B TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
--------
Độc lập - T do - Hạnh phúc
----------------
Số: 2532/QĐ-BTC
Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH:
THANH HÓA, NGHỆ AN
B TRƯỞNG B TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc
h trợ gạo cứu đói cho các tỉnh: Thanh Hóa, Ngh An;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 4.000 tấn gạo nhập kho năm
2012 từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để cứu đói cho nhân dân khắc phục
hậu quả lũ lụt, cụ thể:
- Tỉnh Thanh Hóa: 3.000 tấn gạo;
- Tỉnh Nghệ An: 1.000 tấn gạo.
Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa và
Nghệ An, khẩn trương tổ chức, giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân
bổ của các tỉnh; đồng thời, tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ xem xét phê
duyệt.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước ghi giảm vốn dự trữ Nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá
hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy
định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Tổng cục trưởng Tổng cục
Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài
chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
KT. B TRƯỞNG
Nơi nhận:
TH TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh: Thanh Hóa và Nghệ An;
- Lưu: VT (2b), TCDT.
Nguyễn Hữu Chí