Tài liệu Quyền dân sự

Download tài liệu Quyền dân sự

Những điểm đáng chú ý của Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật Dân sự 2015 chính thức có hiệu lực, thay thế cho Bộ luật Dân sự 2005 kể từ ngày 1/1/2017.Những điểm đáng chú ý của Bộ luật Dân sự 2015 như sau: Cho phép chuyển đổi giới tính; cho phép thỏa thuận lãi suất; pháp nhân cũng có thể là người giám hộ ...

9/6/2018 2:06:56 PM +00:00

Bộ luật hình sự: 9 nội dung áp dụng từ 2018

Mở rộng áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính; Bỏ hình phạt tử hình đối với 07 tội danh cũng như không áp dụng hình phạt tử hình với người từ đủ 75 tuổi trở lên,...là những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Bộ luật Hình sự 2015) sẽ chính thức được áp dụng từ 2018.

9/6/2018 2:06:50 PM +00:00

NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2007/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm....

8/30/2018 3:20:25 AM +00:00

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

8/30/2018 3:20:25 AM +00:00

Án treo và cải tạo không giam giữ

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, hình phạt đối với người vi phạm luật ở mức độ ít nghiêm trọng, khi bị xử phạt tù không quá 3 năm, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần phải cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội mà vẫn có thể cải tạo được. Nhưng cần lưu ý, án treo có kèm theo thời gian thử thách và trong thời gian này, nếu người bị án treo phạm tội mới, tòa án quyết định người bị án phải chấp hành hình...

8/30/2018 3:08:12 AM +00:00

Thông báo số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIỚI THIỆU TRẺ EM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Nghị quyết số 03/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC CÔ-OÉT VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ HỘ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Nghị quyết số 04/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC ĐA DÂN TỘC BÔ-LI-VI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Thông tư số 05/2013/TTLT/BTP-BNGBCA

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 13 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2010/TTLT/BTP-BNGBCA NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ TƯ PHÁP, BỘ NGOẠI GIAO VÀ BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Thông tư số 07/2013/TT-BCA

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2007/TT-BCA NGÀY 29/11/2007 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC VÀ THÔNG TƯ SỐ 10/2006/TT-BCA NGÀY 18/9/2006 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 11/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 11/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 44/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 44/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 45/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 45/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 46/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 46/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 74/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 74/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 102/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 102/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 103/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 103/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 104/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 104/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 105/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 105/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 205/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 205/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 24/2013/NĐ-CP

Nghị định này qui định chi tiết thi hành một số điều luật của luật hôn nhân và gia đình về kết hôn giữa công nhân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công nhân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam.

8/30/2018 2:52:38 AM +00:00

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác Dân vận chính huyện Giá Rai

Điều 1. Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, giáo viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân....

8/30/2018 2:40:15 AM +00:00

Luật số 11/VBHN-VPQH

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 1982, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật ngày 21 tháng 12 năm 1990 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 1991; 2. Luật ngày 22 tháng 6 năm 1994 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, có hiệu lực kể từ...

8/30/2018 2:18:50 AM +00:00

Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

8/30/2018 2:18:50 AM +00:00

Quyết định số 1381/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

8/30/2018 2:18:50 AM +00:00

Quyết định số 2128/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2128/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:18:50 AM +00:00

Quyết định số 2129/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2129/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:18:50 AM +00:00

Quyết định số 2130/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2130/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:18:50 AM +00:00