Y BAN NHÂN DÂN
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
TNH KHÁNH HÒA
Đc lp ­ T do ­ Hnh phúc
­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­
S: 3324/QĐ­UBND
Khánh Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2017
QUYT ĐNH
BAN HÀNH QUY CHTCHC VÀ HOT ĐNG CA BAN QUN LÝ DÁN ĐU TƯ
XÂY DNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DNG VÀ CÔNG NGHIP TNH KHÁNH HÒA
Y BAN NHÂN DÂN TNH KHÁNH HÒA
Căn c Lut T chc chính quyn đa phương ngày 19/6/2015;
Căn c Lut Đu tư công s 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn c Lut Xây dng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn c Ngh đnh s 59/2015/NĐ­CP ngày 18/6/2015 ca Chính ph v Qun lý d án đu tư
xây dng;
Căn c Ngh đnh 42/2017/NĐ­CP ngày 05/4/2017 ca Chính ph v sa đi, b sung mt s
điu Ngh đnh s 59/2015/NĐ­CP;
Căn c Ngh đnh s 16/2015/NĐ­CP ngày 14/02/2015 ca Chính ph Quy đnh cơ chế t ch
ca đơn v s nghip công lp;
Căn c Ngh đnh s 16/2016/NĐ­CP ngày 16/3/2016 ca Chính ph v qun lý và s dng vn
h tr phát trin chính thc (ODA), vn vay ưu đãi các nhà tài tr;
Căn c Ngh đnh s 141/2016/NĐ­CP ngày 10/10/2016 ca Chính ph v vic ban hành quy
đnh cơ chế t ch ca đơn v s nghip công lp trong lĩnh vc s nghip kinh tế và s nghip
khác;
Căn c Thông tư s 16/2016/TT­BXD ngày 30/6/2016 ca B Xây dng Hướng dn thc hin
mt s điu ca Ngh đnh s 59/2015/NĐ­CP ngày 18/6/2015 ca Chính ph v hình thc t
chc qun lý d án đu tư xây dng;
Căn c Quyết đnh s 4051/QĐ­UBND ngày 27/12/2016 ca UBND tnh Khánh Hòa v vic đi
tên Ban Qun lý d án các công trình xây dng dân dng tnh Khánh Hòa thành Ban Qun lý d
án Đu tư xây dng các công trình Dân dng và Công nghip tnh Khánh Hòa và kin toàn t
chc;
Xét đ ngh ca Giám đc Ban Qun lý d án Đu tư xây dng các công trình Dân dng và
Công nghip tnh Khánh Hòa ti T trình s 710/DD&CN­HCTC ngày 22/9/2017 và đ ngh ca
Giám đc S Ni v ti Công văn s 2224/SNV­TCBC ngày 10/10/2017,
QUYT ĐNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này Quy chế tchc và hot đng Ban Qun lý dán
Đu tư xây dng các công trình Dân dng và Công nghip tnh Khánh Hòa.
Quy chế tchc và hot đng ca Ban Qun lý dán Đu tư xây dng các công trình Dân dng
và Công nghip tnh Khánh Hòa gm có 07 Chương và 21 Điu.
Điu 2. Quyết đnh này có hiu lc ktngày ký và thay thế Quyết đnh s519/QĐ­UBND
ngày 24/02/2010 ca UBND tnh Khánh Hòa vvic phê duyt Quy chế tchc và hot đng
ca ban Qun lý Dán các công trình xây dng dân dng.
Điu 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh; Giám đc Ban Qun lý dán Đu tư xây dng
các công trình Dân dng và Công nghip tnh Khánh Hòa; Thtrưởng các s, ban, ngành và Ch
tch y ban nhân dân các huyn, thxã, thành phchu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.
TM. Y BAN NHÂN DÂN
Nơi nhn:
CH TCH
­ Như Điu 3;
­ TT Tnh y, TT HĐND tnh;
­ CT và các Phó CT UBND tnh;
­ SNi v;
­ Trung tâm Công báo tnh;
­ Lưu: VT, MN, HP.
Lê Đc Vinh
QUY CH
TCHC VÀ HOT ĐNG CA BAN QUN LÝ DÁN ĐU TƯ XÂY DNG CÁC
CÔNG TRÌNH DÂN DNG VÀ CÔNG NGHIP TNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 3324/QĐ­UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 ca y ban nhân
dân tnh Khánh Hòa)
Chương I
V TRÍ PHÁP LÝ CA BAN QUN LÝ D ÁN
Điu 1. Tên Ban Qun lý d án
1. Tên giao dch: Ban Qun lý dán đu tư xây dng các công trình Dân dng và Công nghip
tnh Khánh Hòa.
