P
T
P
T
+
=
1
Khoa Đin – Đin tvin thông
BM: Đin công nghip
BNG CÔNG THC ĐIN TCÔNG SUT 1
CHÖÔNG I : COÂNG SUAÁT ÑIEÄN TÖÛ
Pon
=
VCE(SAT) * Ic
1.1
Ic = Vs
VCE(SAT) Vs
RL RL
1.2
on(avg) =VCB(SAT ) *Ic *ton =VCB(SAT) *Ic *d
1.3
off (avg) =Vs *Ileak *toff
1.4
d = ton tontoff
ton
T
1.5
PswOn(max) = 0,5 VCE(max) * 0,5 IC(max)
1.6
Pswon(avg)
=
1
6
VCE(max) * IC (max)
1.7
Wsw on
=
1
6
VCE(max) * IC(max) * tsw(on)
1.8
Wsw off =
1
6
VCE(max) * IC(max) * tsw(off)
1.9
Wsw =
Wsw on
+
Wsw off
=
1
6
VCE(max) * IC(max) * [ tsw(on) +
tsw(off) ]
Psw
=
1
6
VCE(max) * IC(max) * 2 tsw * f
1.10
PT
=
Pon(avg) +
Poff(avg) +
Psw
1.11
PT
=
d * VCE(sat) * IC +
3 * VCE(max) * IC(max) * tsw * f
1.12
Trang 1
1
I
2 2
R
I
2 2
R
Khoa Đin – Đin tvin thông
BM: Đin công nghip
CHÖÔNG 2 : COÂNG SUAÁT DIOT
PT
=
Pon
+
Poff +
Psw
2.1
Pon
=
Vf * If *
ton
T
2.2
Poff =
VR * IR *
toff
T
2.3
Psw =
Psw(on)
+
Psw(off)
2.4
Psw(off) =
1
6
VF(max) * IF(max) * tR * f
2.6
Psw(on)
=
6 VF(max) * IF(max) * tf * f
2.5
R = VD1
D2
VD2
ID1
2-7
P = IR1 *R+ IR2 *R
2.8
R = VD2
D1
VD1
ID2
2.9
P = ID1 *R+ ID2 *R
2.10
V =VD1 + ID1 *R =VD2 + ID2 *R
2.11
Trang 2
2
2
P
P
2
2
V
m
V
m
2
Khoa Đin – Đin tvin thông
BM: Đin công nghip
CHÖÔNG 5: CHÆNH LÖU KHOÂNG ÑIEÀU KHIEÅN MOÄT PHA
V0(avg) =
0,318 Vm
5.1
I0(avg)
=
Im / p
5.2
I0RMS
=
Im / 2
5.3
PIV
Vm
5.4
P0(avg)
=
Vm
p2 *R
5.5
PAC
=
Vm
4R
5.6
h = avg
AC
5.7
FF
=
V0RMS
V0(avg)
5.8
Soá xung
=
tan.so.gon.song.co.ban
tan.so.nguon.AC
5.9
RF
=
IRMS
IDC 1
5.10
V0(avg)
=
2p (1
cosq)
5.11
I0(avg)
=
2pR (1
cosq)
5.12
V0(avg)
=
(2Vm ) / p
=
0,636 Vm
5.13
I0(avg)
=
( 2 Im ) / p
=
0,636 Im
=
0,636 Vm /
R
5.14
I0(RMS)
=
Im
2
=
0,707 Im
5.15
PIV
2 Vm
5.16
ID1(avg)
=
ID2(avg)
=
I0(avg) / 2
=
Im / p
5.17
ID(RMS)
=
Im / 2
5.18
P0(avg)
=
4Vm
p2 *R
5.19
Trang 3