1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ GIANG Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2012 Số: 2077/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU ĐỐI VỚI XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 cùa Thủ tướng Chỉnh phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước; Căn cứ Thông báo số 187/TB-UBND, ngày 03 tháng 10 năm 2012 về Kết luận phiên họp tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh; Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang tại tờ trình số 213/TTr-STC ngày 30 tháng 8 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục v ụ công tác của các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí từ Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang (có phụ lục kèm theo) bao gồm: 1. Đối tượng áp dụng: Đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) có sử dụng kinh phí từ Ngân sách nhà nước thuộc địa phương quản lý. Đối với các cơ quan, đơn vị không sử dụng kinh phí từ Ngân sách nhà nước có thể áp dụng định mức tiêu hao nhiên liệu trên. 2. Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Quyết định này là định mức tối đa cho 100km vận hành (Iít/100km), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình, chất lượng xe ô tô để quy định cụ thể định mức tiêu hao nhiên liệu đối với từng loại xe ô tô trong Quy chế chi tiêu của các cơ quan, đơn vị cho phù hợp bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và không vượt quá mức tiêu hao quy định tại Quyết định này. 3. Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Quyết định này là định mức khi xe vận hành trên các loại đường có tính đến các trường hợp quay trở đầu xe, hoạt động trong thành phố, hoạt động có sử dụng máy điều hòa không khí. - Đường vùng cao áp dụng đối với các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần; - Đường vùng núi áp dụng đối với các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê, Quang Bình và các tỉnh miền núi;
  2. - Đường đồng bằng áp dụng đối với Thành phố Hà Giang và các tỉnh còn lại (không phải tỉnh miền núi). 4. Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Quyết định này là căn cứ để xây dựng dự toán ngân sách, cấp phát, thanh quyết toán chi phí sử dụng nhiên liệu cho các loại xe ô tô của các cơ quan, đơn vị. 5. Đối với các loại xe ô tô chưa quy định định mức tiêu hao nhiên liệu tại Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập danh sách chủng loại xe ô tô (kèm theo giấy tờ xe) gửi về Sở Tài chính để Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định định mức tiêu hao nhiên liệu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2012 và