Tài liệu Đầu tư

Download tài liệu Đầu tư

Luật số 03/2016/QH14

Luật gồm các chương: Chương I. Những quy định chung; Chương II. Bảo đảm đầu tư; Chương III. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; Chương IV. Hoạt động đầu tư tại Việt Nam; Chương V. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Chương VI. Quản lý nhà nước về đầu tư; Chương VII. Tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:58 AM +00:00

Nghị định Số 24/2012/NĐ-CP

Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

Nghị định Số: 24/2011/NĐ-CP

Tham khảo tài liệu 'nghị định số: 24/2011/nđ-cp', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

Số: 149/2009/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 65/2006/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/1999/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa V về thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Quảng Nam. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

8/30/2018 3:08:37 AM +00:00

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ TẠI CỘNG ĐỒNG CẤP XÃ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Văn bản Hướng dẫn số 01/HD-SXD

HƯỚNG DẪN LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TRÌNH ĐẦU TƯ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Nghị định số 03/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 49/2010/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA QUỐC HỘI VỀ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG QUỐC GIA TRÌNH QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ C

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TỈNH HÀ NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2011/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2011 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2012/QĐ-UBND NGÀY 30/3/2012 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Thông tư số 09/2013/TT-BTc

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 104/2012/TT-BTC NGÀY 25/6/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUI ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ, TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC VÀ MỨC CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐƯỢC TÍNH HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 10/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 11/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 11/qđ-ubnd', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 27/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 27/qđ-ubnd', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 63/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Hướng dẫn số 92/HD-SXD

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO (BT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 212/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Quyết định số 250/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Thông báo số : 279/TB-BNN-ĐMDN

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HÀ CÔNG TUẤN TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH CHO CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH NĂM 2013

8/30/2018 2:56:29 AM +00:00

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP

Nghị định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quy hoạch đô thị; hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực phát triển đô thị; thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác, chuyển giao các dự án đầu tư phát triển đô thị. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị....

8/30/2018 2:52:38 AM +00:00

Nghị định số 03/2013/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 49/2010/QH12); bao gồm: Hướng dẫn áp dụng tiêu chí về vốn đầu tư (quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết số 49/2010/QH12) và về dự án, công trình đang trong quá trình triển khai thực hiện,...

8/30/2018 2:52:38 AM +00:00

Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐỐI VỚI 85 XÃ, THỊ TRẤN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM

8/30/2018 2:18:49 AM +00:00

Thông tư số 09/2012/TT-BKHĐT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

8/30/2018 2:18:49 AM +00:00

Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BKHĐTBTC

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 10/2012/ttlt-bkhđtbtc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:18:49 AM +00:00

Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 5

8/30/2018 2:18:49 AM +00:00

Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 5

8/30/2018 2:18:49 AM +00:00

Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT VỀ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI, HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ TRONG CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM

8/30/2018 2:18:49 AM +00:00