Một số quốc gia trên thế giới – Thể chế pháp luật kinh tế: Phần 1

  • 1 month ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nội dung của ebook trình bày tổng quan về thể chế pháp luật kinh tế; thể chế pháp luật kinh tế hợp chủng quốc Hoa Kỳ; thể chế pháp luật kinh tế cộng hòa liên Bang Đức; thể chế pháp luật kinh tế Úc; thể chế pháp luật kinh tế Malaysia.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.61 M, số trang : 299

Chi tiết

Dự án “Hỗ trợ tái cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam”
THỂ CHẾ PHÁP LUẬT KINH TẾ
MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
(Sách chuyên khảo)
nhà xuât bản tài chính
CHỦ BIÊN:
- TS. Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- ThS. Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của
Quốc hội;
- TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản
lý Kinh tế Trung ương.
BIÊN TẬP:
- Nguyễn Văn Phúc,
- Nguyễn Minh Sơn,
- Dương Thùy Dung.
THAM GIA BIÊN SOẠN:
- PGS.TS. Nguyễn Như Phát, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;
- PGS.TS. Dương Đăng Huệ, Trung tâm Thông tin, Tư vấn
Pháp luật, Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp, Bộ Tư pháp;
- PGS.TS. Thị Thu Thủy, Đại học Quốc gia Hà Nội;
- TS. Nguyễn Văn Cương, Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp;
- TS. Thị Lan Anh, Đại học Luật Hà Nội;
- TS. Nguyễn Bình, Khoa Pháp luật Thương mại Quốc tế,
Đại học Luật Hà Nội;
- TS. Hoàng Minh Hiếu, Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội;
- NCS. Đỗ Minh Tuấn, Công ty Luật Châu Á (AsiaLaw);
- ThS. Nguyễn Thị Dung, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;
- ThS. Quảng Thùy Trang, Trường Kinh tế, Đại học Sydney, Úc.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................................................10
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỂ CHẾ PHÁP LUẬT KINH TẾ....13
I. QUAN NIỆM VỀ THỂ CHẾ PHÁP LUẬT KINH TẾ...............................13
II. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỂ CHẾ PHÁP LUẬT
KINH TẾ CỦA CÁC QUỐC GIA.......................................................................16
2.1. Các lý thuyết về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và pháp luật...16
2.2. Các nghiên cứu thực chứng về mối liên hệ giữa thể chế pháp luật
và mức độ phát triển kinh tế............................................................................20
III. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ.........................................................23
IV. PHÁP LUẬT VỀ CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH................................27
V. PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH...28
CHƯƠNG II: THỂ CHẾ PHÁP LUẬT KINH TẾ HỢP CHỦNG
QUỐC HOA KỲ......................................................................................... 32
I. TỔNG QUAN..........................................................................................................32
1.1. Khái quát chung về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ..................................32
1.2. Khái quát chung về nền kinh tế Hoa Kỳ................................................35
1.3. Vai trò của pháp luật đối với phát triển kinh tế....................................36
II. PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT,
KINH DOANH...........................................................................................................38
2.1. Chính sách ưu đãi thuế.............................................................................38
2.2. Chính sách hỗ trợ tài chính......................................................................41
2.3. Các chính sách hỗ trợ khác.......................................................................44
III. PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG..............45
3.1. Pháp luật về thị trường hàng hóa.............................................................45
3.1.1. Nghĩa vụ bảo đảm sản phẩm............................................................45
3.1.2. Trách nhiệm sản phẩm......................................................................46
3.2. Pháp luật về thị trường tài chính.............................................................48
3.2.1. Pháp luật về ngăn ngừa kiểm soát rủi ro hệ thống...................48
3.2.2. Pháp luật về giao dịch bảo đảm công cụ hiệu quả bảo vệ
chủ nợ trong các quan hệ nghĩa vụ..............................................................56
3.3. Pháp luật về thị trường bất động sản......................................................58
5

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