thay thế Quyết định số 1249/QĐ-UB ngày 28 tháng 5 năm 2002 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu (xăng) cho xe ô tô trong các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông v ận tải kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố v à Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ T ỊCH Nơi nhận: - B ộ T à chính; - TTr Tỉnh ủy; - TTr HĐND tỉnh; - TTr UBND tỉnh; - Cục Kiểm tra văn bản - B ộ Tư pháp; Đàm Văn Bông - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Như điều 3 (thực hiện); - Sở Tư pháp; - TT Công báo tỉnh; - Lưu: VT, CVKT.
  3. PHỤ LỤC ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU XE ÔTÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC (Kèm theo Quyết định số: 2077/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Giang) Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng theo số km xe đã vận hành (lít/100km) Định Loại Dung T rên 90.000 km đến 180.000 mức tiêu Xe hoạt động đến 90.000 km T rên 180.000 km nhiên tích xi km Loại xe, nhãn hiệu TT hao NL liệu sử lanh theo Đường Đường Đường 3 dụng (cm ) thiết kế Đường Đường Đường Đường Đường Đường đồng đồng đồng vùng cao vùng núi vùng cao vùng núi vùng cao vùng núi bằng bắng bằng Các hệ số tương ứng với số km xe vận K=1 K4 =1,2K K5=1,15K K6=1,1K K5=1,3K K5=1,25K K6=1,2K K7=1,36K K7=1,3K K8=1,25K hành I TOYOTA Xăng 1 Zace GL 1.8 1.781 10,0 12.0 11.5 11.0 13.0 12,5 12.0 13.6 13.0 12.5 Xăng 2 Hiace RZH 2.438 11,0 13.2 12.7 12.1 14.3 13.8 13.2 15.0 14.3 13.8 Xăng 3 Hiace 2.694 11,0 13.2 12.7 12.1 14.3 13.8 13.2 15.0 14.3 13.8 Xăng 4 Corolla Altis 1.8 1.794 8,0 9.6 9.2 8.8 10.4 10.0 9.6 10.9 10.4 10.0 Xăng 5 Camry 2.2 2.164 10,0 12.0 11.5 11.0 13.0 12.5 12.0 13.6 13.0 12.5 Xăng 6 Camry 2.4G 2.362 10,0 12.0 11.5 11.0 13.0 12.5 12.0 13.6 13.0 12.5 Xăng 7 Camry 3.0V 2.995 12,0 14.4 13.8 13.2 15.6 15.0 14.4 16.3 15.6 15.0 Xăng 8 Camry 3.5G 3.456 12,5 15.0 14.4 13.8 16.3 15.6 15.0 17.0 16.3 15.6 Xăng 9 Land Cruiser 4.477 16,0 19.2 18.4 17.6 20.8 20.0 19.2 21.8 20.8 20.0 Xăng 10 Land Cruiser Pradogx 2.694 13,5 16.2 15.5 14.9 17.6 16.9 16.2 18.4 17.6 16.9 Xăng 11 Innova G 1.998 9,0 10.8 10.4 9.9 11.7 11.3 10.8 12.2 11.7 11.3 Xăng 12 Innova J 1.998 9,0 10.8 10.4 9.9 11.7 11.3 10.8 12 2 11.7 11.3 Xăng 13 Corolla 1.587 7,5 9.0 8.6 8.3 9.8 9.4 9.0 10.2 9.8 9.4
