1. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? NỘI DUNG  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổ  chức   thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của ddoanh nghiệp,   đó là tối đa hóa giá trị cho chủ doanh nghiệp hay tối đa hóa lợi nhuận, không ngừng làm tăng  giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Quản trị  tài chính là 1 trong các chức năng cơ  bản của quản trị  doanh nghiệp. Chức năng  quản trị  tài chính có mối liên hệ  mật thiết với các chức năng khác trong doanh nghiệp như:  chức năng quản trị  sản xuất, chức năng quản trị  marketing, chức năng quản trị  nguồn nhân  lực.
  2. Quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm các hoạt động liên quan đến đầu tư, tài trợ và quản  trị  tài sản theo mục tiêu chung của công ty. Vì vậy, chức năng quyết định của quản trị  tài   chính có thể chia thành 3 nhóm: quyết định đầu tư, tài trợ và quản trị tài sản, trong đó quyết   định đầu tư là quyết định quan trọng nhất trong ba quyết định căn bản theo mục tiêu tạo giá   trị cho các cổ đông. Như vậy “Quản trị tài chính doanh nghiệp là các hoạt động nhằm phối trí các dòng tiền tệ   trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính bao gồm   các hoạt động làm cho luồng tiền tệ của công ty phù hợp trực tiếp với các kế hoạch.” Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính doanh nghiệp thường bao gồm những nội dung chủ yếu sau: ­ Tham gia đánh giá, lựa chọn, các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh. Việc xây dựng và lựa chọn các dự  án đầu tư  do nhiều bộ  phận trong doanh nghiệp cùng   hợp tác thực hiện. Trên góc độ tài chính, điều chủ yếu cần phải xem xét là hiệu quả chủ yếu   của tài chính tức là xem xét, cân nhắc giữa chi phí bỏ ra, những rủi ro có thể gặp phải và khả  năng có thể thu lợi nhuận, khả năng thực hiện dự án. Trong việc phân tích lựa chọn, đánh giá  các dự  án tối  ưu, các dự  án có mức sinh lời cao, người quản trị  tài chính là người xem xét   việc sử dụng vốn đầu tư như  thế nào; trên cơ sở tham gia đánh giá, lựa chọn dự  án đầu tư,   cần tìm ra định hướng phát triển doanh nghiệp, khi xem xét việc bỏ vốn thực hiện dự án đầu  tư, cần chú ý tới việc tăng cường tính khả  năng cạnh tranh của doanh nghiệp để  đảm bảo  đạt được hiệu quả kinh tế trước mắt cũng như lâu dài. ­   Xác   định   nhu   cầu   vốn,   tổ   chức   huy   động   các   nguồn   vốn   để   đáp   ứng   cho   hoạt   động   của doanh nghiệp. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đòi hỏi phải có vốn. Bước vào hoạt động kinh doanh,   quản trị  tài chính doanh nghiệp cần phải xác định các nhu cầu vốn cấp thiết cho các hoạt  động của doanh nghiệp ở trong kỳ. Vốn hoạt động gồm có vốn dài hạn và vốn ngắn hạn, và  điều quan trọng là phải tổ chức huy động nguồn vốn đảm bảo đầy đủ  cho các nhu cầu hoạt   động của doanh nghiệp. Việc tổ chức huy động các nguồn vốn ảnh hưởng rất lớn đến hiệu 
  3. quả  hoạt động của một doanh nghiệp. Để  đi đến việc quyết định lựa chọn hình thức và   phương pháp huy động vốn thích hợp doanh nghiệp cần xem xét, cân nhắc trên nhiều mặt   như: kết cấu vốn, chi phí cho việc sử  dụng các nguồn vốn, những điểm lợi và bất lợi của  các hình thức huy động vốn. ­ Tổ  chức sử  dụng tốt các số  vố  hiện có, quản lý chặt chẽ  các khoản thu, chi, đảm bảo   khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Quản trị  tài chính doanh nghiệp phải tìm ra các biện pháp góp phần huy động tối đa các  số vốn hiện có vào hoạt động kinh doanh, giải phóng các nguồn vốn bị   ứ  đọng. Theo dõi   chặt chẽ và thực hiện tốt việc thu hồi bán hàng và các khoản thu khác, quản lý chặt chẽ các  khoản chi tiêu phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tìm các biện pháp lập  lại sự  cân bằng giữa thu và chi bằng tiền để  đảm bảo cho doanh nghiệp luôn có khả  năng  thanh toán. Mặt khác, cũng cần xác định rõ các khoản chi phí trong kinh doanh của doanh  nghiệp, các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp, xác định các khoản chi phí nào là chi phí  cho hoạt động kinh doanh và những chi phí thuộc về các hoạt động khác. Những chi phí vượt  quá định mức quy định hay những chi phí thuộc về  các ngành kinh phí khác tài trợ, không   được tính là chi phí hoạt động kinh doanh. ­ Thực hiện tốt việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp. Thực hiện việc phân phối hợp lý lợi nhuận sau thuế  cũng như  trích lập và sử  dụng tốt  các quỹ  của doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển doanh nghiệp và cải   thiện đời sống của công nhân viên chức. Lợi nhuận là mục tiêu của hoạt động kinh doanh là  một chỉ  tiêu mà doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm vì nó liên quan đến sự  tồn tại, phát   triển mở rộng của doanh nghiệp. Không thể nói doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt hiệu  quả  cao trong khi lợi nhuận hoạt động lại giảm. doanh nghiệp cần có phương pháp tối  ưu   trong việc phân chia lợi tức doanh nghiệp. Trong việc xác định tỷ lệ và hình thức các quỹ của   doanh nghiệp như: quỹ  đầu tư  phát triển, quỹ  dự  phòng tài chính, quỹ  khen thưởng và quỹ  phúc lợi.
  4. ­   Đảm   bảo   kiểm   tra,kiểm   soát   thường   xuyên   đối   với   tình   hình   hoạt   động   của   doanh   nghiệp và thực hiện tốt việc phân tích tài chính. Thông qua tình hình thu chi tiền tệ  hàng ngày, tình hình thực hiện các chỉ  tiêu tài chính   cho phép thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác,  định kỳ  cần phải tiến hành phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích tài chính   nhằm đánh giá điểm mạnh và những điểm yếu về  tình hình tài chính và hoạt động kinh   doanh của doanh nghiệp, qua đó có thể  giúp cho lãnh.đạo doanh nghiệp trong việc đánh giá  tổng quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, những mặt mạnh và những điểm còn hạn   chế trong hoạt động kinh doanh như khả năng thanh toán, tình hình luân chuyển vật tư, tiền   vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn về sản  xuất và tài chính, xây dựng được một kế hoạch tài chính khoa học, đảm bảo mọi tài sản tiền   vốn và mọi nguồn tài chính của doanh nghiệp được sử dụng một cách có hiệu quả nhất. ­ Thực hiện tốt việc kế hoạch hoá tài chính. Các hoạt  động tài chính của  doanh nghiệp cần  được  dự  kiến trước  thông qua  việc lập   kế hoạch tài chính. Thực hiện tốt việc lập kế hoạch tài chính là công cụ  cần thiết giúp cho   doanh nghiệp có thể  chủ  động đưa ra các giải pháp kịp thời khi có sự  biến động của thị  trường. Quá trình thực hiện kế hoạch tài chính cũng là quá trình ra quyết định tài chính thích   hợp nhằm đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp.