1. PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN  MỘT CÁCH HIỆU QUẢ Đầu tư nói chung, đầu tư tài chính ngắn hạn nói riêng là một trong những lĩnh vực thú vị nhất   của quản trị  tài chính. Hơn thế  nữa, quyết định đầu tư  còn là một trong ba chức năng của   một giám đốc tài chính, hai chức năng kia là: huy động vốn và quản lý tài sản. Quyết định nên đưa chứng khoán ngắn hạn nào vào số lượng bao nhiêu vào danh mục đầu tư  của công ty là một chức năng quan trọng trong quản trị tài chính. Một quyết định đầu tư đúng   đắn, theo nghĩa cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư ngắn hạn, đảm bảo   tính thanh khoản và tương thích với dự báo ngân lưu của công ty sẽ có tác động làm tăng giá   trị vốn cổ đông. Đối với nhà quản trị, việc lựa chọn trong vô số  các chứng khoán đa dạng về  thời hạn và  mệnh giá, khác nhau về  rủi ro và lợi nhuận để  ra quyết định đầu tư  là một thử  thách lớn   nhất.
  2. Tính phức tạp của việc này lại càng tăng thêm do quyết định đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào   quan điểm riêng của nhà quản trị về rủi ro, trong khi phải phản ánh được thái độ  rủi ro của   các cổ đông. Các nhà quản trị  nhận ra rằng điều kiện tiên quyết để  có thể  lựa chọn đầu tư  giữa các cơ  hội khác nhau là cần phải thiết lập trước một chính sách đầu tư. Chính sách đầu tư xác định   thái độ của công ty đối với rủi ro, lợi nhuận và chỉ ra cách thức thể hiện thái độ ấy. Nhìn chung, đối với hầu hết mọi người, quan điểm về  rủi ro là khẩu hiệu “an toàn, thanh  khoản và sinh lời”. Qua đó, chúng ta thấy sự  an toàn được  ưu tiên hơn tính thanh khoản và   suất sinh lời, nhằm bảo toàn được vốn đầu tư ban đầu. Một chính sách đầu tư cụ thể thường thể hiện các tiêu chuẩn như sau: ­ Số loại chứng khoán tối thiểu có thể chấp nhận được. ­ Giới hạn về số tiền đầu tư hoặc tỷ trọng đối với chứng khoán cụ thể  của một người phát   hành. ­ Có sử dụng chiến lược “mua để giữ” hay không. ­ Mục tiêu là mức thu nhập hay là suất sinh lời ­ Lựa chọn nhà môi giới: công ty chứng khoán, đại lý hay ngân hàng thương mại. ­ Quy trình thực hiện và kiểm soát. ­ Phương pháp giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư. Trước khi xây dựng chính sách đầu tư, bộ phận tài chính cần đánh giá khả năng thanh khoản  của công ty, mức độ rủi ro sai lệch có thể có, và mọi giới hạn của thành phần bên ngoài đối   với chính sách đầu tư của công ty. Các nhà đầu tư tổ chức luôn thực hiện tốt việc đa dạng hoá rủi ro bằng cách dùng lúc sở hữu  chứng khoán của nhiều công ty khác nhau. Rủi ro liên quan đến các công ty như  vậy được  
  3. gọi là rủi ro hệ thống, hay chính là độ nhạy của suất sinh lời của cổ phiếu của công ty so với   suất sinh lời bình quân thị trường.