2. Trsgiao dch chính: Tng 3 và 4 s16, đường Nguyn Thin Thut, phường Tân Lp,
thành phNha Trang, tnh Khánh Hòa.
3. Ban Qun lý dán đu tư xây dng các công trình Dân dng và Công nghip tnh Khánh Hòa
được đi tên tBan Qun lý dán các công trình xây dng Dân dng tnh Khánh Hòa theo
Quyết đnh s4051/QĐ­UBND ngày 27/12/2016 ca UBND tnh Khánh Hòa.
4. Người đi din theo pháp lut: Ông Nguyn Minh Dũng, Giám đc Ban Qun lý dán đu tư
xây dng các công trình Dân dng và Công nghip tnh Khánh Hòa.
5. Nơi đăng ký hot đng ca Ban Qun lý dán đu tư xây dng các công trình Dân dng và
Công nghip tnh Khánh Hòa: Tng 3 và 4 s16, đường Nguyn Thin Thut, phường Tân Lp,
thành phNha Trang, tnh Khánh Hòa.
Điu 2. V trí pháp lý
1. Ban Qun lý dán đu tư xây dng các công trình Dân dng và Công nghip tnh Khánh Hòa
là đơn vsnghip công lp có thu, trc thuc y ban nhân dân tnh; có tư cách pháp nhân, có
con du và tài khon riêng. Hot đng theo cơ chế tchvtài chính.
2. Ban Qun lý dán đu tư xây dng các công trình Dân dng và Công nghip tnh Khánh Hòa
chu schđo, qun lý vtchc và hot đng ca y ban nhân dân tnh; chu shướng dn
vchuyên môn ca cơ quan qun lý nhà nước chuyên ngành.
Chương II
CHC NĂNG, NHIM V, QUYN HN CA BAN QUN LÝ D ÁN
Điu 3. Chc năng
Ban Qun lý dán đu tư xây dng các công trình Dân dng và Công nghip tnh Khánh Hòa
thc hin các chc năng theo Quyết đnh s4051/QĐ­UBND ngày 27/12/2016 ca UBND tnh
Khánh Hòa vvic đi tên tBan Qun lý dán các công trình xây dng Dân dng tnh Khánh
Hòa thành Ban Qun lý dán đu tư xây dng các công trình Dân dng và Công nghip tnh
Khánh Hòa và theo hướng dn ti Khon 2, Điu 7 ca Thông tư s16/2016/TT­BXD ngày
30/6/2016 ca BXây dng và Khon 3 Điu 17 ca Nghđnh s59/2015/NĐ/CP ngày
18/6/2015 ca Chính ph, gm: Làm chđu tư mt sdán sdng vn ngân sách, vn nhà
nước ngoài ngân sách do người quyết đnh đu tư giao; tiếp nhn và qun lý sdng vn đ
đu tư xây dng theo quy đnh ca pháp lut; thc hin quyn, nghĩa vca chđu tư, Ban
Qun lý dán quy đnh ca Lut Xây dng và quy đnh ca pháp lut có liên quan; thc hin các
chc năng khác do người quyết đnh thành lp Ban Qun lý dán giao.
Điu 4. Nhim v và quyn hn
Ban Qun lý dán đu tư xây dng các công trình Dân dng và Công nghip tnh Khánh Hòa có
trách nhim thc hin các nhim v, quyn hn trong công tác qun lý dán trên lĩnh vc xây
dng dân dng và công nghip theo quy đnh pháp lut và hướng dn ti Điu 8 ca Thông tư
s16/2016/TT­BXD ngày 30/6/2016 ca BXây dng, gm:
1. Thc hin các nhim v, quyn hn ca chđu tư, gm:
a) Lp, trình phê duyt kế hoch thc hin dán hàng năm;
b) Tchc thc hin công tác chun bđu tư xây dng: Thc hin các thtc liên quan đến
quy hoch xây dng, sdng đt đai, tài nguyên, htng kthut và bo vcnh quan, môi
trường, phòng chng cháy ncó liên quan đến xây dng công trình; tchc lp dán, trình