  4. Xăng 14 Crown 2.759 12,5 15.0 14.4 13.8 16.3 15.6 15.0 17.0 16.3 15.6 Xăng 15 Hortuner 2.694 12,5 15.0 14.4 13.8 16.3 15.6 15.0 17.0 16.3 15.6 II MAZDA Xăng 1 Mazda 3AT 1.598 8,5 10.2 9.8 9.4 11.1 10.6 10.2 11.6 11.1 10.6 Xăng 2 Mazda MT 1.598 8,5 10.2 9.8 9.4 11.1 10.6 10.2 11.6 11.1 10.6 Xăng 3 Mazda 6 2.3 L 2.261 10,0 12.0 11.5 11.0 13.0 12.5 12.0 13.6 13.0 12.5 Xăng 4 Mazda 6 2.0L 1.999 9,0 10.8 10.4 9.9 11.7 11.3 10.8 12.2 11.7 11.3 Xăng 5 Mazda E2000 2.184 12,0 14.4 13.8 13.2 15.6 15.0 14.4 16.3 15.6 15.0 Xăng 6 Mazda 626 1.991 9,5 11.4 10.9 10.5 12.4 11.9 11.4 12.9 12.4 11.9 III NISSAN Xăng 1 TERRNO 2.389 11,0 13.2 12.7 12.1 14.3 13.8 13.2 15.0 14.3 13.8 Xăng 2 PATROL 4.169 13,0 15.6 15.0 14.3 16.9 16.3 15.6 17.7 16.9 16.3 Xăng 3 PATROL 2.960 11,5 13.8 13.2 12.7 15.0 14.4 13.8 15.6 15.0 14.4 Xăng 4 URVAN 2.494 11,0 13.2 12.7 12.1 14.3 13.8 13.2 15.0 14.3 13.8 IV MITSUBISHI Xăng 1 GRANDIS 2.378 12,0 14.4 13.8 13.2 15.6 15.0 14.4 16.3 15.6 15.0 Xăng 2 Lancer Gala 1.6AT 1.584 10,0 12.0 11.5 11.0 13.0 12.5 12.0 13.6 13.0 12.5 Xăng 3 Lancer Gala 1.6MT 1.584 10,0 12.0 11.5 11.0 13.0 12.5 12.0 13.6 13.0 12.5 Xăng 4 Lancer Gala 2.0 1.999 11,0 13.2 12.7 12.1 14.3 13.8 13.2 15.0 14.3 13.8 Xăng 5 JOLIE MB 1.997 11,1 13.3 12.8 12.2 14.4 13.9 13.3 15.1 14.4 13.9 6 JOLIE SS Xãng 1.997 11,1 13.3 12.8 12.2 14.4 13.9 13.3 15.1 14.4 13.9 Xăng 7 PAJERO 2.351 12,5 15.0 14.4 13.8 16.3 15.6 15.0 17.0 16.3 15.6 Xăng 8 PAJERO V6 2.972 13,5 16.2 15.5 14.9 17.6 16.9 16.2 18.4 17.6 16.9
  5. Xăng 9 PAJERO Supreme 3.497 14,5 17.4 16.7 16.0 18.9 18.1 17.4 19.7 18.9 18.1 Xăng 10 Mitsubishi L300 1.997 11,3 13.6 13.0 12.4 14.7 14.1 13.6 15.4 14.7 14.1 11 PAJERO Diesel 3.200 11,5 13.8 13.2 12.7 15.0 14.4 13.8 15.6 15.0 14.4 V ISUZU 1 Hi-Lander LX Limited Diesel 2.499 7,0 8.4 8.1 7.7 9.1 8.8 8.4 9.5 9.1 8.8 2 Hi-Larider V-Spec MT Diesel 2.499 7,0 8.4 8.1 7.7 9.1 8.8 8.4 9.5 9.1 8.8 3 Hi-Lander V-Spec MT Diesel 2.499 7,0 8.4 8.1 7.7 9.1 8.8 8.4 9.5 9.1 8.8 4 Mi-Lander X-Treme MT Diesel 2.499 7,0 8.4 8.1 7.7 9.1 8.8 8.4 9.5 9.1 8.8 5 Hi-Lander X-Treme AT Diesel 2.499 7,0 8.4 8.1 7.7 9.1 8.8 8.4 9.5 9.1 8.8 6 D-Max S (2.5MT) Diesel 2.499 8,5 10.2 9.8 9.4 11.1 10.6 10.2 11.6 11.1 10.6 7 D-Max S (3.0MT) Diesel 2.999 8,5 10.2 9.8 9.4 11.1 10.6 10.2 11.6 11.1 10.6 8 D-Max S (3.0AT) FSE Diesel 2.999 8,5 10.2 9.8 9.4 11.1 10.6 10.2 11.6 11.1 10.6 9 D-Max LS (3.0AT) FSE Diesel 2.999 8,5 10.2 9.8 9.4 11.1 10.6 10.2 11.6 11.1 10.6 10 D-Max LS (3.0MT) FES Diesel 2.999 8,5 10.2 9.8 9.4 11.1 10.6 10.2 11.6 11.1 10.6 11 Hi-Lander V-Spee SC Diesel 1.499 7,0 8.4 8.1 7.7 9.1 8.8 8.4 9.5 9.1 8.8 Xăng 12 TROOPER 3.165 12,5 15.0 14.4 13.8 16.3 15.6 15.0 17.0 16.3 15.6 VI HONDA Xăng 1 Accor 2.156 12,0 14.4 13.8 13.2 15.6 15.0 14.4 16.3 15.6 15.0 Xăng 2 Civic 2.0L 1.998 8,5 10.2 9.8 9.4 11.1 10.6 10.2 11.6 11.1 10.6 Xăng 3 Civic 1.8L 1.799 8,0 9.6 9.2 8.8 10.4 10.0 9.6 10.9 10.4 10.0 VII HUYNDAI Xăng 1 Elantra 1.591 7,0 8.4 8.1 7.7 9.1 8.8 8.4 9.5 9.1 8.8 Xăng 2 Sonata Elegance 2.000 8,4 10.1 9.7 9.2 10.9 10.5 10.1 11.4 10.9 10.5
