1. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH  DOANH NGHIỆP Quản trị tài chính doanh nghiệp là một trong những công việc của nhà quản lý doanh nghiệp.   Quản trị  tài chính tốt không chỉ  giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận mà còn đưa doanh   nghiệp vượt đà phát triển. Vậy quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Mục tiêu cũng như vai   trò và chức năng của nó là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 1. Thế nào là quản trị tài chính doanh nghiệp? Quản trị  tài chính doanh nghiệp (tiếng Anh là Financial Management) trong kinh tế  học là   việc lập kế  hoạch, tổ  chức và chỉ  đạo, kiểm soát các hoạt động tài chính ví dụ  như: mua   sắm, sử dụng các quỹ tài chính của doanh nghiệp vào các hoạt động cần thiết. Quản trị  tài chính doanh nghiệp gắn bó liền với tài chính kế  toán. Nó được thể  hiện trong   việc quản lý các báo cáo tài chính (mà cụ thể là bảng cân đối kế toán ở trong nó). Việc quản trị  tài chính trong doanh nghiệp cần phải áp dụng các nguyên tắc quản lý chung  cho các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. 2. Các yếu tố trong quản trị tài chính doanh nghiệp + Quyết định đầu tư
  2. Bao gồm đầu tư vào tài sản cố định hay còn gọi là ngân sách vốn. Đầu tư vào tài sản hiện tại   cũng là một phần của quyết định đầu tư được gọi là quyết định vốn lưu động. + Quyết định tài chính Các quyết định này liên quan đến việc huy động tài chính từ nhiều nguồn lực khác nhau, sẽ  phụ thuộc vào quyết định về loại nguồn vốn, chi phí tài chính và lợi tức lúc đó. + Quyết định cổ tức Người làm công tác quản lý tài chính phải đưa ra quyết định liên quan đến phân phối lợi   nhuận ròng. Lợi nhuận ròng được chia thành 2 loại: ­ Cổ tức cho cổ đông ­ Lợi nhuận giữ lại 3. Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp Việc quản trị  tài chính thường có liên quan đến việc mua sắm, phân bổ  và kiểm soát các   nguồn tài chính. Các mục tiêu của việc quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm: + Đảm bảo nguồn cung cấp thường xuyên và đầy đủ đảm bảo hoạt động kinh doanh + Đảm bảo lợi nhuận đầy đủ  cho các cổ  đông sẽ  phụ  thuộc vào khả  năng thu nhập, giá thị  trường của cổ phiếu, kỳ vọng của cổ đông. + Đảm bảo sử dụng quỹ tối ưu, sử dụng tiền với hiệu quả tối đa và chi phí tối thiểu. + Đảm bảo an toàn về  đầu tư, có nghĩa là các quỹ  cần phải được đầu tư  vào các dự  án an   toàn để có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận đầy đủ. + Cần có sự quy hoạch để đảm bảo sự cân bằng giữa chủ đầu tư và vốn chủ sở hữu. 4. Chức năng của quản trị tài chính doanh nghiệp + Ước tính các yêu cầu về vốn Người quản trị  tài chính doanh nghiệp phải lập dự  toán liên quan đến các yêu cầu về  vốn   của công ty. Điều này sẽ  phụ  thuộc vào chi phí và lợi nhuận dự  kiến của các chương trình  
  3. với chính sách trong tương lai. Các ước tính phải được thực hiện một cách đầy đủ để có thể  tăng khả năng kiếm tiền của doanh nghiệp. + Xác định thành phần vốn Khi dự  toán đã được thực hiện, cơ  cấu vốn phải được quyết định. Điều này liên quan đến   phân tích nợ ngắn hạn và dài hạn. Điều này sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ vốn chủ sở hữu của một   công ty đang sở hữu và các quỹ bổ sung phải được huy động từ bên ngoài. + Lựa chọn nguồn vốn Để có thể kiếm thêm lợi nhuận, một doanh nghiệp cần phải đưa ra nhiều lựa chọn như: ­ Phát hành cổ phiếu và trái phiếu ­ Các khoản cho vay được lấy từ ngân hàng và các tổ chức tài chính ­ Tiền gửi công khai được rút ra như hình thức trái phiếu ­ Lựa chọn yếu tố sẽ phụ thuộc vào giá trị tương đối và mức độ thiệt hại của từng nguồn và  thời gian tài trợ. + Đầu tư của các quỹ Người quản trị  phải quyết định phân bổ  tiền vào các dự  án có lợi nhuận, nghĩa là mang về  doanh thu lớn để có sự an toàn về  đầu tư  và lợi nhuận thường xuyên của những người làm   kinh tế. + Quản lý tiền mặt Người chịu trách nhiệm quản trị tài chính doanh nghiệp cần phải đưa ra quyết định liên quan  đến việc quản lý tiền mặt. Tiền mặt được yêu cầu cho nhiều mục đích như thanh toán tiền   lương, tiền điện nước, thanh toán chủ  nợ, đáp ứng các khoản nợ  tới hạn, duy trì cổ  phiếu,   mua nguyên vật liệu… + Kiểm soát tài chính Người quản lý tài chính doanh nghiệp không chỉ lập kế hoạch sử dụng quỹ tài chính mà còn  phải kiểm soát tài chính kinh tế. Điều này có thể  được thực hiện thông qua nhiều kỹ  thuật   như phân tích tỷ lệ dự báo tài chính, chi phí và kiểm soát lợi nhuận…
