Tài liệu Văn hóa xã hội

Download tài liệu Văn hóa xã hội

Bàn về quy định mới của bộ Luật hình sự năm 2015 liên quan đến chế định người giúp sức

Bài viết bàn về quy định mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 liên quan đến chế định người giúp sức. Qua bài viết, người đọc nắm được kiến thức cơ bản về khái niệm pháp lý người thực hành và người giúp sức và nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Chính vì thế mà đã có sự sửa đổi về quy định của Bộ luật hình sự năm 2015.

8/30/2018 5:54:53 AM +00:00

Chỉ thị số 13/7/2015/CT-UBND

Chỉ thị Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 gồm các nội dung chính: Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, tăng trưởng bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:49:57 AM +00:00

Đề án số 104/2016/ĐA-UBND

Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế gắn với phát triển du lịch huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo gồm các nội dung chính: Thực trạng và sự cần thiết để xây dựng đề án, căn cứ xây dựng đề án, mục tiêu đề án, nội dung đề án,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:49:57 AM +00:00

Đề án Tổ chức lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Tài liệu gồm các nội dung chính: Căn cứ pháp lý và sự cần thiết để xây dựng đề án, thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và lễ hội giỗ tổ các vua Hùng, nội dung mục tiêu, giải pháp và kinh phí tổ chức lễ hội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:49:57 AM +00:00

Đề án Xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới

Tài liệu gồm các nội dung chính: Đánh giá hiện trạng đô thị thành phố Kon Tum, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, danh mục dự án đầu tư, huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:49:57 AM +00:00

Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý và tổ chức hội. Mời các bạn cùng xem qua.

8/30/2018 5:49:45 AM +00:00

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, gia đình, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tổ chức, hoặc tham gia tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quy định gồm 3 chương, 14 điều: Chương 1 - Quy định chung; Chương 2 - Quy định cụ thể; Chương 3 - Điều khoản thi hành.

8/30/2018 5:49:45 AM +00:00

Đề án số 104/ĐA-UBND

Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế gắn với phát triển du lịch huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di tích cấp quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế gắn liền với công tác phát triển du lịch của huyện. Từ đó, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của thị trường du lịch trong và ngoài nước.

8/30/2018 5:49:44 AM +00:00

Dự án số 658/DA-UBND

Dự án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Đồng Tâm xã Tức Tranh huyện Phú Lương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 nhằm hướng tới 4 mục tiêu chính: Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể Quốc gia Múa Tắc xình và hát Sấng Cọ của người Sán Chay; Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; Tăng thu nhập cho người dân địa phương, giảm nghèo bền vững; Nâng cao năng lực tổ chức kinh doanh cho cộng đồng địa phương.

8/30/2018 5:49:44 AM +00:00

Quyết định số 1352/2016/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Đề án Bảo tồn và phát huy Di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 nhằm bảo tồn và phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.

8/30/2018 5:49:44 AM +00:00

Kế hoạch số 156/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm” xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn nhằm tổ chức hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa 23/11 hàng năm. Hội thảo đồng thời cũng là dịp cập nhật và bổ sung các nguồn tài liệu, kết quả nghiên cứu, tổng kết mới…. làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn lễ hội nói chung. Từ đó, đề xuất với các cơ quan chức năng về định hướng phát triển trong lĩnh vực di sản văn hóa giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

8/30/2018 5:49:44 AM +00:00

Báo cáo số 226/BC-SVHTTDL

Báo cáo kết quả quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 nhằm báo cáo, kiểm tra để chất lượng công tác quản lý lễ hội ngày được nâng lên, hoạt động ngày đi vào nề nếp, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, các tầng lớp nhân dân và phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước.

8/30/2018 5:49:44 AM +00:00

Quyết định số 2058/2013/QĐ-TTg

Quyết định Phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ (Giai đoạn 2013 - 2020) nhằm giữ gìn, lưu truyền, phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo, tập quán tốt đẹp về Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

8/30/2018 5:49:44 AM +00:00

Báo cáo đánh giá tác động chính sách dự thảo Nghị định về Quản lý và tổ chức lễ hội

Báo cáo trình bày chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định về Quản lý và tổ chức lễ hội.