  6. Xăng 3 Santa Fe 2.655 10,0 12.0 11.5 11.0 13.0 12.5 12.0 13.6 13.0 12.5 4 Santa Fe Diesel 2.188 9,5 11.4 10.9 10.5 12.4 11.9 11.4 12.9 12.4 11.9 Xăng 5 Santa Fe 2.656 10,0 12.0 11.5 11.0 13.0 12.5 12.0 13.6 13.0 12.5 Xăng 6 Santa Fe Specs SE 3.300 11,0 13.2 12.7 12.1 14.3 13.8 13.2 15.0 14.3 13.8 (Limited) Xăng 7 Santa Fe MLX 2.000 9,5 11.4 10.9 10.5 12.4 11.9 11.4 12.9 12.4 11.9 Xăng 8 Veraeruz Spees 3.800 12,0 14.4 13.8 13.2 15.6 15.0 14.4 16.3 15.6 15.0 VII DAEWOO Xăng 1 Matis 796 5,0 6.0 5.8 5.5 6.5 6.3 6.0 6.8 6.5 6.3 Xăng 2 Magnus L6 2.5 2.492 10,0 12.0 11.5 11.0 13.0 12.5 12.0 13.6 13.0 12.5 Xăng 3 Lacetti EX 1.799 8,0 9.6 9.2 8.8 10.4 10.0 9.6 10.9 10.4 10.0 Xăng 4 Gentra 1.498 6,7 8.0 7.7 7.4 8.7 8.4 8.0 9.1 8.7 8.4 Xăng 5 Chevrolet Capiva 1.589 9,0 10.8 10.4 9.9 11.7 11.3 10.8 12.2 11.7 11.3 Xăng 6 Lanos 1.498 7,0 8.4 8.1 7.7 9.1 8.8 8.4 9.5 9.1 8.8 Xăng 7 Nubira 1.498 8,0 9.6 9.2 8.8 10.4 10.0 9.6 10.9 10.4 10.0 IX FORD 1 Ranger XLT Diesel 2.499 10,5 12.6 12.1 11.6 13.7 13.1 12.6 14.3 13.7 13.1 2 Transit Diesel 2.402 10,5 12.6 12.1 11.6 13.7 13.1 12.6 14.3 13.7 13.1 Xăng 3 Transit 2.295 11,5 13.8 13.2 12.7 15.0 14.4 13.8 15.6 15.0 14.4 Xăng 4 Mondeo 2.0AT 1.999 10,2 12.2 11.7 11.2 13.3 12.8 12.2 13.9 13.3 12.8 Xăng 5 Mondeo 2.5 V6 2.495 11,2 13.4 12.9 12.3 14.6 14.0 13.4 15.2 14.6 14.0 Xăng 6 Escape XLS 2.3AT 2.261 10,4 12.5 12.0 11.4 13.5 13.0 12.5 14.1 13.5 13.0 Xăng 7 Escape XLS 3.0AT 2.967 12,6 15.1 14.5 13.9 16.4 15.8 15.1 17.1 16.4 15.8 Xăng 8 Everest 4x2 2.6L 2.606 11,3 13.6 13.0 12.4 14.7 14.1 13.6 15.4 14.7 14.1
  7. Xăng 9 Everest 4x2 2.5L 2.499 9,5 11.4 10.9 10.5 12.4 11.9 11.4 12.9 12.4 11.9 10 Laser Diesel 1.840 10,3 12.4 11.8 11.3 13.4 12.9 12.4 14.0 13.4 12.9 Xăng 11 Focus 1.6 1.598 5,5 6.6 6.3 6.1 7.2 6.9 6.6 7.5 7.2 6.9 Xăng 12 Focus 1.8 1.798 6,0 7.2 6.9 6.6 7.8 7.5 7.2 8.2 7.8 7.5 Xăng 13 Focus 2.0AT 1.999 6,4 7.7 7.4 7.0 8.3 8.0 7.7 8.7 8.3 8.0 Xăng 14 Focus 2.0MT (Auto) 1.999 7,6 9.1 8.7 8.4 9.9 9.5 9.1 10.3 9.9 9.5 X UAZ Xăng 1 Uaz 469 2.445 13 15.6 15.0 14.3 16.9 16.3 15.6 17.7 16.9 16.3 2 Uaz (tải) Xăng 2.455 13 15.6 15.0 14.3 16.9 16.3 15.6 17.7 16.9 16.3 B. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO DẦU MỠ PHỤ: Số lượng, km v ận hành phải thay dầu tính theo chu kỳ của từng loại xe theo quy định của nhà sản xuất. 1. Dầu bôi trơn động cơ: Cấp phát theo định kỳ 4.000 km/01 lần; 2. Dầu bôi trơn hệ thống truyền động: cấp phát định kỳ 20.000 km/01 lần; 3. Mỡ bôi trơn các loại: cấp phát định kỳ 20.000 km/01 lần bảo dưỡng.