  4. 5. Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiệu quả Có rất nhiều nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả. Bạn có thể tham khảo một   vài nguyên tắc dưới đây: + Trade­off: Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao Việc chấp nhận mức độ rủi ro và kiểm soát rủi ro như thế nào để đảm bảo lợi nhuận thu lại   từ việc đầu tư hiệu quả nhất là một trong những nguyên tắc mà bất cứ nhà quản trị tài chính  nào cũng phải xem xét cẩn thận. + Tác động của thuế Có thể lấy ví dụ cùng là quyết định đầu tư vào xây dựng nhà xưởng (tài sản cố định) doanh   nghiệp có thể sẽ phải đối mặt với lựa chọn mức ưu đãi thuế hoặc ưu đãi thuế sử dụng đất,   tài nguyên ở những địa phương khác nhau. Đôi lúc chính sách thuế ưu đãi của địa phương sẽ  là đòn bẩy giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn song cũng có thể  sẽ  tác động theo chiều  ngược lại. + Vốn vay và vốn chủ sở hữu: Tận dụng đòn bẩy tài chính Sẽ có nhiều rào cản nếu chỉ sử dụng lượng vốn có giới hạn của chủ sở hữu để  đầu tư  phát  triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, để tối ưu hóa lợi nhuận, vốn   vay hay đòn bẩy tài chính sẽ  là một yếu tố  quan trọng giúp thúc đẩy hiệu quả  kinh doanh   song đồng thời nếu sử dụng không hiệu quả  nó cũng là gánh nặng tương ứng cho bản thân   doanh nghiệp. 6. Phương pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả + Thứ  nhất: Các nhà quản trị  doanh nghiệp cần phải nắm rõ tình hình tài chính của doanh  nghiệp mình. Để  làm được điều này, các bạn cần phải dựa vào các báo cáo tài chính doanh  nghiệp, sau đó tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua các số liệu và tình hình   hoạt động kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp có thể nhìn thấy tình hình thực tế và cơ hội  kinh  doanh khởi nghiệp mới để nắm bắt và có phương pháp đầu tư hiệu quả. + Thứ  hai: Các nhà quản trị  doanh nghiệp phải chú trọng đến cơ  chế  quản lý tài chính đặc  biệt là nguồn vốn của doanh nghiệp. Bởi cơ chế quản lý nguồn vốn quyết định đến sự phát  
  5. triển các hoạt động kinh doanh và đảm bảo tính an toàn tài chính cho doanh nghiệp. Vì vậy,  mỗi doanh nghiệp cần phải điều chỉnh cơ cấu thu chi phù hợp với việc cắt giảm các chi phí  đầu vào để đảm bảo kế hoạch chi hợp lý, hiệu quả, đảm bảo kiểm soát được bội chi, tiến  tới cân bằng vốn và doanh thu. + Thứ ba: Các nhà quản trị doanh nghiệp phải tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính.  Cần chủ  động tiếp cận và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư  trên thị  trường vốn, thị  trường tài   chính và phải coi chi phí đầu tư  về vốn là một phần của hiệu quả  đầu tư  và sản xuất kinh  doanh. + Thứ  tư: Phải đẩy nhanh tiến trình nâng cao năng lực của bộ  máy quản lý tài chính trong   doanh nghiệp. Đặc biệt phải khẩn trương hình thành đội ngũ chuyên gia quản lý tài chính có   năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động kinh doanh. 7. Phần mềm quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ  ở Việt Nam đều sử  dụng phần mềm quản trị tài   chính doanh nghiệp. Tuy nhiên phần mềm này hầu như  tách rời với các phần mềm của các   bộ  phận khác và không thống nhất thành một hệ  thống. Hơn nữa, những người không nắm   bắt và không thông thạo về các nghiệp vụ kế toán hầu như đều không sử dụng được. Do đó,   doanh nghiệp có thể gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình quản trị tài chính doanh nghiệp   nói riêng và quản trị hiệu quả kinh doanh nói chung. Để khắc phục tình trạng này, biến hệ thống quản trị doanh nghiệp thành một tổng thể thống  nhất, dễ sử dụng, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tin tưởng sử dụng giải pháp quản trị tài   chính doanh nghiệp của ERPViet. Giải pháp này không những đáp  ứng đầy đủ  yêu cầu về  quản trị  tài chính doanh nghiệp mà còn là một bộ  phận cấu thành nằm trong tổng thể phần  mềm quản trị doanh nghiệp ERP, các thông tin được liên kết với nhau chặt chẽ. Điểm nhấn của giải pháp này chính là lấy quá trình quản trị làm trung tâm thay vì kế toán. Vì  vậy, với giải pháp quản trị tài chính doanh nghiệp của ERPVIET ngay cả những người không   thông thạo nghiệp vụ kế toán cũng hoàn toàn có thể thao tác được dễ dàng. Giải pháp này sử 
  6. dụng một hệ  thống kế  toán chạy ngầm  ở  phía bên dưới, cung cấp cho người dùng đầy đủ  các thông số cần thiết cho bất kỳ nghiệp vụ kế toán nào.