Tài liệu Giao thông vận tải

Download tài liệu Giao thông vận tải

Quyết định số 172/QĐ-BGTVT

Quyết định số 172/QĐ-BGTVT ban hành chương trình hành động của Bộ giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

9/6/2018 2:40:00 PM +00:00

Quyết định số 33/QĐ-TTg

Quyết định số 33/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ giao thông vận tải. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

8/30/2018 5:45:00 AM +00:00

Thông tư số 86/ 2015/ TT/ BGTVT năm 2015

Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;...

8/30/2018 5:44:56 AM +00:00

THÔNG TƯ Số: 46/2012/TT-BGTVT

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 165 /2010/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 24 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 143/2009/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 54/2006/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về tiếp tục phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi đất màu và kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND ngày 03/12/2004

8/30/2018 3:08:37 AM +00:00

Nghị định số 10/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Thông báo 11/TB-VPCP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC – CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2013

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 12/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 27/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 27/QĐ-UBND.HC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA, THUỘC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐƯỢC PHÂN CẤP QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 32/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN KHÁC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Thông báo số 39/TB-BGTVT

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013 – NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ KỶ CƯƠNG, CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ, HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 47/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 102/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 117/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM CÁC XÃ AN ĐIỀN, THẠNH HẢI, MỸ AN, HUYỆN THẠNH PHÚ (ĐƯỜNG CỒN RỪNG)

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 153/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK LẮK CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 163/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI NĂM 2013

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 165/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 168/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 45/2012/TT-BGTVT NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 196/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 295/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TRI SỐ 18-TT/TU NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH...

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 317/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015” BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Kế hoạch số 343/KH-UBND

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BẢO ĐẢM TT-ATGT ĐƯỜNG BỘ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 640/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVTBKHĐT-BTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 855/QĐ-TTG NGÀY 06/06/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 03/QĐ-UBATGTQG

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU THẺ VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00