LI GII THIU
Giao tha thế kXXI ca Vit Nam là thi kì đẩy mnh công nghip
hoá - hin đại hoá đất nước, tiếp tc đường li đổi mi, mca phát trin
kinh tế thtrường định hướng xã hi chnghĩa. Thc hin mc tiêu dân
giàu, nước mnh, xã hi công bng dân chvăn minh.Mi người, mi nhà
m no hnh phúc.Để thc hin được mc tiêu trên và nhn thc được vai trò,
tm quan trng ca người lao động trong snghip phát trin ngay tkhi
thng nht đất nước Đangr và Nhà nước ta đã đưa ra nhiu chính sách th
hin squan tâm ti người lao động trong đó có chính sách Bo him xã
hi.
Chính sách Bo him xã hi là mt trong nhng chính sách ln ca
Đảng và Nhà nước ta, đã được thc hin tnhng năm sáu mươi ca thế k
XX. Tri qua hơn bn mươi năm thc hin vi nhng sa đổi, bsung cho
phù hp vi tng giai đon, chính sách Bo him xã hi đã góp phn rt to
ln đảm bo đời sng cho người lao động và gia đình h, đồng thi góp
phn n định chính tr- xã hi ca đất nước. Đến nay Bo him xã hi đã
được thc hin cho công chc nhà nước, lc lượng vũ trang và người lao
động trong các thành phn kinh tế ở nhng nơi có quan hlao động, có s
dng lao động t10 lao động trlên...và scòn tiếp tc mrng cho các đối
tượng khác. Vi năm chế độ vBo him xã hi đang được thc hin
nước ta là: Chế độ trcp m đau; trcp thai sn; trcp tai nn lao động,
bnh nghnghip; chế độ hưu trí và chế độ ttut chính sách Bo him xã
hi đã khng định vai trò ca mình trong snghip đổi mi.Tuy nhiên, cùng
vi sphát trin ca đất nước chính sách bo him xã hi cn phi luôn luôn
được thay đổi cho phù hp.
Xut phát tvai trò Bo him xã hi đối vi người lao động nói riêng
và toàn xã hi nói chung đồng thi qua thc tế nghiên cu tìm hiu em xin
mnh dn trn đề tài: "Bo Him Xã Hi Cho Người Lao Động Vit
Namvi mong mun có thể đưa ra nhng vn đề tng quát nht vbo
him xã hi, thc trng hthng Bo him xã hi ngày nay và đề xut mt
sgii pháp nhm hoàn thin chính sách Bo him xã hi xng đáng vi vai
trò quan trng ca nó trong snghip phát trin đất nước.
Bài viết ca em nghiên cu vBHXH gm hai phn chính sau:
Phn I: Nhng vn đề lí lun chung vBHXH
Phn II: Thc trng BHXH nước ta.
Nhng phương hướng và gii pháp.
Sliu sdng trong đề án là ngun sliu thcp.
NI DUNG
PHN I
NHNG VNĐỀ LÍ LUNCHUNG VBO HIMXÃ HI.
I.Quá trình phát trin bo him xã hi.
1.Sơ lược lch s phát trin Bo him xã hi
Ngun gc Bo him xã hi bt ngun trt sm. Trong xà hi công xã
nguyên thu, do chưa có tư hu vtư liu sn xut, mi người cùng hái
lượm ,săn bt sn phm thu được phân phi bình quân nên rt khó khăn, bt
li ca mi người được cxã hi, ccng đồng san s, gánh chu.Trong xã
hi phong kiến, quan li thì da vào chế độ bng, lc ca nhà vua; dân cư thì
da vào sự đùm bc ln nhau trong hhàng, cng đồng làng, xã, hoc s
giúp đỡ ca nhng người ho tâm và ca Nhà nước. Ngoài ra, hcòn có th
đi vay hoc đi xin. Vi nhng cách này, người gp khó khăn hoàn toàn th
động trông chvào sho tâm tphía giúp đỡ. Do vy, sgiúp đỡ mi ch
là khnăng, có thcó, có thkhông, có thnhiu hoc ít, không hoàn toàn
chc chn.
Tkhi nn kinh tế hàng hoá phát trin, xut hin vic thuê mướn nhân
công , lúc đầu người chchcam kết trcông lao động. Dn dn vsau, phi
cam kết đảm bo cho người làm thuê có mt sthu nhp nht định để h
trang tranhng nhu cu sinh sng thiết yếu khi bị ốm đau, ti nn, thai sn,
tui già... Trong thc tế, nhiu khi các trường hp trên không xy ra nên
người chkhông phi chi mt đồng tin nào. Nhưng cng có khi li xy ra
dn dp buc người chphi bra mt lúc phi ra nhiu khon tin ln mà
hkhông mun. Vì thế, gii thphi liên kết vi nhau để đấu tranh buc gi
chphi thc hin nhng điu đac cam kết cuc tranh chp này din ra ngày
càng rng ln và đã tác động đến nhiu mt ca đời sng xã hi. Dn dn
trong cơ chế thtrường đã xut hin mt bên thba đóng vai trò trung gian
giúp thc hin cam kết gia gii chvà gii thbng các hot động thích
hp ca nó. Nhvy, thay vì cho vic phi chi thc tiếp mt khon tin ln