Tài liệu Vi phạm hành chính

Download tài liệu Vi phạm hành chính

Nghị định Số 105/2013/NĐ-CP

Nghị định Số 105/2013/NĐ-CP trình bày Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Luật kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 03 năm 2011; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:01 AM +00:00

Luật số: 47/2010/QH12- LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng...

8/30/2018 3:24:10 AM +00:00

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hànhchính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục doChính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức. + Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặcngười có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề...

8/30/2018 3:16:06 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSỐ 08/2013/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT

SỐ 08/2013/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 17:2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 1:2013 QCVN 17:2011/BGTVT ...

8/30/2018 3:12:45 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT33/2013/NĐ-CPBan hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí

Tham khảo tài liệu 'văn bản quy phạm pháp luật33/2013/nđ-cpban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:12:45 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố 46/2013/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu

Người tham gia sát hạch để cấp giấy phép lái tàu là đối tượng nạp phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu qui định tại thông tư này.

8/30/2018 3:12:30 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố 23/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Quy chế này qui định mục đích nguyên tắc nội dung và trách nhiệm phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển , hải đảo

8/30/2018 3:12:30 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố 24/2013/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Số 24/2013/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng ...

8/30/2018 3:12:30 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 59/2006/ NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và chia địa giới hành chính thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

BỘ CÔNG THƯƠNG Số: 09/2013/TT-BCT

THÔNG TƯ Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

8/30/2018 3:08:37 AM +00:00

BỘ XÂY DỰNG – BỘ TÀI CHÍNH Số: 04/2013/TTLT-BXD-BTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27

8/30/2018 3:08:37 AM +00:00

LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

8/30/2018 3:08:25 AM +00:00

THÔNG TƯ 12/2013/TT-BCA BỘ CÔNG AN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 20 THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCA NGÀY 12/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe,...

8/30/2018 2:31:38 AM +00:00

Bài 11: PHONG CÁCH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Văn bản thuộc phong cách hành chính công vụ là văn bản điều hành xã hội. Nó có chức năng xã hội. Xã hội được điều hành bằng luật pháp, văn bản hành chính. Công vụ quy định, ràng buộc mối quan hệ giữa các tổ chức nhà nước với nhau, giữa các cá nhân với nhau trong khuôn khổ hiến pháp và các bộ luật văn bản pháp lý dưới luật, từ trung ương đến địa phương.

8/30/2018 2:31:34 AM +00:00

ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ VỚI VẤN ĐỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Bốn nội dung cơ bản của công cuộc cải cách hành chính mà Chính phủ đề ra bao gồm: Cải cách thể chế, cải cách bộ máy và chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ công chức và cải cách tài chính công. Trong thực tế, bên cạnh cải cách thể chế được xem là cái gốc của mọi cuộc cải cách thì “cải cách” con người - cán bộ, công chức - được xem là yếu tố quyết định đối với sự thành, bại của công cuộc cải cách hành chính nói chung....

8/30/2018 2:31:29 AM +00:00

TÌM HIỂU PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2002

Thế nào là xử lý vi phạm hành chính? Hãy nêu nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính? * Xử lý vi phạm hành chính: bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp...

8/30/2018 2:31:29 AM +00:00

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC THU, NỘP TIỀN PHẠT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:18:46 AM +00:00

Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BCT-BCABTP-BYT-TANDTCVKSNDTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH DOANH RƯỢU NHẬP LẬU, SẢN PHẨM THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ NHẬP LẬU

8/30/2018 2:18:46 AM +00:00

Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VI PHẠM HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

8/30/2018 2:18:46 AM +00:00

Thông tư số 215/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH

8/30/2018 2:18:46 AM +00:00

Quyết định số 3056/QĐ-BNN-BVTV

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

8/30/2018 2:18:46 AM +00:00

Luật Số: 27/2012/QH13

Luật Số: 27/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng được ban hành căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHẠM VI KHU VỰC NỘI THÀNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CẤP HUYỆN, TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ CƠ QUAN CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Nghị quyết số 91/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Thông báo số 427/TB-BTC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1473/QĐ-TTG NGÀY 5/10/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ)

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Quyết định số 3238/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH VỀ PHỐI HỢP KIỂM TRA, XỬ LÝ TRONG LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Thông tư số 166/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2012-2015

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Thông tư số 172/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00