Tài liệu Chứng khoán

Download tài liệu Chứng khoán

Quyết định số 529/QĐ-SGDHN

Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội gồm các phần chính: Chương I - Quy định chung; Chương II - Tổ chức và quản lý giao dịch; Chương III - Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF; Chương IV - Các giao dịch đặc biệt; Chương V - Cảnh báo, kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng giao dịch đối với chứng khoán niêm yết; Chương VI - Tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung quy chế.

8/30/2018 5:43:59 AM +00:00

THÔNG TƯ SỐ 02/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 27/2010/TT-BTC NGÀY 26/02/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG TẠI CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

8/30/2018 2:48:21 AM +00:00

Quyết định số 02/QĐ-VSD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH VIÊN CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

8/30/2018 2:48:21 AM +00:00

Quyết định số 09/QĐ-UBCK

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 2:48:21 AM +00:00

Thông tư số 13/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

8/30/2018 2:48:21 AM +00:00

Quyết định số 56/QĐ-UBCK

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NHƯNG CHƯA, KHÔNG NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 2:48:21 AM +00:00

Thông tư số 211/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2011/NĐ-CP NGÀY 14/10/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Thông tư số 213/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Thông tư số 224/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 230/QĐ-VSD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KẾT NỐI CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 1078/QĐ-UBCK

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 515/QĐ-UBCK VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 1826/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TÁI CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Thông tư số 210/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

8/30/2018 2:14:21 AM +00:00

Thông tư số 204/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, THỦ TỤC CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

8/30/2018 2:14:21 AM +00:00

Thông tư số 165/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 226/2010/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH

8/30/2018 2:05:58 AM +00:00

Quyết định số 895/QĐ-UBCK

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 2:05:58 AM +00:00

Thông tư số 26/2012/TT-NHNN

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN

8/30/2018 1:57:12 AM +00:00

Thông tư số 147/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY CHẾ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN” ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-BTC NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

8/30/2018 1:57:12 AM +00:00

Thông tư số 130/2012/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH -------Số: 130/2012/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU, BÁN CỔ PHIẾU QUỸ VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng...

8/30/2018 1:48:56 AM +00:00

Quyết định số 148/QĐ-VSD

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM -------Số: 148/QĐ-VSD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/QĐ-VSD NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ...

8/30/2018 1:48:56 AM +00:00

Quyết định số 149/QĐ-VSD

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 149/qđ-vsd', văn bản luật, chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:48:56 AM +00:00

Quyết định số 150/QĐ-VSD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH TÍN PHIẾU KHO BẠC

8/30/2018 1:48:56 AM +00:00

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00

Thông tư số 121/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG C

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00

Quyết định số 515/QĐ-UBCK

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ BÁO CÁO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 1:31:58 AM +00:00

Quyết định số 57/QĐ-VSD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

8/30/2018 1:27:45 AM +00:00

TQuyết định số 73/QĐ-VSD

Tham khảo tài liệu 'tquyết định số 73/qđ-vsd', văn bản luật, chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:27:45 AM +00:00