Tài liệu Giáo dục học

Download tài liệu Giáo dục học

Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

9/6/2018 11:50:39 AM +00:00

Quyết định số: 647/QĐ-SGD&DT Khánh Hòa

Quyết định số: 647/QĐ-SGD&DT Khánh Hòa trình bày về việc công nhận kết quả xếp loại đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012-2013. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:52:51 AM +00:00

Kế hoạch số 78/KH-THPT

Kế hoạch số 78/KH-THPT trình bày bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017 - 2018 căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:50:05 AM +00:00

Quyết định số 2403/QĐ-SGD&ĐT

Quyết định số 2403/QĐ-SGD&ĐT trình bày về việc ban hành Quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:50:05 AM +00:00

Công văn Số 4612/BGDĐT-GDTrH

Công văn Số 4612/BGDĐT-GDTrH trình bày về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:54 AM +00:00

Quyết đinh Số 333/QĐ-ĐHKH-ĐT

Quyết đinh Số 333/QĐ-ĐHKH-ĐT: Căn cứ quyết định số 1901/QĐ-TT ngày 23 tháng 12 năm 2018 của thủ tướng chính phủ; Căn cứ quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15 tháng 08 năm 2007; Căn cứ quyết định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 408?QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 04 năm 2013; Căn cứ biên bản kết quả hợp hội đồng khoa học trường ngày 06/10/2014,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:46:44 AM +00:00

Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh.

8/30/2018 5:43:56 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 05/2013/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở cá

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 07/2012/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ...

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

QUYẾT ĐỊNH Số: 12/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2012-2013 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

QUYẾT ĐỊNH Số: 30/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương...

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

Quyết định ban hành quy định về việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang

ột trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Luật giáo dục 2005 đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách...

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

Chỉ thị về tăng cường công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị về tăng cường công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

Quy định nội dung mức chi cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên

Tham khảo tài liệu 'quy định nội dung mức chi cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

Nghị định về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục

Tham khảo tài liệu 'nghị định về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

Sửa đổi bổ sung quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy

Tham khảo tài liệu 'sửa đổi bổ sung quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

Ban hành chương trình môn triết học khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo tiến sỹ , thạc sỹ

Tham khảo tài liệu 'ban hành chương trình môn triết học khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo tiến sỹ , thạc sỹ', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố 42/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Nghị định này quy định về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục bao gồm tổ chức thanh tra giáo dục, hoạt động thanh tra giáo dục, thanh tra viên , cộng tác viên thanh tra giáo dục

8/30/2018 3:12:30 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố 16/2013/QĐ-UBND Quy định nội dung, mức chi cho công tác thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập, thi học sinh giỏi, xét công nhận tốt nghiệp

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số 16/2013/QĐ-UBND Quy định nội dung, mức chi cho công tác thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập, thi học sinh giỏi, xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, xét tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

8/30/2018 3:12:30 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 136/2009/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về chuyển đổi các trường THPT bán công sang hệ công lập HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số:159/2010/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 163/2010/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về quy định các mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 24 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung...

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 146/2009/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 146/2009/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 22 tháng 7 năm 2009 NGHỊ QUYẾT Về luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 142/2009/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 142/2009/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non miền núi giai đoạn 2009-2015

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số:162/2010/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 24 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược giáo dục giai đoạn 2001-2010; Căn cứ Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng phát triển...

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học....

8/30/2018 3:08:25 AM +00:00

Quyết định số 01/2013/QĐ.UBND.VX

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

8/30/2018 2:48:16 AM +00:00

Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI

8/30/2018 2:48:16 AM +00:00

Thông báo số 01/TB-NVGĐ1

V/v thực hiện biểu mẫu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Mẫu số: C84a-HD (Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính) .CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO HỌC SINH, SINH VIÊN (Số: /HĐ-BHYT) [1]

8/30/2018 2:48:16 AM +00:00

Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

8/30/2018 2:48:16 AM +00:00