Tài liệu Bảo hiểm

Download tài liệu Bảo hiểm

Cơ bản về bảo hiểm xã hội

BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.

8/30/2018 3:57:28 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 155/2009/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; Bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 01/2013/tt-blđtbxh', văn bản luật, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:48:20 AM +00:00

Chương trình số 373/CTr-BHXH

CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21NQ/TW NGÀY 22/11/2012 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 – 2020”

8/30/2018 2:48:20 AM +00:00

NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ________ Số: 152/2006/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc _______ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,...

8/30/2018 2:39:52 AM +00:00

Những quy định mới trong Quyết định số 1111/2011/QD-BHXH

Căn cứ luật BHXH số 71/2006/QH11, Luật BHYT số 25/ 2008/ QH12 và một số nghị định và quyết định liên quan BHXH và BHYT. Ngày 25 tháng 10 năm 2011, chính phủ ban hành quyết định số 1111/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ và thẻ BHXH, BHYT. Nội dung đáng lưu ý trong quyết định này bao gồm ba nội dung sau: 1. Nhắc lại tỷ lệ đóng BHXH có sự thay đổi trong năm 2012 và 2014 như sau: • Từ 01/01/2010 đến 31/12/2011: tỷ lệ này là 22%mức tiền lương, tiền công...

8/30/2018 2:36:00 AM +00:00

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Nghị quyết số 551/NQ-UBTVQH13

NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ, GIAI ĐOẠN 2009-2012” ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 1718/QĐ-BHXH

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 1754/QĐ-BHXH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 653/QĐ-BHXH NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU THẺ BHYT CÁ NHÂN TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TIẾP CÔNG DÂN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 2450/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Thông báo số 5195/TB-BHXH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG BHXH - BHYT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012 Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng nhiều đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH - BHYT dẫn đến nợ đọng kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 5702/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Nghị quyết số 21-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 – 2020

8/30/2018 2:14:20 AM +00:00

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

8/30/2018 2:14:20 AM +00:00

Quyết định số 1644/QĐ-BHXH

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CHI TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

8/30/2018 2:14:20 AM +00:00

Quyết định số 1649/QĐ-BHXH

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

8/30/2018 2:14:20 AM +00:00

Quyết định số 1727/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 23-KL/TW NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH ĐẾN NĂM 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:14:20 AM +00:00

Thông tư số 183/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN VÀ VIỆC SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 1415/QĐ-LĐTBXH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC NHẰM THIẾT LẬP HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM” SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 1457/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẨN CẤP ĐỂ XÂY DỰNG KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG LÔ, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 1468/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CÁC TỈNH: THANH HÓA, NGHỆ AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 1469/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ, LỐC XOÁY, BÃO SỐ 4, BÃO SỐ 5 NĂM 2012 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 1540/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH CÀ MAU

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 1584/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ TẠI CÁC TỈNH: THANH HÓA, NGHỆ AN, HÀ TĨNH, HẢI DƯƠNG, ĐIỆN BIÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 1601/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DÒNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 1632/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ XỬ LÝ KHẨN CẤP SẠT LỞ BỜ SÔNG LÔ, HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 19/2008/TTBLĐTBXH NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2007 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

8/30/2018 2:05:58 AM +00:00