B TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------
Độc lập - T do - Hạnh phúc
----------------
Số: 2444/QĐ-BTC
Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VVIỆC ĐỔI TÊN CHI CỤC HẢI QUAN KÀ TUM THÀNH CHI CỤC HẢI QUAN
CỬA KHẨU KÀ TUM
B TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định s 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực
thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên Chi cục Hải quan Kà Tum thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Kà Tum trực
thuộc Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục
Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng
Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. B TRƯỞNG
Nơi nhận:
TH TRƯỞNG
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
Nguyễn Công Nghiệp