8/30/2018 5:49:44 AM +00:00

Báo cáo kết quả rà soát về sự phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Báo cáo kết quả rà soát về sự phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trình bày việc Thực hiện công văn số 814/UBND-NC, ngày 04/04/2018 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc báo cáo các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể như sau,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:33 AM +00:00

Lệnh số 27/2012/L-CTN

Lệnh số 27/2012/L-CTN về việc công bố Luật Thủ đô. Luật này quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:59 AM +00:00

Quyết định số 1834/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 1834/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam - năm 2017. Thông qua hoạt động nhằm tôn vinh giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:59 AM +00:00

Đề án Xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2016, định hướng đến năm 2020

Đề án gồm các phần chính: Phần I - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; Phần II - Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xã hội hóa; Phần III - Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giai đoạn 2013 - 2016, định hướng đến năm 2020; Phần IV - Đề xuất, kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung đề án.

8/30/2018 5:43:58 AM +00:00

Quyết định số 2163/QĐ-TTg

Quyết định nhằm mục tiêu đến năm 2020, cơ bản hình thành được sự liên kết giữa các địa phương phát triển du lịch Vùng một cách toàn diện, đồng bộ; xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng của Vùng nhằm hình thành thương hiệu du lịch riêng của vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:53 AM +00:00

Quyết định số 343/2017/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập Ngành Văn hóa và Thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từng bước xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công Ngành Văn hóa và Thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:51 AM +00:00

Quyết định số 870/2015/-TTg

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 nhằm mục đích phấn đấu đến an8m 2030, Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:51 AM +00:00

Quyết định số 1874/2014/QĐ-TTg

Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm xây dựng vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung trở thành khu vực phát triển năng động với tốc độ nhanh và bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:51 AM +00:00

Quyết định số 1477/2013/QĐ-UBND

Quyết định Về việc Phê duyệt Đề án Một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013 - 2020 gồm các phần chính: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý để xây dựng đề án; Thực trạng, khó khăn thách thức phát triển du lịch Hà Tĩnh; Phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch Hà Tĩnh; Một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2013 - 2020; Tổ chức và thực hiện đề án. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:51 AM +00:00

Quyết định số 1369/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 nhằm định hướng xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch lớn của vùng Tây Nguyên và cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:51 AM +00:00

Quy trình Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam

Quy trình này quy định trình tự các bước tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam phục vụ công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Sở theo đúng quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung quy trình.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00

Hướng dẫn số 39-HD/BTGTW

Hướng dẫn Tuyên truyền APEC Việt Nam 2017 có mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và trong xã hội về Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương nói chung và năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00

Kế hoạch số 47/KH-UBND

Kế hoạch Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề đóng xuồng, ghe” xã Long Hậu, huyện Lai Vung và “Nghề dệt chiếu” xã Định An, Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020 nhằm mục tiêu: Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị và cộng đồng về nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nói chung, làng nghề thủ công truyền thống Đóng xuồng, ghe xã Long Hậu, huyện Lai Vung và làng nghề thủ công truyền thống Dệt chiếu xã Định An, Định Yên, huyện Lấp Vò nói riêng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; từng bước xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ di sản. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00

Kế hoạch số 2646/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo quốc tế Bảo tồn và phát huy giá trị các đô thị di sản trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017 nhằm mục đích: Thảo luận các quan điểm, định hướng; Lựa chọn các giải pháp phù hợp để bảo tồn và phát huy tốt nhất giá trị đô thị di sản; Ra Tuyên bố Hội An nhằm thúc đẩy sự hợp tác về bảo tồn và phát huy giá trị các đô thị di sản. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00

Kế hoạch số 13/2018/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 nhằm mục đích quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh, đất và người Cố đô Hoa Lư nói riêng, việt Nam nói chung nhằm thu hút đầu tư, khách du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00

Kế hoạch số 8883/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030' nhằm mục đích: Đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người; những nét đặc sắc văn hóa của tỉnh Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng quan hệ, hợp tác với các địa phương, tổ chức và cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế, thu hút nguồn đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch phát triển công nghiệp văn hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00