ ñeán giôø chia tay. Heïn gaëp nheù! Heïn gaëp nheù! Duø caùch xa nhöng ta vaãn nhôù nhau hoaøi. CHIA TAY TÌNH BAÏN Theá laø taphaûi chia tay nhö traêm soâng cuøng veà bieån roäng. Theá laø taphaûi xanhau, ngaøn ñaøi hoa keát thaønh voøng hoa. Tuoåi xuaân traøn ñaày söùc soáng. Khoâng ngaïi gìñeán baõo gioâng. Caàm taycöù maõi baâng khuaâng. Mong saotình baïn beàn laâu. (2 laàn). DAÂY THAÂN AÙI Dây thân ái lan rộng muôn nhà. Tay sắp xa, nhưng tim không xa. Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng. Ca hát vang không gian đơm hoa. Đường tuy xa nhưng tình bao la. Tiến bước theo hương thơm ngàn lưu truyền. Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần. Gang thép ta chia tay đừng buồn. HEÏN GAËP NHAU 1. Qua roài nhöõng ngaøy vui, anh em ta vaãn coøn löu luyeán. Bay veà nhöõng mieàn xa, ñoâi tay ta ñaép xaây tình ngöôøi. ĐK: Heïn gaëp nhau trong nieàm mô öôùc. Heïn gaëp nhau treân ñaát nöôùc chuùng mình. 2. Baây giôø ñaõ chia tay, trong tim ta vaãn coøn xao xuyeán. Con ñöôøng tôùi töông lai, löu luyeán chi caùch xa ngaøn truøng. TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG KHOA CÔNG TÁC ĐỘI TRƯƠNG ĐÌNH DU Phó Trưởng khoa Công tác Đội 0909.44.3210 – 0963.44.3210 0906.44.3210 – 0917.44.3210 dinhdu_75@yahoo.com.vn; Web: truongdinhdu-amnhac.jimdo.com LUÙC THUÙ VUI Luùc thuù vui naøy loøng coøn quyeán luyeán anh em chuùng mình. Luùc thuù vui naøy loøng mình nhöõng muoán anh em thaáu tình. Rôøi tay nhau nhôù laâu nheù. Tình anh em chôù queân nheù. Loøng anh em nhôù nhau tuy xa maø hoaù ra gaàn. Quyeán luyeán nhau laø tình mình ñeán vôùi anh em ôû Ñoaøn. Quyeán luyeán nhau laø tình mình ñoái vôùi anh em caùc Ñaõ ñeán giôø chia tay, hoâm nay. Baïn thaân yeâu nay saép xa rồi. Ta taïm bieät chia tayôû ñaây. Trong phuùt giaây löu luyeán nôi naøy. Ta taïm bieätchia taynôi ñaây. Ñem aùnh saùng soi roïiban ngaøy. Ñem aùnh löûa baäp buøng ñeâm ñeâm. Heïn ngaøy mai, ta laïi coù nhau (Heïn ngaøy mai... ta laïi beân PHUÙT CHIA TAY Trong giaây phuùt chia tay. Tay caàm tay buøi nguøi. OÂi quanh ngôõ khi vaøo nay ta môùi chia tay ngaøy naøo bôõ löu luyeán vaán vöông nhôù thöông trong loøng Cuøng caàm tay ca haùt ôù ô trong voøng tay baïn beø. noùi bao Ta chia tay trong laàn naøy muoán ñieàu ñeâm lieân hoan vui haùt, haùt ca, haùt ca vui ñuøa. Nay ta coù xa nhau, nhöng ngaøy mai ta laïi gaàn. Ta chia tay ñeâm hoäi naøy. Chia tay ta nhôù maõi... Naøy baïn thaân ôi! (Heïn ngaøy mai sau) RÔØI TAY Rời tay phuùt ôi! Vui leân vui đi! chia ly. Baïn ñi. Bạn hỡi, Gian khoù Luoân nhớ ta khoâng neà. nhau trong đời. Töø ñaây caùch xa. TAÏM BIEÄT Ñaõ ñeán giôø taïm bieät. Taïm xa caùch nhau roài. Nhöng trong tim moãi ngöôøi coøn bao nhieâu vaán vöông. Ñaõ ñeán giôø taïm bieät. Taïm xa caùch nhau roài. Nhöng taluoân tin raèng voøng troøn seõ keát ngaøy mai. Thoâi nheù! Taïm bieät. Thoâi nheù heïn mai. Thoâi nheù Thoâi nheù! Taïm bieät. heïn mai. (2 lần) TẠM BIỆT BÚP BÊ THÂN YÊU Tạm biệt Búp bê thân yêu. Tạm biệt Gấu Misa nhé. Tạm biệt ThỏTrắng xinh xinh. Mai em vào lớp 1 rồi. Nhớlắm quên sao được, trường Mầm non thân yêu. (2 lần) TAÂM TÌNH Naøo ta cuøng haùt leân vaø cuøng voã tay. 1 ­ 1 ­ 1 2 3 4 5. Ñeå nhôù maõi hoâm nay baèng lôøi ca chan chöùa thaâm tình. Naøo ta cuøng haùt leân vaø cuøng voã tay. 1 ­ 1 ­ 1 2 3 4 5. Ñeå nhôù maõi hoâm nay. Duø ngaøy mai ta taïm chia tay. ÑEÁN BEÂN NHAU Ñeán beân nhau noái laïi voøng tay Ñeán beân nhau ta trao nhau nieàm meâ say Ñeán beân nhau ta nhôù trao nhau nuï cöôøi Ñeán beân nhau ta noái troïn tình thieát tha Ñeán beân nhau haùt moät baøi ca Ñeán beân nhau ta trao nhau loøng vò tha ÑEÁN BEÂN NHAU Ñeán beân nhau noái laïi voøng tay Ñeán beân nhau ta trao nhau nieàm meâ say Ñeán beân nhau ta nhôù trao nhau nuï cöôøi Ñeán beân nhau ta noái troïn tình thieát tha Ñeán beân nhau haùt moät baøi ca Ñeán beân nhau ta trao nhau loøng vò tha ÑEÁN BEÂN NHAU Ñeán beân nhau noái laïi voøng tay Ñeán beân nhau ta trao nhau nieàm meâ say Ñeán beân nhau ta nhôù trao nhau nuï cöôøi Ñeán beân nhau ta noái troïn tình thieát tha Ñeán beân nhau haùt moät baøi ca Ñeán beân nhau ta trao nhau loøng vò tha

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