Tài liệu Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí

Download tài liệu Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí

Quyết định số 476/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 476/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

8/30/2018 5:46:38 AM +00:00

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND triển khai thực hiện nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

8/30/2018 5:43:57 AM +00:00

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

8/30/2018 5:43:57 AM +00:00

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái

8/30/2018 5:43:57 AM +00:00

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 1,2, điều 6 của quy định kèm theo quyết định số 33/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

8/30/2018 5:43:57 AM +00:00

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

8/30/2018 5:43:57 AM +00:00

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

8/30/2018 5:43:57 AM +00:00

Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

8/30/2018 5:43:57 AM +00:00

Quyết định số 33/2017/QĐ­-UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2017/QĐ­-UBND ban hành quy định mức trích, tỷ lệ kinh phí dự phòng; một số nội dung và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

8/30/2018 5:43:56 AM +00:00

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành về việc bãi bỏ quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

8/30/2018 5:43:56 AM +00:00

Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh

Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ban hành quy định phân cấp nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

8/30/2018 5:43:56 AM +00:00

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung về xây dựng, thẩm định, trình ban hành nghị quyết về các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

8/30/2018 5:43:56 AM +00:00

Quyết định số 2050/QĐ-TCT

Quyết định số 2050/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình quản lý lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất). Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật;

8/30/2018 5:43:55 AM +00:00

Quyết định số 2290/QĐ-UBND

Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc ban hành điều chỉnh mức thu phí, lệ phí thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình.

8/30/2018 5:43:55 AM +00:00

Thông tu 113/2011/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tu số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

Thông tư 13/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

HƯỚNG DẪN KHAI NỘP THUẾ GTGT

1. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. 2. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 3. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. 4. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng...

8/30/2018 3:47:08 AM +00:00

HƯỚNG DẪN MẪU BIỂU KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”: Chỉ tiêu này bao gồm toàn bộ doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT với các mức thuế suất 0%, 5%, 10%. Số liệu được lấy từ bảng kê hoá đơn bán ra trong kỳ và sổ kế toán của NNT. Cụ thể: - Chỉ tiêu [21]: ghi doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT loại thuế suất 0% và không chịu thuế....

8/30/2018 3:47:08 AM +00:00

PHẦN III HƯỚNG DẪN KHAI BỔ SUNG

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT - Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót nhầm lẫn, làm tăng, giảm số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. - Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc...

8/30/2018 3:47:08 AM +00:00

PHẦN II: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU BIỂU

Kê khai các thông tin định danh trên các mẫu biểu: * Phần các chỉ tiêu định danh của NNT: - Chỉ tiêu Tên người nộp thuế - Ghi chính xác tên NNT, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại. - Chỉ tiêu Mã số thuế - Ghi đầy đủ mã số thuế của NNT do cơ quan thuế cấp khi đăng ký thuế. - Chỉ tiêu Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/thành phố - Ghi theo đúng địa chỉ của NNT - Chỉ tiêu Điện thoại, Fax, E mail - Ghi theo số đúng số điện thoại, fax...

8/30/2018 3:47:08 AM +00:00

Đề cương thi công chức thuế 2013

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của Thuế giá trị gia tăng: c. Trùng lắp Câu 2. Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là: a. Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam b. Hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. c. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng. c. Tất cả các đáp án...

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp: Bộ câu hỏi 1

Câu 1. Người nộp thuế TNDN bao gồm: a. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. b. Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. c. Cả 2 đối tượng nêu trên. Câu 2. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN hoặc loại thuế tương tự thuế TNDN ở ngoài Việt Nam thì khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp được tính trừ: a. Số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài. b. Số thuế TNDN đã nộp tại...

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

Câu hỏi kiểm tra công chức thuế mới về quản lý thuế

Câu 1: Cơ quan thuế uỷ nhiệm cho tổ chức cá nhân thực hiện thu một số khoản thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế: a. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. b. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. c. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế đối với hộ kinh doanh nộp theo phương pháp khoán, thuế nhà đất. d. Thuế nhà đất, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế...

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm công chức thuế về UD CNTT

Câu 1. Khi bắt đầu ra kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục hành chính đầu tiên nào với cơ quan thuế? a. Kê khai thuế phải nộp b. Đăng ký thuế c. Nộp thuế vào Ngân sách Câu 2. Anh/chị cho biết Cục Thuế thực hiện công việc tính phạt nộp chậm đối với những NNT có số thuế nợ đọng trong phần mềm ứng dụng nào? a. QLT_TKN b. QTN c. QTT

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

CÂU HỎI THUẾ GTGT, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế giá trị gia tăng: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Thu trùng lắp d. Có tính trung lập cao Câu 2. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT: a. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu. b. Hàng hoá gia công chuyển tiếp c. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ d. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định của chính phủ....

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00