Tài liệu Công nghệ thông tin

Download tài liệu Công nghệ thông tin

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 63/2007/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 04 NĂM 2007 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, NGHỊ ĐỊNH : Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong ứng dụng và phát triển công...

8/30/2018 3:35:43 AM +00:00

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, NGHỊ ĐỊNH: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá...

8/30/2018 3:35:43 AM +00:00

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 90/2008/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2008 VỀ CHỐNG THƯ RÁC CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng...

8/30/2018 3:35:43 AM +00:00

Ban hành quy định về việc hổ trợ hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở cho các cán bộ khoa học trẻ

Quy định này áp dụng cho việc hổ trợ hoạt động khoa học và công nghệ ( KHCN) cấp cơ sở cho các cán bộ khoa học trẻ thuộc chương trình hổ trợ cán bộ khoa học trẻ của Viện khoa học và công nghệ Việt Nam . Là các cán bộ khoa học trẻ thuộc biên chế cảu viện khoa học và công nghệ Việt Nam đáp ứng đồng thời tiêu chí tại điều 3

8/30/2018 3:04:31 AM +00:00

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày...

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Thông tư số 01/2013/TT-BTTTT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TRUNG TÂM DỮ LIỆU

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Thông báo số 03/TB-BTTTT

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG ĐỖ QUÝ DOÃN TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG NGĂN CHẶN TIN NHẮN RÁC, TIN NHẮN LỪA ĐẢO VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỐNG THƯ RÁC

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT

THÔNG TƯ QUY HOẠCH SỬ DỤNG KÊNH TẦN SỐ PHÁT THANH FM ĐẾN NĂM 2020

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định số 04/QĐ-BYT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định số 28/QĐ-BTTTT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ “TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN GIAI ĐOẠN 2012-2015” BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định số 54/QĐ-BTTTT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 54/qđ-btttt', văn bản luật, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định số 55/QĐ-BTTTT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 55/qđ-btttt', văn bản luật, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định số 56/QĐ-BTTTT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 56/qđ-btttt', văn bản luật, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định số 73/QĐ-BTTTT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 TRONG TOÀN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định số 90/QĐ-BTTTT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 90/qđ-btttt', văn bản luật, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định số 102/QĐ-BTTTT

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN HIỆU LỰC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 382/QĐ-BTTTT NGÀY 21/3/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ SẢN XUẤT MỚI CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định số 128/QĐ-BKHCN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 128/qđ-bkhcn', văn bản luật, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định số 669/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:40:18 AM +00:00

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Căn cứ Quyết định số 1943/2003/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2003 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-GĐ ngày 21/12/2009 của Giám đốc Sở về việc thành lập Ban Biên tập và tổ chuyên môn giúp việc Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị; Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 của Liên Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Tài chính hướng...

8/30/2018 2:31:21 AM +00:00

Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 20/2012/tt-btttt', văn bản luật, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Thông tư số 21/2012/TT-BTTTT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM TRONG CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ BƯU CHÍNH

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TEM BƯU CHÍNH

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỔNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH LÀO CAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00